ΠΟΛ.1004/19-01-06

Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους (Μ.Σ.Κ.Κ.) των εμπορικών, βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα και στις αγορές αγαθών κατά περίπτωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151Α΄).

2. Την ανάγκη αναμόρφωσης ορισμένων εκ των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις συνθήκες εκμετάλλευσής τους και προσδιορισμού Μ.Σ.Κ.Κ. για νέα επαγγέλματα, κατά τρόπο αντικειμενικό, με σκοπό να αποφεύγονται αμφισβητήσεις και αντιδικίες ανάμεσα στους φορολογούμενους και στις φορολογικές υπηρεσίες του κράτους.

3. Το από 14-12-2004 πόρισμα της Επιτροπής που συστήθηκε με την 1078551/944/Α0006/4.10.2004 (ΦΕΚ 1583/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και συμπλήρωση των πινάκων των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με επαγγέλματα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους και αναμόρφωση ορισμένων εκ των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις συνθήκες εκμετάλλευσής τους.

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Το από 14-12-2004 πόρισμα της Επιτροπής που συστήθηκε με την 1078551/944/Α0006/4.10.2004 (ΦΕΚ 1583/Β΄) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη και συμπλήρωση των πινάκων των συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων με επαγγέλματα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους και αναμόρφωση ορισμένων εκ των μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους λόγω των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στις συνθήκες εκμετάλλευσής τους.

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (Α.Υ.Ο. 17418/1771/23.12.1985 - Φ.Ε.Κ. 792Β΄), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
1014 Κεραμοποιός και πλινθοποιός (βιοτεχνία) 16
1014β Εργοστάσιο κεραμοποιΐας 13
1021 Τροχείο κρυστάλλων  
Καταργείται    
1026 Παραγωγή και πώληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν) 11
1028 Εμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από  
  τσιμέντο, λιανικώς 18
1029 Εμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από  
  τσιμέντο, χονδρικώς 15
1030 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών  
  συστημάτων, χονδρικώς 13
1031 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών  
  συστημάτων, λιανικώς 15
1040 Εισαγωγέας βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και  
  εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 11
1101 Εργαστήριο χρυσοχοΐας, πώληση χονδρική 12
1102α Εργαστήριο κοσμημάτων από άργυρο, πώληση χονδρική 17
1110 Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων χρυσοχοΐας  
  (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.), πώληση χονδρική 10
1111 Εργαστήριο αποκλειστικά εξαρτημάτων για κοσμήματα  
  από άργυρο (σύρμα, φύλλο, σωλήνες, χυτά κλπ.),  
  πώληση χονδρική 15
1415 Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή  
  από τσιμέντο 13

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
2025 Εργαστήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 12
2025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 14
2026 Ναυπηγείο πλωτών μέσων (κατασκευή ή επισκευή),  
  εκτός των αναφερομένων στους Κ.Α. 2110, 2115  
  και 2116 11
2027 Μηχανουργείο για επισκευές πλοίων και μηχανικού  
  εξοπλισμού αυτών 10
2030 Κατασκευαστής παιδικών παιχνιδιών 10
2031 Εργαστήριο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών  
  (με υλικά και ανταλλακτικά) 25
2037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από  
  ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη,  
  πώληση χονδρική 16
2037α Εμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό  
  νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική 18
2048α Εμπορία ειδών κεντρικής θέρμανσης (Λέβητες,  
  καυστήρες αερίων καυσίμων ή πετρελαίου,  
  κυκλοφορητές, θερμοσίφωνες και λοιπά εξαρτήματα  
  θέρμανσης), χονδρικώς 16
2051 Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας 19
2060 Εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων προστασίας του  
  περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία  
  και ναυπηγεία 6
2063 Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων  
  (διακόπτες ανόδου - καθόδου κλπ.) 16
2065 Εργοστάσιο διέλασης και έλασης αλουμινίου  
  (παραγωγή προφίλ, σωλήνων κλπ.) 11
2100 Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων,  
  γαζών κλπ.  
Καταργείται    
2110 Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής,  
  λέμβων και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και  
  ανταλλακτικά) 13
2115 Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς 12
2116 Κατασκευαστής σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 13
2120 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, χονδρικώς 13
2121 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 14
2125 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, χονδρικώ ς 14
2126 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς 17
2130 Εμπορία κενών φιαλών οξυγόνου και λοιπών  
  αερίων, υπό πίεση 9
2270 Κατασκευαστής καλυμμάτων αυτοκινήτων 15
2280 Εισαγωγέας ή έμπορος μηχανημάτων για την προστασία  
  του περιβάλλοντος, που εγκαθίστανται σε πλοία  
  και ναυπηγεία 8
2290 Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων  
  αξόνων και σιδηροδοκών 9
2301 Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 8
2301α Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 4
2301β Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 4
2302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων  
  φορτηγών αυτοκινήτων 14
2302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 12
2303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών  
  και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 16
2303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων,  
  μοτοσυκλεττών 18
2304 Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 22
2314 Έμπορος σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου, ψευδαργύρου  
  και λοιπών μετάλλων (σε πλάκες ή χελώνες κλπ.) 7
2344 Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 18
2359 Παραγωγή τυποποιημένων προγραμμάτων ηλεκτρονικών  
  υπολογιστών (εμπορική επιχείρηση) 16
2370 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων,  
  θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού,  
  χονδρικώς 11
2371 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων,  
  θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού εξοπλισμού,  
  λιανικώς 14
2375 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας  
  (τέλεφαξ), χονδρικώς 12
2376 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας  
  (τέλεφαξ), λιανικώς 15
2380 Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 15
2390 Έμπορος ηχητικών, οπτικών και συναφών συστημάτων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών 14
2395 Επιχείρηση μεταλλικών, πλαστικών, ηλεκτρονικών  
  κλπ. κατασκευών προβολής (τοποθέτησης) διαφημίσεων 20

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
     
3016 Σαγματοποιείο ή πεταλωτήριο  
Καταργείται    
3111 Κατασκευαστής επίπλων μπαμπού 17
3112 Εισαγωγέας μπαμπού, χονδρικώς 18
3113 Εισαγωγέας μπαμπού, λιανικώς 21
3114 Έμπορος κουρτινόβεργων (ξύλινων, μπρούτζινων,  
  πλαστικών κλπ.) 17
3207α Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως  
  φωτογραφιών, γενικά 13
3207β Εργαστήριο εμφανίσεως φιλμς και εκτυπώσεως  
  φωτογραφιών γενικά (εργαστήρια μιας ώρας),  
  πώληση λιανική 27
3211β Eκδότης βιβλίων - συγγραφέας δημόσιος υπάλληλος και  
  συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος. 22
3217 Επιχείρηση παραγωγής και πώλησης βιβλίων,  
  περιοδικών, φυλλαδίων κ.λ.π. υπό μορφήν οπτικών  
  και ακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 15
3301 Έμπορος ξυλείας 5
3304 Εισαγωγέας κορνίζας σε βέργα 18
3305 Κατασκευαστής κορνίζας σε βέργα 12
3601 Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται  
  στον Κ.Α.3602) 20
3602 Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής,  
  δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων (βιβλίων,  
  περιοδικών κλπ.) και συναφών εργασιών 28
3605 Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου  
  (εμποτισμένου) 15

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
4011 Εργοστάσιο πυρηνελαίου 5
4012 Εργοστάσιο φυτικών ελαίων που δεν  
  κατανομάζονται ειδικά 8
4034 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, χονδρικώς 15
4035 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς 18
4040 Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων 18
4045 Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες 14
4050 Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών  
  και συναφών ειδών 11
4100 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, χονδρικώ ς 14
4101 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς 17
4210 Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη) 4
4211 Φαρμακείο, επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων,  
  εφόσον το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον  
  των αγορών αφορούν αποκλειστικά φάρμακα 9
4226 Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και  
  D.V.D.), λιανικώς 25
4227 Έμπορος άγραφων ψηφιακών δίσκων (C.D. και D.V.D.),  
  χονδρικώς 18
4235 Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ΄οίκον) 4
4240 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και  
  συναφών ειδών, χονδρικώς 15
4241 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και  
  συναφών ειδών, λιανικώς 18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
5014 Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας  
  ή καταϊφιού κλπ. 11
5015 Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποιίας  
  και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του  
  συνόλου των εσόδων) 10
5023 Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων  
  (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα) 10
5023α Γαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής  
  γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο  
  ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των εσόδων) 12
5026 Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας  
  ή καταϊφιού κλπ. 12
5027 Εργαστήριο τυροπιττών, σάντουϊτς και συναφών  
  ειδών, πώληση χονδρική 14
5040 Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη  
  τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18% έως και 13%),  
  πώληση χονδρική 8
5040α Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη  
  τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%),  
  πώληση χονδρική 6
5050 Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών  
  υλικών αρτοποιΐας, γενικά 11
5051 Εισαγωγέας υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών  
  υλικών αρτοποιΐας, γενικά 13
5070 Εργαστήριο ζυμαρικών 8
5073 Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό  
  τρίτων χωρίς υλικά 18
5075 Εργοστάσιο παραγωγής πιτών, κουλουριών, φύλλων  
  κρούστας ή καταϊφιού κλπ 8
5080 Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων) και  
  συναφών ειδών 14
5108 Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική) 10
5140 Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων 23
5309α Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών  
  ειδών, λιανικώς 10
5314 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων  
  ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς 3
5315 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων  
  ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς 4
5322 Έμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής, γενικά Κατ αργείται
5324α Εισαγωγέας άφρυκτου καφέ 4
5326 Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών  
  ειδών, λιανικώς 18
5328 Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής Κατ αργείται
5332 Πρατήριο ζύθου, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων  
  υδάτων (επί του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) Κατ αργείται
5333 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών,  
  εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς 4
5340 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών,  
  εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς 7
5347 Εξαγωγέας ελαιόλαδου (μορφή χύμα) 4
5348 Επεξεργασία και τυποποίηση ελαιολάδου 5
5360 Επιχείρηση ιχθυοτροφείου (εμπορική επιχείρηση) 5
5370 Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία  
  (γύρος, σουβλάκια κλπ.) 9
5402 Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 1
5403 Έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 5

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
6008 Εργοστάσιο πλεκτικής από κάθε ύλη 4
6017 Εργαστήριο κατασκευής μανδηλίων (ρινομάκτρων)  
  και συναφών ειδών  
Καταργείται    
6024 Κατασκευαστής πλεκτών ενδυμάτων γενικά 6
6027 Κατασκευαστής καλτσών γενικά από κάθε ύλη 8
6037β Παραγωγή ενδυμάτων γούνας για ίδιο λογαριασμό,  
  πώληση λιανική στο εσωτερικό 19
6060 Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών),  
  χονδρικώς 14
6061 Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς 17
6225 Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, χονδρικώς 13
6226 Εισαγωγέας παιδικών ενδυμάτων, λιανικώς 17
6235 Επεξεργασία και συρραφή γουναρικών από αποκόμματα  
  ή ολόκληρα δέρματα για λογαριασμό τρίτων  
  επιτηδευματιών εσωτερικού (φασόν) 18
6236 Παραγωγή ενδυμάτων από γούνα κατόπιν επεξεργασίας  
  και συρραφής ολόκληρων δερμάτων ή αποκομμάτων  
  γούνας για λογαριασμό τρίτων επιτηδευματιών  
  εξωτερικού (φασόν) 16
6237 Εργαστήριο ενδυμάτων γούνας για λογαριασμό  
  τρίτων μη επιτηδευματιών (φασόν) 35
6240 Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών  
  αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός  
  των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς 18
6241 Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού  
  και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων  
  ειδικά), Λιανικώς 24

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
7007 Κατασκευαστής ή έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων Καταργείται
7202 Γραφείο μεταφοράς εμπορευμάτων 12
7202α Γραφείο μεταφοράς οικοσκευών 14
7210 Επιχείρηση διαμεταφοράς εμπορευμάτων 9
7220 Επιχείρηση μεταφορική με διαχείριση αλυσίδας  
  εφοδιασμού (μεταφορές - λοτζίστικς) 11

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
8002 Χρηματιστηριακές εργασίες 30
8003 Μεσίτης χρηματιστηρίου εμπορευμάτων  
Καταργείται    
8004 Αργυραμοιβός (έσοδα από προμήθειες)  
Καταργείται    
8010 Εκτελωνιστής ή διασαφιστής 45
8011α Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων 60
8012 Ασφαλιστικός Πράκτορας 40
8012α Ασφαλιστικός Σύμβουλος με επαγγελματική εγκατάσταση 48
8012β Ασφαλιστικός Σύμβουλος χωρίς επαγγελματική  
  εγκατάσταση 60
8013 Μεσίτης ασφαλίσεων με επαγγελματική εγκατάσταση 30
8014 Μεσίτης ασφαλίσεων χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση 40
8019α Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) 16
8020 Λοιπές επαγγελματικές σχολές (λογιστών,  
  γραμματέων, κομμωτών κλπ.), καθώς σχολές  
  εκπαίδευσης επαγγελματιών στη χρήση  
  προγραμμάτων Η/Υ 23
8021 Φροντιστήριο γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών) 30
8022 Φροντιστήριο ξένων γλωσσών 30
8029 Επιχείρηση αισθητικής προσώπου και σώματος 36
8030 Χειρομαλάκτης - Χειροπράκτης 60
8031 Φυσιοθεραπευτήριο ή εργαστήριο φυσιοθεραπείας  
  (εμπορική επιχείρηση) 36
8032 Ενοικιαστής πετσετών και συναφών ειδών (κουρείων,  
  εστιατορίων κλπ.) Καταργείται
8033 Φωτογράφος (φωτογραφίσεις εντός και εκτός  
  στούντιο και λήψη - επεξεργασία βίντεο) 28
8043 Ενοικιαστής κασετών βίντεο και ψηφιακών  
  δίσκων (D.V.D.) 38
8044 Μεταφορά σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν) 20
8045 Άντληση σκυροδέματος (έτοιμο μπετόν) 34
8046 Μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες  
  (πολυδύναμες μονάδες άσκησης και διαίτης ή  
  αισθητικής και διαίτης ή άσκησης αισθητικής και  
  διαίτης) που λειτουργούν με όλες τις προϋποθέσεις  
  που επιβάλλονται από το Υπουργείο Υγείας  
  και Πρόνοιας 12
8048 Ναυτικός Πράκτορας 40
8057 Συλλογή πληροφοριών για λογαριασμό επιχειρήσεων  
  δημοσκόπησης και έρευνας αγοράς 60
8058 Λογιστικό γραφείο (εμπορική επιχείρηση) 40
8059 Σύμβουλοι προώθησης πωλήσεων (μάρκετινγκ),  
  εμπορική επιχείρηση 38
8062 Παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών (εμπορική επιχείρηση) 38
8066 Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων  
  περιοχών 11
8067 Επιχείρηση ταχυμεταφορών 30
8068 Ραδιοφωνικός σταθμός 12
     
8069 Τηλεπωλήσεις - τηλεμάρκετινγκ, για λογαριασμό  
  τρίτων (με προμήθεια) 30
8070 Τηλεοπτικός σταθμός 15
8071 Περιφερειακός τηλεοπτικός σταθμός 10
8072 Περιφερειακός ραδιοφωνικός σταθμός 9
8076 Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φυλάξεις,  
  χρηματαποστολές κλπ.) 20
8080 Διαγνωστικά ιατρικά κέντρα 25
8082 Εργαστήριο εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας 25
8083 Υπηρεσίες κηπουρού (διαμόρφωσης, περιποίησης  
  κλπ. κήπων) 45
8084 Επιχείρηση είσπραξης ασφαλειών γενικά 42
8085 Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού (εμπορική επιχείρηση) 36
8086 Υπηρεσίες ηχολήπτου (εμπορική επιχείρηση) 50
8087 Παράδοση μαθημάτων καταδύσεων 55
8090 Υποβρύχιες εργασίες συντήρησης πλοίων 32
8092 Επιχείρηση διοργάνωσης σεμιναρίων, γενικά 32
8101 Ενοικιαστής δημοσίων, δημοτικών, λιμενικών  
  κλπ. Φόρων Καταργείται
8108 Εργολάβος παροχής εργασίας ή υπηρεσίας που δεν  
  κατανομάζεται ειδικά Καταργείται
8202 Συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών  
  (παροχή υπηρεσιών) 33
8220 Επισκευή, επισμάλτωση και αλλαγή χρώματος  
  μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά 25
8222 Επισκευή τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και  
  συναφών συσκευών (τηλέφωνα, τέλεφαξ κλπ.) 40
8230 Εκμεταλλευτής γεφυροπλάστιγγας 40
8301 Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθεια  
  από πωλήσεις εισιτηρίων) 28
8301α Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες  
  από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρίτων  
  ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις) 10
8302 Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από  
  οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού) 8
8303 Πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμήθειες  
  από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό) 28
8304 Επιχειρήσεις διαφημίσεως γενικά (στο σύνολο των  
  ακαθαρίστων εσόδων) 10
8310 Επιχείρηση διανομής διαφημιστικών εντύπων και υλικού 30
8320 Επιχείρηση οργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 25
8407 Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν  
  κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (με ίδια υλικά) Καταργείται
8408 Εργολάβος εκτελέσεως εργασίας, που δεν  
  κατανομάζεται ειδικά ανωτέρω (χωρίς ίδια υλικά) Καταργείται
8423 Συνεργείο επισκευής και συντήρησης σκαφών  
  αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης  
  (παροχή υπηρεσιών) 33
8430 Επιχείρηση παραγωγής προγραμμάτων ηλεκτρονικών  
  υπολογιστών, κατόπιν παραγγελίας 22
8440 Εργαστήριο χρυσοχοΐας (φασόν) 30
8441 Εργαστήριο φινιρίσματος τεχνουργημάτων από  
  χρυσό και άργυρο (φασόν) 30
8442 Εργαστήριο αργυρών σκευών (φασόν) 38
8443 Εργαστήριο αργυρών κοσμημάτων (φασόν) 38
8444 Παραγωγή αργύρου, μετά από επεξεργασία των  
  χημικών καταλοίπων, για λογαριασμό τρίτων 40
8446 Εργαστήριο πλεκτών ενδυμάτων (φασόν) 24
8447 Εργαστήριο ραφής σεντονιών, μαξιλαροθηκών και  
  τραπεζομάντηλων (φασόν) 28
8450 Προμήθεια από τη λειτουργία αυτόματων πωλητών  
  τρίτων για καφέ - αναψυκτικά κλπ. 60
8470 Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό  
  μέχρι τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) -  
  εμπορική επιχείρηση 40
8471 Σύμβουλοι επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό  
  πάνω από τριάντα άτομα (ετήσια απασχόληση) -  
  εμπορική επιχείρηση 30

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
9001 Καφενείο - κυλικείο 15
9002 Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια 20
9002α Κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς  
  κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ. 14
9005 Κέντρο διασκεδάσεως (καμπαρέ, ναΐτ κλαμπ) 27
9006 Κέντρο διασκεδάσεως (κοσμική ταβέρνα) 22
9006α Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή  
  μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.  
  1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 932) απόφαση Υπουργού  
  Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 20
9007 Κέντρο διασκεδάσεως (χορευτικό κέντρο) 25
9008 Επιχείρηση λέσχης 45
9011 Εστιατόριο (Κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων) Καταργείται
9012 Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς  
  ζωντανή μουσική [που δεν υπάγεται στην  
  1059176/625/ΠΟΛ. 1087/25.6.2003 (ΦΕΚ Β΄ 932)  
  απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών,  
  όπως ισχύει κάθε φορά] 14
9013 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν  
  υπό διατίμηση) Καταργείται
9014 Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή  
  επιχείρηση χωρίς προσωπικό) 13
9015 Καφετέρια 21
9015α Καφετέρια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας  
  και ανωτέρων) Καταργείται
9016 Μπαρ 27
9017 Αλλαντοζυθοπώλης Καταργείται
9020 Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο), σνακ  
  μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο,  
  ζυθοπωλείο 16
9021 Καντίνα 16
9021α Ψητοπωλεία - σουβλάκια (Α΄ διακεκριμένης  
  κατηγορίας και ανωτέρων) Καταργείται
9022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ) 15
9023 Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο,  
  καφεζαχα-ροπλαστείο - επιτόπια κατανάλωση 20
9024 Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης  
  διαδυκτίου (ίντερνετ) - επιτόπια κατανάλωση 18
9025 Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος 22
9026 Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων  
  (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια κατανάλωση ) 20
9030 Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 20
9040 Υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 22
9041 Δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο (εμπορική  
  επιχείρηση) 30
9045 Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου,  
  ψυχαγωγικών παιχνιδιών (μπιλιάρδα,  
  ποδοσφαιράκια κλπ.) 40
9046 Επιχείρηση εκμετάλλευσης μπόουλινγκ 36
9050 Επιχείρηση εκμετάλλευσης γηπέδων (5-5, 8-8  
  κ.λ.π) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης 40
9055 Επιχείρηση εκμετάλλευσης παιδότοπου 35
9060 Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή Διαμερισμάτων 25
9105 Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ  
  (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων 20
9110 Επιχείρηση παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών 18
9203 Εργαστήριο οδοντοτεχνίας (οδοντοτεχνίτης) 20
9206 Εφημεριδοπώλης (επί προμηθειών) 35
9208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος,  
  Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ. 40
9210 Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη  
  καθαρισμού κλπ.) 10
9221α Ανθοπώλης χονδρικώς (όταν δεν είναι παραγωγός) 11
9229 Καθαριστήριο ταπήτων 34
9232 Εισαγωγέας ανθέων, χονδρικώς 13
9236 Eπιχείρηση παροχής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα 25
9237 Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών λογοθεραπείας 30
9238 Επιχείρηση διαχείρισης βιομηχανικών και μη  
  αποβλήτων (εμπορική επιχείρηση - βιομηχανία) 10
9240 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών,  
  τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ.  
  (επί τζίρου) χονδρικώς 4
9241 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών,  
  τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.  
  (επί τζίρου), λιανικώς 7
9242 Αντιπρόσωπος - ντήλερ κινητής τηλεφωνίας  
  αμειβόμενος με προμήθεια επί λογαριασμών  
  συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σύνδεσης,  
  φερεγγυότητας πελάτη, εταιρικών συνδέσεων,  
  κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ. καθώς  
  και επί της επιδότησης της συσκευής 40
9245 Εισαγωγέας ή έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων  
  (ταινίες σε D.V.D.), χονδρικώς 22
9246 Εισαγωγέας ή έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων  
  (C.D.), χονδρικώς 21
9247 Έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες  
  σε D.V.D.), λιανικώς 25
9248 Έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων (C.D.), λιανικώς 24
9250 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,  
  αναπτήρες, στυλό κλπ.), λιανικώς 30
9251 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,  
  αναπτήρες, στυλό κλπ.), χονδρικώς 22

 

2. Συμπληρώνουμε τον Πίνακα μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους των εμπορικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στις αγορές αγαθών (Α.Υ.Ο. 17417/1770/23-12-1985 - ΦΕΚ 792 Β΄), όπως ισχύει, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
11028 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από  
  τσιμέντο, λιανικώς 22
11029 Έμπορος γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων ή από  
  τσιμέντο, χονδρικώς 18
11030 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών  
  συστημάτων, χονδρικώς 16
     
11031 Εμπορία αντλητικών συγκροτημάτων, αρδευτικών  
  συστημάτων, λιανικώς 18
11415 Κατασκευαστής γλαστρών, ζαρντινιερών πήλινων  
  ή από τσιμέντο 16

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
22025 Εργαστήήριο σιδηρών κατασκευών γενικά 15
22025α Εργαστήριο κατασκευών από αλουμίνιο γενικά 17
22037 Κατασκευαστής ή έμπορος ορθοπεδικών ειδών από  
  ύφασμα, ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη,  
  πώληση χονδρική 20
22037α Έμπορος ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα, ελαστικό  
  νήμα ή λάστιχο και συναφή ύλη, πώληση λιανική 22
22051 Εισαγωγέας ή έμπορος συστημάτων ασφαλείας 23
22063 Κατασκευαστής εξαρτημάτων ανελκυστήρων  
  (διακόπτες ανόδου - καθόδου κλπ.) 19
22100 Έμπορος φίλτρων νεφρού μιας χρήσεως, καθετήρων,  
  γαζών κλπ Καταργείται
22110 Επισκευή και συντήρηση σκαφών αναψυχής, λέμβων  
  και μηχανών θαλάσσης (με υλικά και ανταλλακτικά) 20
22121 Έμπορος σκαφών αναψυχής και λέμβων, λιανικώς 17
22126 Έμπορος μηχανών θαλάσσης και ανταλλακτικών, λιανικώς 20
22290 Έμπορος σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων  
  αξόνων και σιδηροδοκών 11
22301 Εισαγωγέας (αποκλειστικός αντιπρόσωπος) καινούργιων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 10
22301α Εισαγωγέας (μη αντιπρόσωπος) καινούργιων αυτοκινήτων ,
  μοτοσυκλεττών 5
22301β Έμπορος καινούργιων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 5
22302 Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων φορτηγών  
  αυτοκινήτων 18
22302α Εισαγωγέας ή έμπορος μεταχειρισμένων επιβατικών  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 15
22303 Εισαγωγέας ή έμπορος καινούργιων ανταλλακτικών  
  και εξαρτημάτων αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 20
22303α Εισαγωγέας ή έμπορος αξεσουάρ αυτοκινήτων,  
  μοτοσυκλεττών 20
22304 Έμπορος παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 27
22344 Έμπορος οπτικών, ακουστικών ειδών, λιανικώς 21
22371 Εμπορία τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων,  
  θυροτηλεφώνων και λοιπού τηλεφωνικού  
  εξοπλισμού, λιανικώς 17
22376 Εισαγωγέας ή έμπορος συσκευών τηλεομοιοτυπίας  
  (τέλεφαξ), λιανικώς 18
22380 Έμπορος κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ 18
22390 Έμπορος ηχητικών οπτικών και συναφών συστημάτων  
  αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
33114 Έμπορος κουρτινόβεργων (ξύλινων, μπρούτζινων,  
  πλαστικών κλπ.) 21
33301 Έμπορος ξυλείας 6
33601 Παραγωγή απλών φωτοτυπιών (που δεν υπάγεται  
  στον Κ.Α.33602) 24
33602 Επιχείρηση ψηφιακών εκτυπώσεων, φωτοαναπαραγωγής,  
  δακτυλογραφήσεων, πλαστικοποιήσεων (βιβλίων,  
  περιοδικών κλπ.) και συναφών εργασιών 33
33605 Εισαγωγέας ή έμπορος υγρού χαρτομάνδηλου  
  (εμποτισμένου)  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
44035 Εμπορία οξυγόνου σε φιάλες, λιανικώς 22
44040 Παραγωγή οργανικών λιπασμάτων 22
44045 Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες 17
44050 Κατασκευαστής πλαστικών γλαστρών,  
  ζαρντινιερών και συναφών ειδών 13
44101 Έμπορος παραφαρμακευτικών προϊόντων γενικά, λιανικώς 21
44210 Έμπορος φαρμάκων, χονδρικώς (φαρμακαποθήκη) 5
44211 Φαρμακείο, επί του συνόλου των αγορών, εφόσον  
  το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον αυτών  
  αφορούν αποκλειστικά φάρμακα 11
44235 Έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ΄οίκον) 6
44240 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και  
  συναφών ειδών, χονδρικώς 18
44241 Έμπορος πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιερών και  
  συναφών ειδών, λιανικώς 22

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
55014 Εργαστήριο πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας  
  ή καταϊφιού κλπ. 13
55015 Αρτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο αρτοποιίας  
  και εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (επί του  
  συνόλου των αγορών) 12
55023 Εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων  
  (γιαούρτι, ρυζόγαλο και κρέμα) 12
55023α Γαλακτοζαχαροπλαστείο με εργαστήριο παραγωγής  
  γαλακτοκομικών προϊόντων και εργαστήριο  
  ζαχαροπλαστικής (επί του συνόλου των αγορών) 15
55026 Έμπορος πιτών, κουλουριών, φύλλων κρούστας  
  ή καταϊφιού κλπ. 15
55040 Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με  
  προκαθορισμένη τιμή πώλησης (μικτό κέρδος από 18%  
  έως και 13%), πώληση χονδρική 10
55040α Έμπορος βιομηχανοποιημένου παγωτού με προκαθορισμένη  
  τιμή πώλησης (μικτό κέρδος κάτω του 13%),  
  πώληση χονδρική 8
55050 Έμπορος υλικών ζαχαροπλαστικής και βοηθητικών υλικών  
  αρτοποιΐας, γενικά 14
55070 Εργαστήριο ζυμαρικών 10
55073 Εργαστήριο παρασκευής ζυμαρικών για λογαριασμό  
  τρίτων χωρίς υλικά 22
55080 Εργαστήριο παρασκευής μελόψωμων (λουκουμάδων) και  
  συναφών ειδών 17
55108 Αποσταγματοποιοί (πώληση χονδρική) 12
55140 Εργαστήριο παρασκευής δίσκων μνημοσύνων 28
55309α Έμπορος πτηνοτροφών, κτηνοτροφών και συναφών  
  ειδών, λιανικώς 14
55314 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων  
  ειδικά σε άλλους Κ.Α.), χονδρικώς 3
55315 Έμπορος ειδών διατροφής (εκτός των αναφερομένων  
  ειδικά σε άλλους Κ.Α.), λιανικώς 5
55322 Έμπορος ειδών ζαχαροπλαστικής, γενικά Καταργείται
55326 Έμπορος τυροπιτών, σάντουϊτς και συναφών ειδών,  
  λιανικώς 22
55328 Ακροκαθαριστής και ακροπωλητής Καταργείται
55332 Πρατήριο ζύθου, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων  
  υδάτων. Καταργείται
55333 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών,  
  εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, χονδρικώς 5
55340 Έμπορος οίνων, ζύθου, αναψυκτικών, χυμών,  
  εμφιαλωμένων υδάτων και ποτών γενικά, λιανικώς 9
55370 Έμπορος προϊόντων κρέατος μετά από επεξεργασία  
  (γύρος, σουβλάκια κλπ.) 11
55402 Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς 1
55403 Εμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, λιανικώς 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ.
%    
66060 Κατασκευαστής ή έμπορος τιλμάτων (στουπιών),  
  χονδρικώς 17
66061 Έμπορος τιλμάτων (στουπιών), λιανικώς 21
66240 Έμπορος ή εισαγωγέας γυναικείων και ανδρικών  
  αξεσουάρ ιματισμού και αξεσουάρ γενικά, (εκτός  
  των αναφερομένων ειδικά), χονδρικώς 22
66241 Έμπορος γυναικείων και ανδρικών αξεσουάρ ιματισμού  
  και αξεσουάρ γενικά, (εκτός των αναφερομένων ειδικά),  
  λιανικώς 29

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
77007 Έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων Καταργείται

Έμπορος ξύλινων ή πλαστικών λέμβων Καταργείται

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9η:

Kωδικός αριθμός Επάγγελμα M.Σ.Κ.Κ. %
99001 Καφενείο - Κυλικείο 28
99002 Καφενείο με τεχνικά ή μηχανικά παιχνίδια 34
99002α Κυλικείο σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς  
  κοινής ωφέλειας και ν.π.δ.δ. 17
99006α Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, με ζωντανή  
  μουσική [που υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.  
  1087/25-6-2003 (ΦΕΚ 932 Β΄) απόφαση Υπουργού  
  Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 24
99011 Εστιατόριο (Κατηγοριών Α΄ και κατωτέρων) Καταργείται
99012 Εστιατόριο, ταβέρνα, ψαροταβέρνα, χωρίς ζωντανή  
  μουσική [που δεν υπάγεται στην 1059176/625/ΠΟΛ.  
  1087/25-6-2003 (ΦΕΚ 932 Β΄) απόφαση Υπουργού  
  Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύει κάθε φορά] 16
99013 Οινεστιατόριο ή οινομαγειρείο (τελούν υπό  
  διατίμηση) Καταργείται
99014 Οινομαγειρείο ή οινοεστιατόριο (οικογενειακή  
  επιχείρηση χωρίς προσωπικό) 16
99015 Καφετέρια 26
99015α Καφετέρια (Α΄ διακεκριμένης κατηγορίας  
  και ανωτέρων) Καταργείται
99016 Μπαρ 34
99017 Αλλαντοζυθοπώλης Καταργείται
99020 Ψητοπωλείο, οβελιστήριο (σουβλατζίδικο),  
  σνακ μπαρ, ουζερί, μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο,  
  ζυθοπωλείο 20
99021 Καντίνα 20
99022 Εστιατόριο ταχείας εξυπηρετήσεως (φαστ φουντ) 18
99023 Ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαρο  
  πλαστείο - επιτόπια κατανάλωση 24
99024 Καφεζαχαροπλαστείο με υπηρεσίες χρήσης διαδυκτίου  
  (ίντερνετ) - επιτόπια κατανάλωση 22
99025 Παρασκευή φαγητών και πώληση εκτός καταστήματος 28
99026 Εργαστήριο παρασκευής ή έμπορος μελόψωμων  
  (λουκουμάδων) και συναφών ειδών (επιτόπια  
  κατανάλωση) 25
99030 Καφετέρια με υπηρεσίες χρήσης διαδικτύου (ίντερνετ) 25
99045 Επιχείρηση εκμετάλλευσης σφαιριστηρίου, ψυχαγωγικών  
  παιχνιδιών (μπιλιάρδα, ποδοσφαιράκια κλπ.) 43
99060 Εκμετάλλευση ενοικιαζομένων δωματίων ή διαμερισμάτων 30
99105 Επιχείρηση εκμετάλλευσης λούνα πάρκ, γουώτερ πάρκ  
  (νεροτσουλήθρες κλπ.) και συναφών χώρων 24
99208β Πρακτορείο ΠΡΟ-ΠΟ, Ιπποδρομιακού στοιχήματος,  
  Στοιχήματος, ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ κλπ. 42
99210 Προμηθευτές πλοίων (τρόφιμα, ποτά, είδη  
  καθαρισμού κλπ.) 12
99229 Καθαριστήριο ταπήτων 37
99240 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών,  
  τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κλπ.,  
  χονδρικώς 5
99241 Πώληση εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών, παρκοκαρτών,  
  τηλεκαρτών, καρτών κινητής τηλεφωνίας κ.λπ., λιανικώς 9
99245 Εισαγωγέας ή έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων  
  (ταινίες σε D.V.D. ), χονδρικώς 24
99246 Εισαγωγέας ή έμπορος μουσικών ψηφιακών δίσκων  
  (C.D.), χονδρικώς 23
99247 Έμπορος γραμμένων ψηφιακών δίσκων (ταινίες σε  
  D.V.D.), λιανικώς 28
99248 Έμπορος γραμμένων μουσικών ψηφιακών δίσκων  
  (C.D.), λιανικώς 27
99250 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,  
  αναπτήρες, στυλό κλπ.), λιανικώς 36
99251 Έμπορος διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζάκια,  
  αναπτήρες, στυλό κλπ.), χονδρικώς 24

3. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2006 (χρήση 2005).

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.