Άρθρο 141 - Στοιχεία της ανακοπής

Η ανακοπή συνοδεύεται από έγγραφο που πιστοποι­εί την καταβολή του τέλους ανακοπής και πρέπει να περιέχει:
α) τον αριθμό της δήλωσης κατά της οποίας στρέφε­ται και τα στοιχεία του δικαιούχου της,
β) τους λόγους στους οποίους στηρίζεται με ειδική μνεία του προγενέστερου σήματος ή δικαιώματος ως και των προϊόντων και υπηρεσιών, στα οποία βασίζεται η ανακοπή,
γ) σαφή προσδιορισμό των προϊόντων ή υπηρεσιών της δήλωσης κατά των οποίων στρέφεται η ανακοπή.