ΠΟΛ. 1155/22-12-2005

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 47 του νόμου "Φόρος πρoστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις".

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1 και 47 του νόμου "Φόρoς προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις" όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 13 Δεκεμβρίου 2005.

1. Στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την επιβολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα από 1.1.2006. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις.

2. Στο άρθρο 47 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους (χρεωστικό, πιστωτικό, μηδενικό). Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 11 του Ν. 3052/2002 (ΦΕΚ- 221 Α΄) ορίσθηκε η υποχρεωτική υποβολή α) των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων και β) των μηδενικών - πιστωτικών δηλώσεων. για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υπάρχει αίτημα επιστροφής ή επιθυμούν οι υποκείμενοι την υποβολή τους.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου οι υποκείμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ακόμη και αν είναι μηδενικές η πιστωτικές, για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006. Κατά συνέπεια οι νέες διατάξεις δεν ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων α) Δεκεμβρίου 2005 (Γ΄ κατηγορία βιβλία του Κ.Β.Σ. και Δημόσιο) και β) Δ΄ τριμήνου 2005 (Α΄ και Β΄ κατηγορία βιβλία του Κ.Β.Σ.) αλλά έχουν ισχύ για τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν φορολογικές περιόδους από 1-1-2006.

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής μηδενικής ή πιστωτικής περιοδικής δήλωσης προβλέπεται μόνο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον έχουν υποβάλει τη δήλωση μεταβολών για να δηλώσουν την κατάσταση αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ