ΠΟΛ.1014/01-02-06

Τήρηση ΚΒΣ από βιντεοκλάμπ

Τήρηση πρόσθετων βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Με την 1038564/236/0015/ΠΟΛ. 1063/13.4.2005 Α.Υ.Ο.Ο., η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 544/Β΄/22.4.2005, θεσπίστηκαν πρόσθετες υποχρεώσεις για τους επιτηδευματίες που εκμισθώνουν βιντεοκασέτες, DVD και συναφή αγαθά.

Οι ως άνω υποχρεώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο. επιβλήθηκαν από 1.7.2005 για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το συμβατικό τρόπο λειτουργίας και από 1/8/2005 για τις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν τα είδη τους (βιντεοκασέτες, DVD κ.λ.π.) μέσω αυτόματων μηχανημάτων.

2. Λόγω της άμεσης, πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της υπόψη Α.Υ.Ο.Ο. και προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι στην ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών τους, με την εγκύκλιο 1058451/336/0015/ΠΟΛ. 1088/13.6.2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεών της, έγινε δεκτό να μην επιβάλλονται κυρώσεις μέχρι την 30.9.05 στους υπόχρεους επιτηδευματίες που ενδεχομένως δεν εκπληρώνουν ή εκπληρώνουν πλημμελώς μόνο τις νέες πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της εν λόγω Α.Υ.Ο.Ο.

Περαιτέρω, επειδή το ως άνω χρονικό διάστημα δεν επαρκούσε για την ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών, η ως άνω ημερομηνία 30.9.2005 αρχικά μετατέθηκε στις 30.11.2005 με την εγκύκλιο 1090593/624/ΠΟΛ. 1127/26.9.2005 και στη συνέχεια στις 31.1.2006 με την εγκύκλιο 1113876/872/ΠΟΛ. 1145/29.11.2005.

3. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα προβλήματα για την ανάπτυξη των σχετικών μηχανογραφικών εφαρμογών εξακολουθούν να υφίστανται και για διευκόλυνση των υπόχρεων επιτηδευματιών, η ως άνω ημερομηνία 31.1.2006 μετατίθεται με την παρούσα στις 31/7/2006 με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιό μας 1058451/336/0015/ΠΟΛ.