ΠΟΛ. 1158/30-12-2005

Αναπροσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/05.04.82) και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/07.09.84).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/03.01.89).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 18 του άρθρου 14 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ- 43/Α΄/23.03.90) που προβλέπει αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών το βραδύτερον ανά διετία.

4. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

5. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λ.π.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λ.π.).

6. Τις αποφάσεις μας με αριθ. πρωτοκόλλου 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/Β΄/05.03.01), 1046942/1172/00ΤΥ/Δ΄/18.05.00 ΠΟΛ. 1164 (ΦΕΚ 673/Β΄/30.05.00), 1122005/6187/00ΤΥ/Δ΄/27.12.99 ΠΟΛ. 1282 (ΦΕΚ 46/Β΄/24.01.00) όπως αυτές διορθώθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις με αριθ. πρωτ. 1029804/1068/00ΤΥ/Δ΄/16.03.01 ΠΟΛ. 1067 (ΦΕΚ 298/Β΄/21.03.01), 1069401/2920/00ΤΥ/Δ΄/10.07.01 ΠΟΛ. 1184 (ΦΕΚ 1030/Β΄/06.08.01 ΦΕΚ 1163/Β΄/06.09.01), 1044881/1900/00ΤΥ/Δ΄/22.05.02 ΠΟΛ. 1164 (ΦΕΚ 700/Β΄/10.06.02) και 1083309/3727/00ΤΥ/Δ΄/19.10.04 ΠΟΛ. 1106 (ΦΕΚ 1628/Β΄/2.11.04) αποφάσεις και ισχύουν σήμερα, καθώς και τις αποφάσεις μας με αρ. πρωτ. 1025657/795/00ΤΥ/Δ΄/18.03.03 ΠΟΛ. 1051 (ΦΕΚ 392/Β΄/04.04.03), 1089512/3288/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ. 1112 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03) και 1089511/3287/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ. 1113 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03), με τις οποίες εντάχθηκαν στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, περιοχές εντός σχεδίου σε περιφέρειες όλης της χώρας

7. Την απόφασή μας με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ. 1149 (ΦΕΚ- 549/Β΄/15.07.94) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

8. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 στις οποίες περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.

9. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αρθρο 1

1. Αναπροσαρμόζουμε, συμπληρώνουμε και επεκτείνουμε την εφαρμογή των αποφάσεών μας με αριθ. πρωτ. 1015544/770/00ΤΥ/Δ΄/23.02.01 ΠΟΛ. 1049 (ΦΕΚ 214/Β΄/05.03.01), 1046942/1172/00ΤΥ/Δ΄/18.05.00 ΠΟΛ. 1164 (ΦΕΚ 673/Β΄/30.05.00), 1122005/6187/00ΤΥ/Δ΄/27.12.99 ΠΟΛ. 1282 (ΦΕΚ 46/Β΄/24.01.00), 1025657/795/00ΤΥ/Δ΄/18.03.03 ΠΟΛ. 1051 (ΦΕΚ 392/Β΄/04.04.03), 1089512/3288/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ. 1112 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03) και 1089511/3287/00ΤΥ/Δ΄/15.10.03 ΠΟΛ. 1113 (ΦΕΚ 1560/Β΄/22.10.03), όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές της χώρας, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών μας.

2. Επεκτείνουμε την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/82, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 και της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν. 1828/1989 για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου ακινήτων των παρακάτω οικισμών του Νομού Καστοριάς:

- ΑΝΘΗΡΟ του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπήλιου του Δήμου Ορεστίδος

- ΠΕΡΙΒΟΛΙ του Δημοτικού Διαμερίσματος Σπηλαίων του Δήμου Ορεστίδος και

- ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗ του Δημοτικού Διαμερίσματος Διποταμιάς του Δήμου Ακριτών

Ολες οι περιπτώσεις αναπροσαρμογών και επέκτασης ισχύος του συστήματος του άρθρου 1 της απόφασης, συνοδεύονται από πίνακες τιμών για κάθε Δήμο ή Κοινότητα καθώς και χάρτες για ορισμένες περιοχές οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

(

Αρθρο 2

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του άρθρου-1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Αρθρο 3

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την με αριθμ. πρωτ. 1110761/5082/00ΤΥ/Δ/19.12.2001 ΠΟΛ. 1294 (ΦΕΚ.1749/Β΄/31.12.01) απόφασή μας.

Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα αρχίσει να ισχύει από την 01.01.2006.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ