ΠΟΛ. 1139/10-11-2005

Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 και του άρθρου 33 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α΄ 253/14-12-2004), ορίζεται ότι, από 14.12.2004, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, το ποσοστό βεβαίωσης φόρου του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν. 2859/2000 μειώνεται από 25% και 30% αντίστοιχα, σε 10%.

Η ανωτέρω μείωση αφορά και στις ειδικές φορολογίες, για τις οποίες γίνεται κατά κανόνα, παραπομπή ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, βεβαιώνεται ποσοστό 10% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου κλπ. στις κατωτέρω ειδικές φορολογίες:

1) Τέλη χαρτοσήμου

2) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων

3) Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας

4) Φόρος Κύκλου Εργασιών (στα ασφάλιστρα)

5) Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων

6) Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

7) Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνο

8) Ειδικός φόρος εισιτηρίων κινηματoγράφων

9) Πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους (παρ. 7, αρ. 8, Ν. 2515/97 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, αρ. 10, Ν. 3037/2002)

10) Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραπομπή στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεως επιβολής προστίμου λόγω διεξαγωγής ή εγκατάστασης απαγορευμένου παιγνίου (αρ. 5, Ν. 3037/2002), δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω ρύθμιση αλλά το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή του, δεν παραπέμπουν, ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του Φ.Π.Α

Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση προσωρινής πράξης κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 4242/62, για τις ειδικές φορολογίες που προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης τέτοιας πράξης, βεβαιώνεται ολόκληρο το ποσό που καταλογίζεται και όχι το 10%, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 18 του νομοθετικού αυτού διατάγματος δεν αναστέλλεται η προσωρινή βεβαίωση.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας