ΠΟΛ. 1142/21-11-2005

Σχετικό με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που θα αρχίσει εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2006.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 ορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει να. υποβάλλουν κάθε χρόνο, οι υπαγόμενες επιχειρήσεις για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνώσης, κλπ. που καταβάλλουν στην αλλοδαπή, από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

2. Οπως έχει γίνει δεκτό με την αρ.πρωτ. 1 090003/11167/Β0012/ΠΟΛ. 1126/23.09.2005 εγκύκλιό μας, προκειμένου για την έγκριση των δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης που βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο, η οποία άρχισε μέσα στο έτος 2005, οι επιχειρήσεις έπρεπε να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, και τις οικονομικές καταστάσεις και το τελικό ισοζύγιο της διαχειριστικής περιόδου 2004. Τα ίδια στοιχεία πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις και για την προέγκριση των δαπανών των διαχειριστικών περιόδων που αρχίζουν μέσα στο έτος 2006, καθόσον η αίτηση για τις χρήσεις αυτές υποβάλλεται μέσα στο τρέχον έτος, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η προσκόμιση οριστικών στοιχείων της διαχειριστικής περιόδου 2005.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Προέγκρισης και να αποφευχθεί περαιτέρω απασχόληση και οικονομική επιβάρυνση των υπαγομένων επιχειρήσεων, με την παρούσα διαταγή γίνεται δεκτό ότι, τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβάλει στην Επιτροπή Προέγκρισης για τη χρήση 2005, δεν πρέπει να τα. υποβάλουν εκ νέου για τη χρήση 2006, εφόσον αυτά είναι τα ίδια.

Για τη ικανοποίηση του σκοπού αυτού, οι επιχειρήσεις στην αίτησή τους πρέπει παραπέμπουν στα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που ήδη υπέβαλαν για τη χρήση 2005, αναφέροντας το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν από την υπηρεσία.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας