Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 20 - 29/02/2012

ΘΕΜΑ: Επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή.

Σχετικά:1. εγκύκλιοι 67/99, 73/00, 34/02, 73/02, 57/05 της Διεύθυνσης μας. 

2. το Φ.80000/32274/2307/5-1-2012 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/12713/27.12.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή και σας επισημαίνουμε τα εξής:

 

Κατά τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων δεν αποτελεί κριτήριο η γλώσσα σύνταξής τους, αλλά ο εκδότης των εγγράφων αυτών, δηλαδή αν έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή ή αλλοδαπή αρχή ή ιδιωτικό φορέα, καθόσον ο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»- ν.2690/1999, όπως ισχύει, ρυθμίζει το θέμα της επικύρωσης των αντιγράφων εγγράφων χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα. 

 

Κατά συνέπεια, τα έγγραφα που εκδίδουν οι ημεδαπές διοικητικές αρχές (όπως, π.χ. το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας) επικυρώνονται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, ανεξαρτήτως της γλώσσας στην οποία συντάσσονται τα έγγραφα αυτά.

 

Απαιτείται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή από τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για την επικύρωση, ώστε να μπορεί να διαγνώσει ότι, παρότι είναι έγγραφο σε ξένη γλώσσα, πρόκειται για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας)και μάλιστα πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο, για να προβεί στην επικύρωσή του.

Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας