ΠΟΛ.1044/13-03-06

Υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 από τις επιχειρήσεις που καταβάλλουν δικαιώματα, αποζημιώσεις και έξοδα διοικητικής υποστήριξης στην αλλοδαπή.

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων που καταβάλλουν σε αλλοδαπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις για τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων σχεδίων, μυστικών βιομηχανικών μεθόδων και τύπων, πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συναφών δικαιωμάτων, απαιτείται προέγκριση από Επιτροπή, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι για την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των ποσών που καταβάλλουν σε αλλοδαπές επιχειρήσεις για έξοδα διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ., πέραν των ορίων που ορίζονται από τις ίδιες διατάξεις, απαιτείται προέγκριση της πιο πάνω Επιτροπής όταν καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν. 3296/2004, για ποσά δικαιωμάτων ή αποζημιώσεων, καθώς και για ποσά εξόδων διοικητικής υποστήριξης που καταβάλλονται από την 1.1.2005 και μετά.

3. Με την 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ. 1113/5.8.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων, ορίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι για την έγκριση της έκπτωσης των πιο πάνω ποσών, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια Επιτροπή, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και η οποία έχει συσταθεί με την 1060979/10726/Β0012/ΠΟΛ. 1090/21.6.2005 Α.Υ.Ο., το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται οι πιο πάνω δαπάνες, σχετική αίτηση (παρ. 1). Κατ΄ εξαίρεση, για την έγκριση των δαπανών που βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο 2005, η αίτηση εγκρίσεως με τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες έπρεπε να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2005 (παρ. 3). Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν μέσα στο έτος 2005, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2005 (1090006/11166/Β0012/ΠΟΛ. 1125/23.9.2005 Α.Υ.Ο.).

4. Η πιο πάνω Επιτροπή έχει ήδη αρχίσει να μελετά τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι επιχειρήσεις για την προέγκριση των δικαιωμάτων, αποζημιώσεων και εξόδων διοικητικής υποστήριξης από τα κέρδη της χρήσης 2005, αλλά λόγω συνταξιοδότησης κάποιων μελών της, διέκοψε προσωρινά το έργο της. Μετά τον ορισμό των νέων μελών, η εν λόγω Επιτροπή θα συνεχίσει κανονικά τις εργασίες της.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει μέχρι το χρόνο κλεισίματος των ισολογισμών της διαχειριστικής χρήσης 2005, δεν είναι δυνατή η προέγκριση από την εν λόγω Επιτροπή όλων των αιτήσεων που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις για τα ποσά των δικαιωμάτων, αποζημιώσεων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, κλπ.

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι για τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες μέσα στη χρήση 2005 κατέβαλαν δικαιώματα, αποζημιώσεις και ποσά για έξοδα διοικητικής υποστήριξης στην αλλοδαπή και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού τους, δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Επιτροπή για προέγκριση των καταβληθέντων αυτών ποσών, θα δηλώσουν, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006, τα ποσά που έχουν συμφωνήσει να καταβάλλουν στην αλλοδαπή και στη συνέχεια, αν τα ποσά αυτά μειωθούν από την Επιτροπή, θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να υποβάλλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων ή άλλων κυρώσεων.