.

 

Άρθρο 7
Φορολογητέο εισόδηµα

1. Φορολογητέο εισόδηµα είναι το εισόδηµα που αποµένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε. από το ακαθάριστο εισόδηµα.

2. Ο Κ.Φ.Ε. διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων:
α) εισόδηµα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα,
γ) εισόδηµα από κεφάλαιο και
δ) εισόδηµα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box] [sws_yellow_box box_size="100"][/sws_yellow_box]