ΠΟΛ.1015/03-02-06

Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων

Σας κοινοποιούμε το σχετικό με το ανωτέρω θέμα άρθρο 22 του N. 3427/05 (ΦΕΚ 312/Α/2005) για ενημέρωσή σας και εφαρμογή. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη παρέχεται προθεσμία ενός έτους από την δημοσίευση του παρόντος νόμου στους αγοραστές ακινήτων οι οποίοι είναι κάτοχοι προσυμφώνων, (με δικαίωμα αυτοσύμβασης) τα οποία έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31.12.1997, να προβούν στη σύνταξη οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης, ακινήτου χωρίς να απαιτείται η αναγραφή σ αυτά του ΑΦΜ του πωλητή.