ΠΟΛ. 1148/2-12-2005

Συμπλήρωση της απόφασης 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των Επιχειρήσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α΄), αντίστοιχα.

β) Τις διατάξεις της 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1188 Β΄) με την οποία καθορίσθηκαν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

γ) Τις διατάξεις της 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

δ) Οτι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 7 της απόφασης 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/05.08.2005 του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών προστίθενται δύο εδάφια που έχουν ως ακολούθως

"Επίσης, η Επιτροπή ορίζει εισηγητή από την αρμόδια για τον έλεγχο φορολογική αρχή για την κάθε υπόθεση που εξετάζει προς διαπίστωση της ακρίβειας των υποβληθεισών πληροφοριών και στοιχείων. Ο εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου και αποχωρεί από την αίθουσα της συνεδρίασης εφόσον θέσει υπόψη της Επιτροπής όλα τα στοιχεία που του ζητηθούν οπό αυτή και πριν την έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης από την Επιτροπή."

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας