Κ.Υ.Α. αριθμ. 3800/359 - 01/03/2012

ΘΕΜΑ: Καθορισμός βασικού επιδόματος ανεργίας.

(ΦΕΚ Β' 565/02-03-2012)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Το άρθρο 21 του Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ Α΄ 197), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3552/2007 (ΦΕΚ Α΄ 77).

 

β) Το άρθρο 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄ 41).

 

γ) Την υπ’ αριθμ. Υ25 (ΦΕΚ Β΄ 2792) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου», 

 

αποφασίζουμε:

 

1. Από 12.3.2012, το βασικό επίδομα ανεργίας της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Ν.Δ. 2961/1954, ορίζεται σε ποσοστό 55% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει, ανεξάρτητα αν ο άνεργος αμειβόταν, ως εργαζόμενος με μηνιαίο μισθό ημερομίσθιο.

 

2. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν ίσες ή μικρότερες από το εξαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.

 

3. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το εξαπλάσιο και μικρότερες ή ίσες με το δωδεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 75% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.

 

4. Στους ανέργους, οι οποίοι δεν είχαν πλήρη απασχόληση και των οποίων οι μηνιαίες αποδοχές ήταν μεγαλύτερες από το δωδεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.

 

5. Στους ανέργους, οι οποίοι είχαν πλήρη απασχόληση καταβάλλεται το 100% του βασικού επιδόματος ανεργίας, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2012

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ