Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 23 - 14/03/2012

ΘΕΜΑ: «Δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 37 παρ. 1 του ν. 3996/2011 (συντ/ση λόγω γήρατος γονέων, αδελφών, συζύγων αναπήρων) σε αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 4.8.2011» Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ.138 παρ.ΣΤ του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1.3.2012).

Σχετ.: Η με αριθ. εγκύκλιο 70/11

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρ. 138 παρ. ΣΤ του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41/1.3.2012).

Με τη παρ. ΣΤ της ανωτέρω διάταξης του νόμου αυτού, η περ. στ΄ της παρ. 4 του άρθρ. 5 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄170), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε.

 

Κατόπιν της νέας ανωτέρω διάταξης σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της:

1. Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη η παρ. 1 του άρθρ. 37 του ν. 3996/2011, όπως αυτή σας είχε κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 70/11, δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί μέχρι και τις 4.8.2011.

2. Αποφάσεις απορριπτικές που είχαν εκδοθεί επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων ανάπηρων τέκνων, αδελφών ή συζύγων αναπήρων ατόμων που είχαν υποβληθεί έως 4.8.2011, θα πρέπει να ανακληθούν αυτοδίκαια.

3. Τα τμήματα απονομής συντάξεων θα πρέπει να επανεξετάσουν τα σχετικά αιτήματα κρίνοντάς τα σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, δηλ. σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 4 του ν. 3232/2004.

  

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΔΟΝΤΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ