Άρθρο 96 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Το άρθρο 96 καταργήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 4308/2014

Άρθρο 38 Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

3. Για περιόδους που αρχίζουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν:

….ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του ν. 4072/2012.