.

 

 

ΠΟΛ.1048/20.3.2006
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής και κατανομής αυτού στις επί μέρους ιδιοκτησίες.

Εχοντας υπόψη :

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (N. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α) όπως ισχύουν μετά το N. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α):

α) του άρθρου 6
β) της παραγράφου 4 του άρθρου 36
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

2. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών.

3. Τις ιδιαιτερότητες για την διαμόρφωση του κόστους, που παρουσιάζει η κάθε οικοδομή σε ό,τι αφορά τη χρήση, το μέγεθος, τη μορφή και την περιοχή ανέγερσής της.

4. Την ανάγκη ορθολογικού προσδιορισμού του κόστους, των νεόδμητων οικοδομών για την σωστή λειτουργία του συστήματος του φόρου προστιθέμενης αξίας.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο του ειδικού εντύπου

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Α΄ με τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Αρθρο 2
Χρόνος υποβολής του ειδικού εντύπου

To ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους, υποβάλλεται από τον υποκείμενο στο φόρο υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη παράδοση της ιδιοκτησίας, όπως αυτό ορίζεται στη παράγραφο 1 και στην περίπτωση α΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) όπως ισχύει.

Περιλαμβάνει το κόστος της οικοδομής όπως αυτό προϋπολογίζεται με βάση τα ποσοτικά και οικονομικά δεδομένα που αφορούν την άδεια ανέγερσης της οικοδομής.

Η κατανομή του προϋπολογιστικού κόστους της οικοδομής, στις επιμέρους ιδιοκτησίες, γίνεται σύμφωνα με την αντιστοιχία των ιδιοκτησιών στα χιλιοστά του οικοπέδου.

Αρθρο 3
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Διαδικασία υποβολής

Το ειδικό έντυπο απεικόνισης του προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η υπό ανέγερση οικοδομή.

Το Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, αφού παραλάβει ελέγξει και θεωρήσει το ειδικό έντυπο, επιστρέφει στον υποκείμενο θεωρημένο το τρίτο αντίτυπο.

Το ειδικό έντυπο καταχωρείται σε ειδικό "Βιβλίο Καταχώρησης" που τηρείται στο Τμήμα Εμμέσων & Ειδικών Φόρων. Στο βιβλίο αυτό, καταχωρούνται τα ειδικά έντυπα απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής, κατά σειρά και ημερομηνία υποβολής. Επίσης στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία του υποκειμένου, τα στοιχεία της οικοδομής και το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος της οικοδομής.

Υπόδειγμα του ειδικού βιβλίου καταχώρησης επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Β΄, με τίτλο "ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ" που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Σε περίπτωση που η Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου είναι διαφορετική από τη Δ.Ο.Υ. υποβολής του Ειδικού Εντύπου, το ένα θεωρημένο αντίτυπο διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποκειμένου.

Αρθρο 4
Εντυπο υποβολής

Οι υποκείμενοι, προκειμένου να υποβάλλουν το ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής, μπορούν να χρησιμοποιούν έντυπα που έχουν δημιουργηθεί και εκτυπωθεί με μηχανογραφικά μέσα ή έχουν αναπαραχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προδιαγραφές του εντύπου που ορίζεται με την παρούσα απόφαση.

Αρθρο 5
Εναρξη ισχύος

Η Απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.