Αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ.4785/174 - 05/03/2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό.

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 41/1-3-2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας», και άλλες διατάξεις», στο Κεφάλαιο ΙΑ΄ του οποίου, στα άρθρα 35 – 48, προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).

Όπως είναι γνωστό, μετά την ψήφιση του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) «Μέτρα για την εφαρμογή στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), και με δεδομένες τις δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, κρίθηκε αναγκαία η λήψη μέτρων, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των φορέων επικουρικής ασφάλισης.

Σημειώνεται ότι, οι αναλογιστικές μελέτες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3863/2010 ανέδειξαν πρόβλημα βιωσιμότητας στο σύνολο σχεδόν των φορέων επικουρικής ασφάλισης. Ήδη τα επικουρικά ταμεία εμφάνισαν συνολικά ταμειακά ελλείμματα 850 εκατομμυρίων ευρώ το έτος 2011.

Με την ενοποίηση των φορέων (ταμείων, τομέων και κλάδων) επικουρικής ασφάλισης επιχειρείται η δημιουργία μιας στέρεης και ευρύτερης βάσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μελλοντική συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους.

Α. Ειδικότερα, με τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 προβλέπονται τα εξής:

Άρθρο 35

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 συνιστάται το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει έδρα την Αθήνα. Η λειτουργία του ΕΤΕΑ αρχίζει την 1η Ιουλίου 2012.

2. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ως σκοπός του νέου Ταμείου η παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στου εργαζόμενους στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερα δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.

Άρθρο 36

1. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του, δηλαδή από 1-7-2012:

α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ),

β) οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ),

γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,

δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση,

ε) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Επισημαίνεται ότι, το ΕΤΕΑ θα λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

2. Με την παράγραφο2 παρέχεται η δυνατότητα, μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ ,την 1η Ιουλίου 2012, στα ανωτέρω αναφερόμενα Ταμεία, Τομείς και Κλάδους, να εξαιρεθούν από την ένταξη στο ΕΤΕΑ, κατόπιν σχετικής απόφασης των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων κάθε εντασσόμενου Ταμείου ή Τομέα ή Κλάδου.

3. Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δύνανται να εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και άλλα επικουρικά ταμεία, καθώς και όσα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού εξαιρέθηκαν.

4. Με την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι, τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού Ταμεία, Τομείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης που δεν εντάσσονται μέχρι 31.12.2012 στο ΕΤΕΑ, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160).

Εφιστούμε την προσοχή σας στις προθεσμίες των ανωτέρω διατάξεων, καθώς,

α) οι προβλεπόμενοι στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 φορείς επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑ από 1.7.2012, εφόσον δεν ληφθεί μέχρι 31.6.2012 απόφαση της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ασφαλισμένων κάθε εντασσόμενου ταμείου, τομέα ή κλάδου να εξαιρεθεί από την ένταξη. Οι εν λόγω φορείς επικουρικής ασφάλισης, εάν εξαιρεθούν και δεν ενταχθούν στο ΕΤΕΑ μέχρι την 31.12.2012, θα μετατραπούν αυτοδίκαια από 1.1.2013 σε ν.π.ι.δ. υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002.

β) άλλοι φορείς επικουρικής ασφάλισης, πλην των ρητά αναφερόμενων στην παρ. 1 του άρθρου 36, δύνανται να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ, με υπουργική απόφαση, κατόπιν σύμφωνης γνώμης (πρότασης) των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους, το αργότερο μέχρι 31.12.2012.

Ο Υπουργός
Γεώργιος Κουτρουμάνης