ΠΟΛ. 1157/28-12-2005

Υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών. προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας - Οδηγίες εφαρμογής. Κοινοποίηση των χαρακτηριστικών των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ΓΕΝΙΚΑ

Με την 1079229/559/0015/ ΠΟΛ. 1114/18-8-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1191/B΄/26-8-2005 καθιερώθηκε η υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) δηλαδή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής (υποβολή από 30- 9-2006 και εφεξής) αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (ΤAXISnet).

Για τη διευκόλυνση των υπόχρεων πού δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, παρασχέθηκε η δυνατότητα οι καταστάσεις, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. να υποβάλλονται μέσω του διαδικτύου αποκλειστικά και μόνο δια των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (και όχι μέσω των Δ.Ο.Υ.) στα οποία μπορεί να προσκομίζονται σε χειρόγραφη έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή (δισκέτες). Εφόσον προσκομίζονται για υποβολή σε χειρόγραφη - έντυπη μορφή, ο συνολικός αριθμός των εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπέρνά τις 10 (δέκα) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις των Πιστωτικών Υπολοίπων. Στις προσκομιζόμενες καταστάσεις σε ηλεκτρομαγνητική μορφή δεν υφίσταται περιορισμός εγγραφών. Οι διαδικασίες και λεπτομέρειες υποβολής μέσω των ΚΕΠ καθορίσθηκαν από τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔIΑΔΠ/Ε/10.000/23- 3-2005 (ΦΕΚ 692/Β΄).

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, για να πραγματοποιηθεί η υποβολή μέσω Διαδικτύου (πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www .gsis.gr) θα πρέπει ο υπόχρεος να έχει προηγουμένως πιστοποιηθεί στο TAXISnet και να διαθέτει όνομα και κωδικό χρήστη.

Η υποβολή της σχετικής αίτησης - εγγραφής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Η σχετική διαδικασία πιστοποίησης, μπορεί επίσης να γίνει και μέσω των ΚΕΠ για υπόχρεους που δεν διαθέτουν Η/Υ ή πρόσβαση στο διαδίκτυο, με τη διαδικασία που επίσης ορίζεται με την ΚΥΑ ΔIΑΔΠ/Ε/10.000/23-3-2005 (ΦΕΚ 692Β΄) των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας και οικονομικών.

Συναλλαγές που υποβάλλονται για διασταύρωση από 1.1.2005 και εφεξής.

α) Με την ως άνω Απόφαση καθιερώνεται για πρώτη φορά επίσης για τις συναλλαγές από 1-1-2005 και εφεξής η υποχρέωση υποβολής πληροφοριακών στοιχείων για διασταύρωση (πέραν των συναλλαγών που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.) και για τη συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β) Ακόμη οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1-1-2005 και εφεξής, όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. από και προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κλπ.) θα συμπεριλαμβάνονται πλέον στις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών καθώς και πιστωτικών υπολοίπων αναλυτικά, όπως και όλες οι άλλες συναλλαγές με επιτηδευματίες, δηλαδή κατά αλφαβητική σειρά (όχι απόλυτη) του τίτλου της Υπηρεσίας ή επωνυμίας του νομικού προσώπου και δεν θα καταχωρούνται πλέον συγκεντρωτικά με μια εγγραφή στο τέλος των καταστάσεων, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά διαθέτουν πλέον υποχρεωτικά Α.Φ.Μ., που είναι στοιχείο απαραίτητο και μοναδικό για την ασφαλή διασταύρωση των συναλλαγών και την εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού που είναι η παροχή πληροφοριών για τη συναλλακτική δραστηριότητα των συναλλαγέντων με τον υποβάλλοντα τις καταστάσεις έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος και η εμφάνιση των συναλλαγών αυτών.

Επομένως η παλαιότερη διαφορετική αντιμετώπιση των ως άνω συναλλαγών (α, β) όπως ίσχυε και με βάση την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1163/1994 , παύει να ισχύει.

Αναφορικά με τις υποχρεώσεις που καθιερώνονται για τις συναλλαγές από 1-1- 2005 και εφεξής (υποβολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφεξής) διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

α) Καταχωρούνται αναλυτικά

Η αξία του εσόδου από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς άλλους επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, στα, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.) καθώς και η είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και λοιπών δικαιωμάτων.

β) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή

Η συνολική αξία των εσόδων από λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν ανεξαρτήτως του στοιχείου που εκδόθηκε γι΄ αυτές (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο πώλησης σε ιδιώτη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτη ή άλλα έγγραφα κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.4 του Κ.Β.Σ.

γ. Καταχωρούνται σε μία (1) εγγραφή

Η συνολική αξία των συναλλαγών από χονδρικές πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις Εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

α) Καταχωρούνται αναλυτικά

Η αξία της δαπάνης για χονδρικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών, από άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αγρότες κ.λ.π.) καθώς επίσης και οι καταβολές αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωμάτων.

β) Καταχωρούνται με μία (1) εγγραφή

Η συνολική αξία των δαπανών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις Εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η συνολική αξία των αγορών από ιδιώτες (τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτες) καθώς επίσης και η συνολική αξία των δαπανών για αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών από επιτηδευματίες για τα οποία εκδόθηκε απόδειξη λιανικής πώλησης μέχρι πενήντα (50) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 16 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

Για τη διευκόλυνση των υποχρέων παρατίθεται πίνακας συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων (αναλυτικά) για διασταύρωση, με την κατάσταση πελατών, προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1163/1994 .

Οι εν λόγω συναλλαγές καταχωρούνται .πλέον με τις νέες διατάξεις της Α.Υ.O.O. ΠOΛ. 1114/18-8-2005 με 1 (μία) εγγραφή στα αντίστοιχα πεδίων των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων κατά περίπτωση.

- Η συνολική αξία των συναλλαγών που αναφέρονται στην παρ. 17 της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1163/30-1-1994 δηλαδή:

- Ηλεκτρικό ρεύμα (Δ.Ε.Η.).

- Νερό (ΕΥΔΑΠ και λοιποί δημόσιου χαρακτήρα φορείς).

- Τηλεπικοινωνίες (μόνο ΟΤΕ).

- Ταχυδρομικά τέλη - περιλαμβάνονται και οι Ταχυδρομικές Θυρίδες (μόνο ΕΛΤΑ).

- Φορτωτικές ΟΣΕ.

- Αποδείξεις ΚΤΕΛ.

- Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και επαγγελματικές οργανώσεις.

- Κοινόχρηστες δαπάνες.

- Ενοίκια ακινήτων.

- Πάρκινγκ επαγγελματικών αυτοκινήτων.

- Διόδια.

- Εξοδα κίνησης προσωπικού, για τα οποία έχουν ληφθεί στοιχεία στο όνομα των μισθωτών κλπ.

- Εισιτήρια μεταφορικών μέσων.

- Η συνολική αξία των χονδρικών πωλήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών προς και από την αλλοδαπή.

- Η συνολική αξία των τόκων καταθέσεων που χορηγούν οι τράπεζες, καθώς και η συνολική αξία των τόκων και των προμηθειών που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές ή από άλλους επιτηδευματίες

- Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ.

- Η συνολική αξία των αποδείξεων πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή η συνολική αξία του εσόδου ή της δαπάνης των λιανικών ή των χονδρικών αυτών συναλλαγών κατά περίπτωση στα αντίστοιχα πεδία).

- Η συνολική αξία των τιμολογίων που εκδίδει ο Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς Αθηνών (ΟΚΑΑ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1033884/402πε/0015/ ΠΟΛ. 1058/25-6-2004 (ΦΕΚ 1057/Β΄), αξίας ενός εκάστου μέχρι πενήντα πέντε (55) ευρώ.

- Η συνολική αξία των χονδρικών συναλλαγών μέχρι 300 ευρώ ανά στοιχείο που δεν υποβάλλονται, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1019513/125/0015/ ΠΟΛ. 1030/29-2- 2005 (ΦΕΚ 289/Β΄/7-3-2005). Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι τελευταία περίπτωση ισχύει αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. για τις συναλλαγές από 1/1-31/12/2005.

ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, τα στοιχεία των συναλλαγών που υποβάλλονται για διασταύρωση καταχωρούνται υποχρεωτικά στα αντίστοιχα ως άνω πεδία των συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανά κατηγορία συναλλαγών, καταχωρούνται δηλαδή αναλυτικά όπου ορίζεται αναλυτική καταχώρηση και συγκεντρωτικά (με μια εγγραφή) όπου ορίζεται συγκεντρωτική καταχώρηση, μη παρεχομένης της δυνατότητας προαιρετικής καταχώρησης των στοιχείων που καταχωρούνται συγκεντρωτικά στα αναλυτικά πεδία ή και αντίστροφα.

ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων αναγράφεται η αξία του εσόδου ή της δαπάνης χωρίς ΦΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις που από το νόμο δεν διαχωρίζεται η αξία από το ΦΠΑ ή δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσής του και εφόσον πρόκειται για λιανικές πωλήσεις ή αγορές η αξία αναγράφεται αποφορολογημένη με τα αντίστοιχα ποσά ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι προς διευκόλυνση εφαρμογής των παραπάνω από τους υπόχρεους, στην περίπτωση χρήσης φορολογικών ταμειακών μηχανών, είναι δυνατή η χρήση ιδιαίτερου αθροιστή πωλήσεων ανά κατηγορία συντελεστή ΦΠΑ. Στον αθροιστή αυτό αθροίζονται και εμφανίζονται διακριτά, τόσο σε κάθε ημερήσιο δελτίο "Ζ", όσο και στα περιοδικό δελτία ανάγνωσης περιεχομένου φορολογικής μνήμης, οι συνολικές ημερήσιες ή περιοδικές πωλήσεις και το αναλογούν ποσό του ΦΠΑ για τη συγκεκριμένη κατηγορία συντελεστή. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτουν άμεσα τα ποσά που υποχρεωτικά πλέον καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις.

ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με βάση τις οδηγίες της Διοίκησης που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο ΠOΛ. 1300/14-11-1997 , όσοι δεν είχαν συναλλαγές από αυτές που περιλαμβάνονταν σης συγκεντρωτικές καταστάσεις (π.χ. ύπαρξη μόνο δαπανών για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) δεν υπέβαλλαν μηδενικές καταστάσεις.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με ης διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1114/18-8-2005 , υποβάλλονται πλέον για τις συναλλαγές από 1/1/2005 (υποβολή καταστάσεων από 30/9/2006 και εφεξής) πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και για τις λιανικές πωλήσεις, καθώς επίσης και για τις συναλλαγές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων (υποβάλλονται με μία καταχώρηση) τονίζεται ιδιαίτερα ότι, μηδενικές καταστάσεις που δεν υποβάλλονται πλέον νοούνται εκείνες που ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν μόνο στην περίπτωση της πλήρους ανυπαρξίας πραγματοποίησης οποιασδήποτε συναλλαγής (μη έκδοση ή μη λήψη στοιχείων).

Δεν υποβάλλονται δηλαδή μηδενικές καταστάσεις πελατών, προμηθευτών ή πιστωτικών υπολοίπων μόνο στις περιπτώσεις που οι υπόχρεοι δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία συναλλαγή από αυτές που καταχωρούνται αναλυτικά καθώς επίσης και καμία συναλλαγή από αυτές που καταχωρούνται με μία εγγραφή, σύμφωνα με τα ανωτέρω (λιανικές ή χοντρικές συναλλαγές) κατά τα Ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. και της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1114/2005 .

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. ορίστηκε παγίως με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ ΠΟΛ. 1081/28.4.2004 (ΦΕΚ 1196/Β΄) ως εξής:

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3 Μέχρι 7 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 Μέχρι 14 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9 Μέχρι 21 Οκτωβρίου Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Είναι γνωστό και έχει διακηρυχθεί σ΄ όλους τους τόνους, ότι η αναβάθμιση του φορολογικού συστήματος περιλαμβάνει την αξιοποίηση στοιχείων και τη διασταύρωση αυτών και για το λόγο αυτό η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω τυγχάνει καθολικής εφαρμογής χωρίς εξαιρέσεις η δε ακρίβεια αυτών αποτελεί βασική επιδίωξη για την επιτυχία του ως άνω σκοπού.

Επισημαίνεται ότι για τη μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή καθώς και για την ανακριβή. υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και της περ. ζ της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΒΑΣ. Σ.Β. ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΥΠ. ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΑ Κ.Β.Σ. Μη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ή υποβολή εκπρόθεσμα μετά το τέλος του έτους της προθεσμίας υποβολής ή παράλειψη καταχώρησης αντισυμβαλλομένων ή ανακριβής καταχώρηση αξίας για παραλείψεις ή ανακρίβειες πάνω από 14.673 € μετά το τέλος του έτους. 1 3 Α΄: 293€Χ3=897€ Β΄: 586Χ3=1758€ Γ΄: 880Χ3=2640 Παραλείψεις ή ανακρίβειες μέχρι 14.673 ευρώ, μη υποβολή στοιχείων εφόσον ο υπόχρεος υποβάλλει τα στοιχεία μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ή άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής με μεγέθη μέχρι 14.673 €. 1 1 Α΄: 293€ Β΄: 586€ Γ΄: 880€

Τέλος. ακολουθεί συνημμένο παράρτημα σχετικό με τις τεχνικές προδιαγραφές των καταστάσεων της παρ. 1 α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ.

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ