ΠΟΛ. 1149/5-12-2005

Μείωση ειδικού φόρου που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.

Με διάταξη (άρθρο 38), που περιελήφθη στο σχέδιο νόμου "Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις", το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, μειώνεται σταδιακά και τελικά καταργείται ο ειδικός φόρος που επιβάλλεται στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.

Η πρώτη μείωση, από 20% σε 10%, ισχύει από την κατάθεση του σχεδίου νόμου στη Βουλή, δηλαδή από 25 Νοεμβρίου 2005. Επομένως η ανωτέρω μείωση αφορά στις διαφημίσεις που πραγματοποιούνται από 25.11.2005.

Μετά την ψήφιση του νόμου θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας