ΠΟΛ. 1129/3-10-2005

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2004 στους αγρότες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000, όπως ισχύουν, και ειδικότερα :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 41

β) Τις διατάξεις του άρθρου 42

γ) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Την απόφαση Π. 953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.88 (ΦΕΚ 107/Β/25.2.88).

3. Τις διατάξεις της 14650/ΔΙ0Ε 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519Β) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής Φ.Π.Α. αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31-7- 2005.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου 2005 την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ. 41/3.2.88 και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2004.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ