ΠΟΛ.1017/01-02-06

Καθορισμός μοναδικού συντελεστή καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 32 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151 Α).

2. Τα σχετικά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις για επανεξέταση των συντελεστών προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων λόγω των ιδιαίτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ΟΙ επιχειρήσεις αυτές από την γρίπη των πτηνών.

3. Τις διατάξεις της αριθ. 37930/ΔIΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε σε ποσοστό τρία τα εκατό (3%) το μοναδικό συντελεστή καθαρού εισοδήματος ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων.

Επίσης μειώνουμε το μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους, ο οποίος εφαρμόζεται στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, χονδρικώς (ΚΑ 5312), από 4% σε 2% και των επιχειρήσεων εμπορίας αυγών και πτηνών, λιανικώς (ΚΑ 5313), από 7% σε 3,5%.

2. Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν μόνο για τα οικονομικά έτη 2006 & 2007 δηλαδή για τα εισοδήματα από πτηνοτροφικές και εμπορικές επιχειρήσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2005 και γι΄ αυτά που θα αποκτηθούν το ημερολογιακό έτος 2006.