ΠΟΛ.1032/22-02-06

Τροποποίηση τρόπου και χρόνου υποβολής Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.

Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1016122/388/75/0014/ΠΟΛ. 1022/15.2.2005 ως προς τον τύπο και περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής "Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α." και το χρόνο υποβολής της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν. 3296/04 (ΦΕΚ 253 Α).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 54 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/00 ΦΕΚ 248 Α).

3.Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005/ΦΕΚ 1432 Β κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

4.Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/04.

5. Την ανάγκη Τροποποίησης του "ειδικού σημειώματος περαίωσης" λόγω της μεταβολής των συντελεστών Φ.Π.Α. στη διάρκεια της χρήσης 2005.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του "Ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ. Ν. 3296/04" για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1-1-2005 και εφεξής, όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

2. Το "Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ" για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1 Ιανουαρίου 2005 και εφεξής υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη μέρα του έκτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

Εξαιρετικά, επί διακοπής εργασιών ατομικής επιχείρησης το "Ειδικό σημείωμα περαίωσης ΦΠΑ" υποβάλλεται μέχρι την προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

3. Η υποβολή του "Ειδικού σημειώματος περαίωσης ΦΠΑ",του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται στις Δ.Ο.Υ. ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκείμενου και ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

α) Την 10η ημέρα του έκτου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου εφόσον αυτή είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1,2.

β) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 1, 2, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 3, 4.

γ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 3, 4, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 5, 6.

δ) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 5, 6, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8.

ε) Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για τα ψηφία 7, 8, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 9, 0.

4. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 εφαρμόζονται ανάλογα και για τις συμπληρωματικές δηλώσεις λοιπών φορολογιών, που υποβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 3296/04, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων προς δήλωση.

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1016122/338/75/0014/ΠΟΛ. 1022/15.2.2005.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη ισχύος της