΄΄

Ν.4256/2014
Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις
.

ΦΕΚ Α'92/14.04.2014

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4342/2015

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ

Άρθρο 2 Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις εκμετάλλευσης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Άρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης

Άρθρο 5 Παροπλισμός επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Άρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής

Άρθρο 7 Ναυλοσύμφωνο

Άρθρο 8 Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

Άρθρο 9 Ειδικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Άρθρο 10 Γενικές διατάξεις

Άρθρο 11 Πλήρωμα ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ

Άρθρο 12 Όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 14 Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 16

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ – ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ»

Άρθρο 17 Σύσταση

Άρθρο 18 Σκοπός

Άρθρο 19 Διοίκηση

Άρθρο 20 Πόροι

Άρθρο 21 Μεταβίβαση περιουσίας – δικαιωμάτων

Άρθρο 22 Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 23 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 Ειδική προστασία ναυτικών αναπήρων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα

Άρθρο 25 Ρύθμιση για τη διασφάλιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας

Άρθρο 26 Τροποποίηση του ν. 4150/2013

Άρθρο 27 Πλωτές εξέδρες

Άρθρο 28 Τροποποίηση του ν. 3709/2008

Άρθρο 29

Άρθρο 30

Άρθρο 31 Ζητήματα ναυτικής εκπαίδευσης

Άρθρο 32 Ονοματοδοσία εμπορικών λιμένων

Άρθρο 33 Ζητήματα Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Άρθρο 34 Ζητήματα Πλοηγικής Υπηρεσίας

Άρθρο 35

Άρθρο 36 Μέγιστος χρόνος παραμονής σε θέση ευθύνης της ίδιας Υπηρεσίας

Άρθρο 37 Οδοιπορικά έξοδα προσωπικού Λιμενικού Σώματος

Άρθρο 38 Αντικατάσταση Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Έκτου του ν. 3079/2002

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Άρθρο 39 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 40

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Άρθρο 43

Άρθρο 44

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50 Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014