ΠΟΛ.1041/09-03-06

Κοινοποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 1751/9-2-2006 (ΦΕΚ 218/Β΄/2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, σχετικά με την προσκόμιση από υπηκόους τρίτων χωρών άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας (άρθρα 24, 25 και 26 Ν. 3386/2005) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών καθώς και κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων (αρχική και επόμενες) για δραστηριότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση.