.

Άρθρο 40 Φορολογικός συντελεστής για το εισόδηµα από κεφάλαιο

1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)

2. Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

3. Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή είκοσι (20%).

4. Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται αυτοτελώς, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ)

Συντελεστής %

0-12.000

15%

12.0001 – 35.000

35%

35.0001-

45%

[sws_grey_box box_size="100"][/sws_grey_box]
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του νόμου 4387/2016 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του νόμου 4172/2013.

Πριν την αντικατασταση από το νόμο 4387/2016 ίσχυαν τα εξής:  Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 112 του νόμου 4387/2016 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του νόμου 4172/2013. Πριν την αντικατάσταση της παρααγράφου από το νόμο 4387/2016 ίσχυαν τα εξής:  Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Εισόδημα από ακίνητη περιουσία(ευρώ) Συντελεστής(%)
<12.000 11%
>12.000 33%