ΠΟΛ. 1141/18-11-2005:

Υποβολή στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄).

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 (ΦΕΚ 35 Α΄) "Αμοιβαία συνδρομή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις", με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003 για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ (E.E.L 157/138/26.6.2003).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Γκέρνζυ, Μαν και Τζέρσεϋ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το Ν. 3358/2005 (ΦΕΚ 154 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 των Συμφωνιών υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου των Κάτω Χωρών για τις Ολλανδικές Aντίλλες και για την Αρούμπα, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις και για την προσωρινή εφαρμογή τους, οι οποίες κυρώθηκαν με το Ν. 3352/2005 (ΦΕΚ 148 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Βρετανικών Παρθένων Νήσων για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3360/2005 (ΦΕΚ 156 Α΄).

6. Τις διατάξεις του αρθ. 1 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μοντσεράτ για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3354/2005 (ΦΕΚ 150 Α΄)..

7. Τις διατάξεις των άρθρων 4 & 7 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ανγκουίλα, σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα έσοδα από αποταμιεύσεις υπό τη μορφή τόκων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3359/2005 (ΦΕΚ 155 Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 15 της Συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Νήσων Τουρκ και Κάικος, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 3353/2005 (ΦΕΚ 149 Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 249/1998 (ΦΕΚ. 186 Α΄) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Π.Δ. 284/1988)",

10. Την αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/τΒ΄/14-10-2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών",

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

Τρόπος και χρόνος και υποβολής των στοιχείων

1. Οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν και να τηρούν σε ηλεκτρονικό αρχείο τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων τα οποία ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2 της παρούσας, το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου εκάστου έτους.

2. Τα ως άνω στοιχεία συμπληρώνονται με βάση τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα που προσκομίζει ο πραγματικός δικαιούχος των τόκων. Τα επίσημα αποδεικτικά έγγραφα προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της και τηρούνται στα αρχεία των φορέων πληρωμής.

3. Τα πεδία των πληροφοριών για τα ως άνω στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου των τόκων, καθώς και η μηχανογραφική απεικόνισή τους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας, το οποίο αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος της.

4. Κατ΄ εξαίρεση, η πρώτη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου 2006.

" 5. Κατ` εξαίρεση για το έτος 2007, η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων από τους φορείς πληρωμής δύναται να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 Μαΐου 2007".

Αρθρο 2

Υποβολή των σχετικών με την πληρωμή των τόκων στοιχείων κατά το αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3312/2005

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005, το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 ορίζεται ως αρχικό στάδιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3312/2005 σε ότι αφορά αποκλειστικά την υποχρέωση των φορέων πληρωμής για τη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή των αναλυτικών κατά τις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005 στοιχείων των τόκων. Στο στάδιο αυτό, οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται στη συλλογή και ηλεκτρονική υποβολή τουλάχιστον των στοιχείων για το συνολικό ποσό των τόκων ή του εισοδήματος και για το συνολικό ποσό των εσόδων από την πώληση, την εξαγορά ή την εξόφληση σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005.

Αρθρο 3

Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών πληροφοριών για τους τόκους

Από την 1η Ιανουαρίου 2006 οι φορείς πληρωμής υποχρεούνται να συλλέγουν αναλυτικά στοιχεία για τους τόκους ταξινομώντας τους στις κατηγορίες που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μηχανογραφικά και αποστέλλονται στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Αρθρο 4

Αρμόδια αρχή ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ορίζεται ως αρμόδια αρχή στην οποία οι φορείς πληρωμής υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας.

Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ.:

α) συλλέγει τα μηχανογραφικά στοιχεία (πληροφορίες προς ανταλλαγή) από τους φορείς πληρωμής και προβαίνει στην κατάλληλη επεξεργασία των κρυπτογραφημένων στοιχείων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3312/2005.

β) αποστέλλει στους φορείς πληρωμής τα ερωτήματα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων προκειμένου οι φορείς πληρωμής να προβούν στις κατάλληλες διορθώσεις για τα στοιχεία αυτά.

γ) διαθέτει με ασφαλή τρόπο τις συλλεγόμενες πληροφορίες προκειμένου αυτές να γνωστοποιηθούν στις αρμόδιες αρχές των κρατών - μελών κατοικίας των πραγματικών δικαιούχων των τόκων σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3312/2005, καθώς και των σχετικών διατάξεων στις διμερείς φορολογικές συμφωνίες με τα συνδεδεμένα ή εξαρτημένα εδάφη.

δ) συντηρεί το απαιτούμενο για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων υλικό και λογισμικό.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτών ορίζεται επίσης ως αρμόδια αρχή υποδοχής των στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, που: αποστέλλονται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παραλαμβάνονται επίσημα από την αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Δ.Ο.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3312/2005 σε συνεργασία με τη Γ.Γ.Π.Σ. Στο πλαίσιο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία και αξιοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους των τόκων που φορολογούνται στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Το γράφημα παραλείπεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Το γράφημα παραλείπεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Διαδικασίες και λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στις αρμόδιες αρχές

1. Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται μέσω αρχείων που θα περιέχουν εγγραφές όπως ορίζονται από το μορφότυπο FISC39. Τα ονόματα των αρχείων θα ορίζονται με βάση την ακόλουθη σύμβαση:

<Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής>.<Ημερομηνία>.< Δεύτερο Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής>ϋ3θ39

όπου:

. Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής: οποιοδήποτε αναγνωριστικό επιλεγεί από το φορέα πληρωμής που μπορεί να τον προσδιορίζει (π.χ. συντόμευση της επωνυμίας).

. Ημερομηνία (ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ): η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου (timestamp)

. Δεύτερο Προσδιοριστικό Φορέα Πληρωμής: θα μπορούσε να είναι ένας αύξων αριθμός (αριθμός ακολουθίας) που να εξασφαλίζει τη μοναδικότητα αρχείων που δημιουργούνται από τον ίδιο φορέα πληρωμής την ίδια ημέρα.

Παράδειγμα ονόματος αρχείου: PayAgent1_2006-06-16.01 iisc39

2. Η ανταλλαγή των αρχείων θα πραγματοποιηθεί με την ακόλουθη διαδικασία:

. Θα χρησιμοποιηθεί το PGP δημόσιο κλειδί της Γ.Γ.Π.Σ. για τη κρυπτογράφηση των αρχείων.

. Τα (συμπιεσμένα) κρυπτογραφημένα αρχεία θα υπογράφουν ψηφιακά (sign) με το PGP ιδιωτικό κλειδί (private key) του φορέα πληρωμής και θα αποσταλούν στην Γ.Γ.Π.Σ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση direct.tqaxation@ gsis.gr μέχρι την 30.4.2007.

3. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης διαχωριστικού μεταξύ των πεδίων της κάθε εγγραφής καθώς το μήκος των πεδίων που ορίζει το FISC39 είναι προκαθορισμένο.

Συγκεκριμένα:

i. Για τα αλφαβητικά ή αλφαριθμητικά πεδία θα ακολουθείται η αριστερή στοίχιση (left-justified) ενώ για τα αριθμητικά πεδία η δεξιά στοίχιση (right-justified).

ii. Εάν το περιεχόμενο δε καλύπτει ολόκληρο το μήκος που παρέχεται για το συγκεκριμένο πεδίο, τότε θα ακολουθούνται οι κανόνες που ορίζονται στο SMF (Standard Magnetic Format) από τον Ο.Ο.Σ.Α., σύμφωνα με τους οποίους το υπόλοιπο του μήκους του πεδίου συμπληρώνεται με κενούς χαρακτήρες (κωδικός 0x20) στην περίπτωση αλφαβητικού ή αλφαριθμητικού πεδίου και με μηδενικά από αριστερά στην περίπτωση αριθμητικού πεδίου (τα μηδενικά συμπληρώνονται μπροστά από τον αριθμό, ώστε η τιμή του αριθμού να μην επηρεάζεται). Ωστόσο, σημειώνεται ότι με εξαίρεση το πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων) όλα τα υπόλοιπα αριθμητικά πεδία μπορούν να παραμείνουν κενά όταν τα αντίστοιχα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα.

iii. Θα γίνεται αποκοπή δεκαδικών ψηφίων στα ποσά των τόκων. Σημειώνεται ότι δε θα διαβιβάζονται στοιχεία στην περίπτωση που το ποσό των τόκων δεν ξεπερνά τη μονάδα και κατά συνέπεια καταλήγει μηδενικό μετά την αποκοπή των δεκαδικών ψηφίων.

4. Δεν υπάρχει ανάγκη χρήσης διαχωριστικού μεταξύ των εγγραφών καθώς το μήκος της εγγραφής που ορίζει το FISC39 είναι προκαθορισμένο (2760 χαρακτήρες), ίσο με το μήκος της SMF εγγραφής.

i. Κάθε εγγραφή αποτελείται συνολικά από 104 πεδία. To F104 υπάρχει στο μορφοτυπο SMF αλλά δεν υπάρχει στο FISC39. Ωστόσο, το εν λόγω πεδίο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας για τη δήλωση του είδους του λογαριασμού (κοινός ή μη) καθώς και, στην περίπτωση κοινού λογαριασμού, της μεθόδου επιμερισμού του ποσού μεταξύ των διαφόρων δικαιούχων.

ii. Τα πεδία που ορίζονται στο SMF αλλά δεν χρησιμοποιούνται στο FISC39 θα συμπληρώνονται με κενούς χαρακτήρες (κωδικός 0x20).

iii. Αλφαβητικοί και αλφαριθμητικοί χαρακτήρες που δε χρησιμοποιούνται θα συμπληρώνονται με κενό. Αριθμητικοί χαρακτήρες που δε χρησιμοποιούνται θα συμπληρώνονται με 0.

5. Θα ακολουθηθεί η κωδικοποίηση ISO-8859-1 (Latin 1), η οποία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Θα χρησιμοποιηθεί 1 byte (8 bits) για κάθε χαρακτήρα (π.χ. ο χαρακτήρας "Α" αναπαρίσταται ως "0x41", δηλαδή ο δεκαδικός αριθμός "65").

6. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο ένας τύπος εγγραφής, που αποτελείται από:

i. Πληροφορίες για το Φορέα Πληρωμής (ΠΦΠ)

ii. Πληροφορίες για τον Πραγματικό Δικαιούχο (ΠΠΔ) των τόκων

iii. Στοιχεία Πληρωμής (ΣΠ)

Κάθε αρχείο θα περιέχει μόνο εγγραφές αυτού του τύπου. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει πλεονασμός/επανάληψη στοιχείων μέσα στο ίδιο αρχείο, αφού θα υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές που περιέχουν πληροφορίες για τον ίδιο Φορέα Πληρωμής και είναι πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία εγγραφές που περιέχουν πληροφορίες για τον ίδιο Πραγματικό Δικαιούχο, όπως αναλύεται παρακάτω.

7. Στην περίπτωση που ο Φορέας Πληρωμής καταβάλλει σε κάποιο Πραγματικό Δικαιούχο, για την ίδια περί οδο, τόκους που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, τότε στο αρχείο θα περιέχονται περισσότερες από μία εγγραφές για κάθε Πραγματικό Δικαιούχο.

Για παράδειγμα, αν ο Φορέας Πληρωμής καταβάλλει τόκο σε διάφορους Πραγματικούς Δικαιούχους, καθένας από τους οποίους λαμβάνει από μία έως πολλαπλές πληρωμές, τότε η ακόλουθη δομή είναι πιθανή:

Εγγραφή # 1: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.1 ΣΠ_1.1.1
Εγγραφή # 2: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.2 ΣΠ_1.2.1
Εγγραφή # 3: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.2 ΣΠ_1.2.2
Εγγραφή # 4: ΠΦΠ_1 ΠΠΔ_1.2 ΣΠ_1.2.3

 

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο Φορέας Πληρωμής ΠΦΠ_1 έχει δύο Πραγματικούς Δικαιούχους τους ΠΠΔ_1.1 και ΠΠΔ_1.2, από τους οποίους ο πρώτος λαμβάνει μια πληρωμή και ο δεύτερος τρεις.

8. To FISC39 ορίζει τις ακόλουθες επιτρεπτές τιμές για το πεδίο F001: "0: Επανάληψη", "1: Νέο", και "2: Διόρθωση". Δεν προβλέπεται κάποια τιμή για την ακύρωση μιας εγγραφής.

Η τιμή "0: Επανάληψη" πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώσεις που οι εγγραφές πρέπει να αποσταλούν ξανά, όπως για παράδειγμα όταν:

i. To αρχείο απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μήνυμα αποστολής απορρίφθηκε λόγω του ότι υπερέβη το επιτρεπτό μέγεθος ή η ηλεκτρονική ταχυδρομική θυρίδα του παραλήπτη είχε ξεπεράσει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και δε μπόρεσε να δεχθεί το νέο μήνυμα.

ii. Το αρχείο παραλήφθηκε αλλά έχει πάθει βλάβη και δε μπορεί να διαβαστεί.

iii. To αρχείο απεστάλη κρυπτογραφημένο, παραλήφθηκε σωστά αλλά το κλειδί κρυπτογράφησης έχει χαθεί και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση του.

Εάν ένα ολόκληρο αρχείο πρέπει να σταλεί εκ νέου (επειδή, για παράδειγμα, το αρχικό αρχείο δεν έφθασε ποτέ στον προορισμό του), το περιεχόμενο του αρχικού αρχείου δεν θα τροποποιηθεί (δηλ. οι τιμές των πεδίων F001 θα τεθούν στο νέο αρχείο ως είχαν στο αρχικό). Το όνομα ωστόσο του αρχείου θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να γίνει προφανές στον παραλήπτη ότι πρόκειται για νέα αποστολή.

9. Η χώρα προέλευσης της εγγραφής δηλώνεται στους 2 πρώτους χαρακτήρες του πεδίου F101 (GR για την Ελλάδα).

10. Η χώρα προορισμού της εγγραφής δηλώνεται στο πεδίο F002 (Χώρα Κατοικίας του Δικαιούχου). Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τιμή που καταχωρείται στο πεδίο αυτό, το οποίο πιθανά να περιέχει έναν έγκυρο ISO-3166 Alpha-2 κωδικό, ο οποίος όμως δεν αντιστοιχεί πια στη γεωγραφική περιοχή ή την τρέχουσα θεσμική κατάσταση της χώρας όπου κατοικεί ο πραγματικός δικαιούχος (π.χ. ο κωδικός "CS" είχε στο παρελθόν χρησιμοποιηθεί για την Τσεχοσλοβακία ενώ τώρα έχει ανατεθεί στις Σερβία και Μαυροβούνιο. Οι κωδικοί "SU" και "YU" δεν υπάρχουν πια, αλλά μπορούν να αντιστοιχηθούν σε μια από τις χώρες με κωδικούς "ΕΕ", "LV", "LT" ή "SI"). Σε περιπτώσεις όπως οι ανωτέρω, ο φορέας πληρωμής που αποστέλλει τις πληροφορίες πρέπει να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να προσδιορίσει τη νέα χώρα κατοικίας του πραγματικού δικαιούχου ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της Οδηγίας.

11. Ως διόρθωση των πληροφοριών θεωρείται κάθε αλλαγή σε στοιχεία που έχουν αποσταλεί προηγουμένως. Μπορεί να αφορά τροποποίηση, προσθήκη ή διαγραφή κάποιων εγγραφών. Οι αλλαγές μπορούν να συνδέονται με λάθη που έγιναν κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των στοιχείων ή με διορθώσεις σε στοιχεία που διαθέτουν οι φορείς πληρωμής.

Σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη:

- να ακυρωθούν μέρη πληροφοριών που έχουν σταλεί προηγουμένως,

- να συμπληρωθούν με επιπρόσθετα στοιχεία πληροφορίες που έχουν σταλεί προηγουμένως, ή/και

- να τροποποιηθούν εγγραφές που έχουν σταλεί προηγουμένως θα αποστέλλεται αρχείο που θα περιέχει μόνο τις εγγραφές που επηρεάζονται (δηλαδή δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αρχείο παρά μόνο εγγραφές που προστίθενται, διαγράφονται ή τροποποιούνται.). Το όνομα του αρχείου θα ακολουθεί τη σύμβαση που ορίζεται στο σημείο "1" του παρόντος με επέκταση ".cor" (π.χ. PayAgent1_2006-06-16.01.fisc39.cor)

Το αρχείο θα περιέχει:

- Όλες τις νέες εγγραφές με τιμή "1: Νέο" στο πεδίο F001

- Όλες τις εγγραφές προς διαγραφή με τιμή "2: Διόρθωση" στο πεδίο F001 και μηδενική τιμή στο πεδίο F092 (Ακαθάριστο Ποσό Τόκων)

- Όλες τις εγγραφές προς τροποποίηση με τιμή "2: Διόρθωση" στο πεδίο F001 και τις διορθωμένες τιμές στα σχετικά πεδία

Για τις εγγραφές προς διαγραφή ή τροποποίηση το πεδίο F102 θα περιέχει την τιμή του πεδίου F101 της αντίστοιχης εγγραφής που είχε αποσταλεί προηγουμένως.

12. Σε περίπτωση αλλαγής της φορολογικής διεύθυνσης του δικαιούχου κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, το κράτος μέλος προορισμού προκύπτει με βάση τη φορολογική κατοικία του δικαιούχου την ημερομηνία που γίνεται η πληρωμή.

Συγκεκριμένα:

i. Αν πραγματοποιείται μία μόνο πληρωμή κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, τότε:

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει πριν την πληρωμή, τα στοιχεία αποστέλλονται στο δεύτερο κράτος μέλος.

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει μετά την πληρωμή, τότε τα στοιχεία αποστέλλονται στο πρώτο κράτος μέλος.

ii. Αν πραγματοποιούνται δύο πληρωμές κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους:

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει πριν την 1η πληρωμή, τότε τα στοιχεία αποστέλλονται στο δεύτερο κράτος μέλος.

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει μετά τη 2η πληρωμή, τότε τα στοιχεία αποστέλλονται στο πρώτο κράτος μέλος.

- Αν η αλλαγή της φορολογικής διεύθυνσης γίνει μεταξύ των δύο πληρωμών, τότε το κράτος μέλος αποστολής επιλέγει το κράτος μέλος προορισμού. Τα στοιχεία των τόκων για το τρέχον φορολογικό έτος αποστέλλονται στο πρώτο κράτος μέλος, και για το επόμενο έτος αποστέλλονται στο δεύτερο κράτος μέλος.

Το γράφημα παραλείπεται.