ΠΟΛ.1016/07-02-06

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, αναστολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων οφειλών των αμιγώς πτηνοτροφικών επιχειρήσεων και ρύθμιση αυτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου Ν. 2275/94 (ΦΕΚ 238 Α), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι 6 (έξη) μηνών και να ρυθμίζει την καταβολή των χρεών αυτών μέχρι 24 μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από ης προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβαρύνουν την οφειλή κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 τ. Α΄), σύμφωνα με τις οποίες ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει ως ανωτέρω και τα υπέρ τρίτων έσοδα, των οποίων η είσπραξη έχει ανατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

3. Τη διάταξη του άρθρου 8 του νόμου 1284/82 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄ με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός οικονομικών να παρατείνει με Αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 Ν.Δ. 356/74 (K.E.Δ.E.).

5. Το γεγονός ότι εξαιτίας της πρόσφατης εμφάνισης της γρίππης των πτηνών, σε γειτονικές χώρες, επήλθε σημαντική μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων των αμιγώς πτηνοτροφικών επιχειρήσεων της χώρας μας, με συνέπεια να μειωθούν σημαντικά τα έσοδά τους.

6. Την 37930/ΔIΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας Και Οικονομικών.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται απώλεια Εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισμό, η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Αναστέλλουμε έως 29.06.2006 την πληρωμή των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, χρεών προς το Δημόσιο των αμιγώς πτηνοτροφικών επιχειρήσεων καθώς και σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με την πτηνοτροφία και τα παράγωγά της.

2) Παρατείνουμε μέχρι 30.05.2006 την προθεσμία καταβολής των βεβαιωμένων κατά Κ.Ε.Δ.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφειλών των ανωτέρω επιχειρήσεων που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτει από την εκκαθάριση της αντίστοιχης δήλωσης οικονομικού έτους 2006.

3) Τα χρέη των παραπάνω περιπτώσεων ρυθμίζονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που τα επιβαρύνουν μέχρι 30.09.2005 και καταβάλλονται σε 24 μηνιαίες δόσεις.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι 30.06.06 στη Δ.Ο.Υ., που είναι βεβαιωμένα τα χρέη.

Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Η δεύτερη δόση θα καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών.

Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 €.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης έχει ως συνέπεια την επιβάρυνσή της με τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, οπότε στην περίπτωση αυτή το υπόλοιπο της οφειλής που ρυθμίστηκε επιβαρύνεται με όλες τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση Τα στοιχεία της βεβαίωσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις σχετικές διατάξεις του αρθρ. 14 του Ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α).