ΠΟΛ.1011/26-01-2006

:Παράταση υποβολής Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω TAXISnet

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με το N. 2859/00 (ΦΕΚ 248 Α) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 10 του άρθρου 38,

β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

4. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών:

α) 1099733/8159/0014/ΠΟΛ. 1253/22.7.1993,

β) 1044747/2296/838/ΠΟΛ. 1161/21.5.2002,

γ) 1044748/2297/839/ΠΟΛ. 1162/21.5.2002,

δ) 1003644/194/27/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003,

ε) 1064796/4576/2064/ΠΟΛ. 1091/10.7.2003.

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ Β΄ 1432) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί: "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών".

6. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογούμενους λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

7. Τη διαπίστωση ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Περιοδικές Δηλώσεις.

Ι. Η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, που λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2006, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2006.

Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου ποσού.

ΙΙ. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται ακόμη και για τις περιπτώσεις που οι υποκείμενοι μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2006:

α) έδωσαν εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα, αλλά δεν υπέβαλαν την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. ηλεκτρονικά.

β) υπέβαλαν την περιοδική δήλωση μέσω TAXISnet, αλλά δεν δόθηκε εντολή πληρωμής με το ακριβές ποσό προς τη μεσολαβούσα Τράπεζα.

2. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών.

Η προθεσμία υποβολής των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και Παραδόσεων που λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2006, παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2006.

Η υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων αυτών, θα γίνει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet.