ΠΟΛ. 1136/26-10-2005

Παράταση προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του N. 2020/1992 (Φ.Ε.Κ. 34 Α΄), με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του N. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄) "Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις", με τις οποίες ορίζεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9 έτους 2005) για φυσικά και νομικά πρόσωπα. 3. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 5 του N. 3296/2004, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει, μεταξύ των άλλων και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 και των άρθρων 7, 61, 62 και 64, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του N. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄).

6. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ/1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Την 1101093/322/0013 ΠΟΛ. 1137/15-12-2004 (ΦΕΚ 1917 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακίνήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (νέο έντυπο Ε9) και τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή. 8. Την 1104276/333/0013 ΠΟΛ. 1150/28-12-2004 (ΦΕΚ 1985 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζεται η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15, του άρθρου 5, του N. 3296/2004. 9. Την 1016387/52/0013/ΠΟΛ. 1023/14-2-2005 (ΦΕΚ 244 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προσώπων 10. Την 1026213/477/Α0012 ΠΟΛ 1048/15-3-2005 (ΦΕΚ 370Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα φυσικά πρόσωπα. 11. Την 1037710/122/0013 ΠΟΛ. 1062/12-4-2005 (ΦΕΚ 554 Β΄) Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίζονται οι προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005 για τα νομικά πρόσωπα. 12. Την δυσκολία της πρώτης εφαρμογής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), ηλεκτρονικά. 13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε την 30η Νοεμβρίου 2005 ως καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2005, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου. 2. Η αίτηση - εγγραφή στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) για την πιστοποίηση των υποχρέων και τη λήψη των κωδικών αποστολής, πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7 (επτά) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας