Άρθρο 19 - Εποπτεία και υποχρεώσεις της εταιρείας

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3489/2006 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1. Η εταιρεία, πέρα από την εποπτεία που ασκείται κατά τον κ.ν. 2190/1920, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3489/2006, μετά τη λέξη «αναθεωρείται» διαγράφεται η φράση «με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μακεδονίας - Θράκης» και προστίθεται η φράση «με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη­τας και Ναυτιλίας».