Αριθ. ΔΥΓ3(α)/Γ.Π./οικ ΓΥ152 - 29/02/2012

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 1 του ν. 1965/1991.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του ν. 1965/1991

3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α)83657/24−1−2006 (Β΄59).

4. Την ΔΥΓ3α/127858/5−2−04 υπουργική απόφαση (Β΄284).

5. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221).

6. Το Π.Δ. 187/2009 (Α΄ 214).

7. Το αριθμ. πρωτ. 13881/22−2−2012 έγγραφο του ΕΟΦ.

8. Την ΔΥΓ3α/Γ.Π 52241 υπουργική απόφαση (Β΄840).

9. Την ΔΥΓ3α/Γ.Π.90227 υπουργική απόφαση (Β΄2580).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 3918/2011(Α΄ 31).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31).

12. Το Π.Δ 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας.

13. Το Π.Δ 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

14. Το γεγονός ότι με την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων για την χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Ο κατάλογος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή την επαναξιολόγηση του τρόπου διάθεσης από τον ΕΟΦ.

Οι προηγούμενοι κατάλογοι μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΥΣΥΦΑ) (σχετικό 7,8) παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης.

Η παρούσα ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ