Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 13 - 15/02/2012

ΘΕΜΑ: Νέα έντυπα αιτήσεων για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου.

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και την εναρμόνισή τους με την ισχύουσα νομοθεσία, η Διοίκηση σχεδίασε νέα έντυπα αιτήσεων για την απονομή κύριας σύνταξης λόγω γήρατος και αναπηρίας και την απονομή ή μεταβίβαση της κύριας σύνταξης λόγω θανάτου (Σ1, Σ2 και Σ3) από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τα οποία από την 1 Μαρτίου 2012, θα διατίθενται στους υποψήφιους συνταξιούχους από όλα τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα, καθώς και μέσω της Ιστοσελίδας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (www.ika.gr).

Στη συνέχεια σας παρέχουμε οδηγίες όσον αφορά τα πεδία που έχουν προστεθεί ή έχουν επαναδιατυπωθεί στα νέα έντυπα των αιτήσεων, για την ορθή συμπλήρωσή τους από τους ενδιαφερόμενους, τους οποίους θα πρέπει να διευκολύνετε εφόσον ζητούν διευκρινίσεις.

ΕΝΤΥΠΟ Σ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΟΥΣΑΣ.

Στο πεδίο 1.1. έχει προστεθεί πεδίο για την αναγραφή του ΑΜΚΑ, στοιχείο που μας είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση του συνταξιοδοτικού φακέλου του/της ασφαλισμένου/νης.

Στο πεδίο 1.2. ,μετά τα στοιχεία του εκπροσώπου, έχει προστεθεί πεδίο για την προσωρινή σύνταξη, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνεται εφόσον ο/η ασφαλισμένος/νη δεν επιθυμεί τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης.

Επίσης, έχει προστεθεί πεδίο, στο οποίο αναγράφεται το έτος κατοχύρωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις θέλει να χρησιμοποιήσει ο/η ασφαλισμένος/νη, προκειμένου να διευκολύνονται οι εισηγητές.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦ/ΝΟΥ-ΗΣ.

Στο πεδίο 2.1. αναγράφονται:

• οι φορείς στους οποίους έχει ασφαλιστεί ο/η ασφαλισμένος/νη, στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό,

• το χρονικό διάστημα της ασφάλισης,

• οι ημέρες εργασίας (κατά προσέγγιση),

• η ειδικότητα (για τις περιπτώσεις που χρειάζεται να γίνει αναγνώριση βαρέων) και

• συμπληρώνεται με Χ το πεδίο για συνυπολογισμό αυτού του χρόνου στη σύνταξη που θα χορηγηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Στο πεδίο 2.2. συμπληρώνονται τα στοιχεία της συνέχισης ή της διακοπής της εργασιακής σχέσης.

Το έντυπο Σ5 καταργείται για τη σύνταξη λόγω γήρατος.

Με τη συμπλήρωση του Πίνακα 2, παύει να απαιτείται η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης, όπως η σχετική οδηγία της εγκυκλίου 84/11.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ.

Μετά την ισχύ των νόμων 3863/2010 και 3996/2011, παρέστη ανάγκη να φαίνεται στο σώμα της αίτησης η επιθυμία των ασφαλισμένων για αναγνώριση πλασματικών χρόνων είτε με καταβολή εισφορών είτε χωρίς.

-Στο πεδίο 3.1. αναφέρονται οι χρόνοι που συνυπολογίζονται μόνο για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και λαμβάνονται υπόψη χωρίς καταβολή εισφορών.

-Στο πεδίο 3.2. αναφέρονται οι χρόνοι που συνυπολογίζονται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης αναγνώρισης με ανάλογη καταβολή εισφορών.

Ευνόητο είναι βέβαια ότι, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση αναγνώρισης από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Εσόδων, θα πρέπει να συμπληρωθεί και η σχετική αίτηση σ’ αυτές τις Υπηρεσίες, στην οποία όμως ως αριθμός πρωτοκόλλου θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης για συνταξιοδότηση, δεδομένου ότι το αίτημα για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων συνυποβλήθηκε με το αίτημα για συνταξιοδότηση.

Επίσης, στις περιπτώσεις που ζητείται η αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να δηλώνει το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, προκειμένου να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα το Πιστοποιητικό Τύπου Α’. Για όσους έχουν ήδη αναγνωρίσει τη στρατιωτική υπηρεσία ή άλλους χρόνους, θα πρέπει να προσκομισθεί η σχετική απόφαση αναγνώρισης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Αυτός ο πίνακας θα πρέπει να συμπληρώνεται με τα στοιχεία που ζητούνται, μόνο εφόσον ο αιτούντας/ η αιτούσα είναι ήδη συνταξιούχος άλλου φορέα κύριας ασφάλισης από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό ή είχε υποβάλλει αίτηση η οποία απορρίφθηκε στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ή σε Ταμείο που συγχωνεύθηκε ή εντάχθηκε στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή είχε λάβει στο παρελθόν σύνταξη η οποία έχει διακοπεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Πεδίο 5.1. Δηλώνεται η επιθυμία του αιτούντα για προαιρετική ασφάλιση, στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χρόνος ασφάλισης.

Προσοχή: Ακόμη και αν δεν έχει δηλωθεί η σχετική επιθυμία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Ε. Γ99/119/3.3.03, μετά από συνεννόηση με τον ασφαλισμένο, μπορεί να σταλεί για προαιρετική ασφάλιση, εφόσον από την ημερομηνία της αίτησης μέχρι την ημερομηνία της εξέτασης του αιτήματος – με την προαιρετική ασφάλιση – συμπληρώνονται οι χρονικές προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Επίσης, δηλώνεται η επιθυμία για αναγνώριση πλασματικών χρόνων στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο χρόνος ασφάλισης για την ικανοποίηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Πεδίο 5.2. Δηλώνεται η επιθυμία για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης στην περίπτωση που δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για πλήρη.

Πεδίο 5.3. Δηλώνεται η επιθυμία για χορήγηση σύνταξης με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ.

Τα έντυπα Σ6 &Σ7 καταργούνται.

Πεδίο 5.4. Δηλώνεται η ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου, ο οποίος έχει το δικαίωμα επιλογής συνταξιοδοτικών διατάξεων και ο οποίος πρέπει να συμπληρώσει και το έντυπο Σ9.

Πεδίο 5.5. Δηλώνεται η απασχόληση ως επαγγελματία οδηγού, για την οποία απαιτείται η κατάθεση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την έναρξη καταβολής της σύνταξης (σχετ. εγκύκλιο 32/09).

Πεδίο 5.6. Δηλώνεται η ιδιότητα ως γονέα, αδελφού ή συζύγου αναπήρου, για την οποία εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις συνταξιοδότησης (σχετ. εγκύκλιο 70/11).

Πεδίο 5.7. Εφόσον οι αιτούντες παρουσιάζουν κάποια από αυτές τις παθήσεις, δικαιούνται σύνταξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 612/77 με προνομιακό υπολογισμό του ποσού της σύνταξής τους.

Πεδίο 5.8. Συμπληρώνεται μόνο από αυτούς που λόγω τυφλότητας έχουν ανάγκη συμπαράστασης και επίβλεψης από άλλο πρόσωπο.

Πεδίο 5.9. Συμπληρώνεται από αυτούς που οι ίδιοι ή μέλος της οικογένειάς τους παρουσιάζει παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, διπληγία, τριπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας που έχει επιφέρει παραπληγία, μυασθένεια, μυοπάθεια, φωκομέλεια, ακρωτηριασμό άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, σύνδρομο κλάματος γαλής, οστεοψαθύρωση ή ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Πεδίο 6.1. Συμπληρώνεται εφόσον οι αιτούντες ζητούν προσαύξηση για κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς τους (σύζυγο ή τέκνα ανήλικα ή ενήλικα εφόσον φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή της Ελλάδας ή του Εξωτερικού ή ΙΕΚ ή τέκνα με αναπηρία, η οποία τα καθιστά ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος).

Προσοχή: εφόσον υπάρχουν μέλη οικογένειας για τα οποία ζητείται προσαύξηση, η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική.

Πεδίο 6.2. Συμπληρώνεται εφόσον ο έτερος γονέας συνταξιοδοτείται και λαμβάνει προσαύξηση για τα τέκνα που αναφέρονται στον πίνακα 6.1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Στον πίνακα αυτό οι αιτούντες δηλώνουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρούν χρήσιμη για τη διευκόλυνση των υπαλλήλων κατά την εξέταση του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ.

Σ’ αυτό τον πίνακα αναφέρονται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν προκειμένου να είναι πλήρης ο συνταξιοδοτικός φάκελος.

• Τα έντυπα Σ5, Σ6, Σ7 και Σ8 έχουν καταργηθεί.

• Από 1/1/2011, υπάρχει δυνατότητα πίστωσης της σύνταξης εκτός από τα άλλα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ. (άρθ. 40 του ν.3863/2010).

Σ’ αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προσκομισθεί δικαιολογητικό με τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Ο υπάλληλος που θα κάνει τον έλεγχο θα συμπληρώνει τα συνημμένα και τα ελλείποντα δικαιολογητικά καθώς και άλλα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί από τους αιτούντες και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου θα υπογράφει και θα θέτει την υπηρεσιακή του σφραγίδα.

ΕΝΤΥΠΟ Σ 2
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Οι πίνακες 1 έως 3 συμπίπτουν με τους αντίστοιχους 1, 2 και 4 του εντύπου Σ1.

Προσοχή: Το έντυπο Σ5 εξακολουθεί να ισχύει για τις συντάξεις αναπηρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Πεδίο 4.1. Συμπληρώνεται εφόσον η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας, αναφέροντας το Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο κατατέθηκε η δήλωση ατυχήματος.

Πεδίο 4.4. Συμπληρώνεται εφόσον οι αιτούντες βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συμπαράσταση και επίβλεψη από άλλο πρόσωπο.

Πεδίο 4.6. Συμπληρώνεται εφόσον κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης δεν υπάρχουν οι ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες θα αναζητηθούν κατά το χρόνο προχρονολόγησης, όπως αυτός θα δηλωθεί στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πεδίο 4.7. Συμπληρώνεται εφόσον δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις και οι αιτούντες επιθυμούν να τις συμπληρώσουν με προαιρετική ασφάλιση, εφόσον βέβαια το ποσοστό αναπηρίας τους είναι μικρότερο από 67%.

Πεδίο 4.8. Συμπληρώνεται για τη θεμελίωση, εφόσον δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες γενικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, και μόνο εάν υπάρχουν 900 ημέρες και ποσοστό αναπηρίας 67%.

Επίσης, συμπληρώνεται και εφόσον ο αιτών επιθυμεί την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Ισχύουν τα ίδια με τον πίνακα 6 του εντύπου Σ1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Ισχύουν τα ίδια με τον πίνακα 7 του εντύπου Σ1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Ισχύουν τα ίδια με τον πίνακα δικαιολογητικών του εντύπου Σ1.

Επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που έχει κατατεθεί κάποιο από τα προηγούμενα έντυπα αλλά ο εισηγητής διαπιστώνει ότι ο αιτών πληροί άλλες προϋποθέσεις ευνοϊκότερες, μπορεί να θεωρηθεί ότι ζητείται σύνταξη με τις ευνοϊκότερες διατάξεις και να χορηγηθεί αυτή χωρίς να απαιτείται να υποβληθεί μεταγενέστερα το ειδικό έντυπο της αίτησης και να σημειωθεί άλλος αριθμός πρωτοκόλλου.

Για παράδειγμα: υποβάλλεται αίτηση για σύνταξη αναπηρίας νεφροπαθούς, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει πλέον των 4050 ημερών εργασίας.

Κατά την επεξεργασία της αίτησης - αρκετό χρονικό διάστημα μετά την υποβολή της – διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προϋποθέσεις εκτός από τη σύνταξη λόγω αναπηρίας και για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με τις διατάξεις των νεφροπαθών και με ποσό που αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης, δηλαδή συμφερότερη σύνταξη.

Σ’ αυτή την περίπτωση, ο εισηγητής θα θεωρήσει την αίτηση για σύνταξη αναπηρίας ως αίτηση για σύνταξη λόγω γήρατος, χωρίς να απαιτείται να υποβληθεί εκ νέου αίτηση.

ΕΝΤΥΠΟ Σ 3
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

Οι πίνακες 1 έως 3 συμπίπτουν με τους αντίστοιχους του εντύπου Σ2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Πεδίο 4.1 Συμπληρώνεται εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα και έχει υποβληθεί Δήλωση Ατυχήματος.

Πεδίο 4.2. Συμπληρώνεται εφόσον κάποιος από τους δικαιούχους λόγω θανάτου βρίσκεται σε κατάσταση που απαιτεί συμπαράσταση και επίβλεψη άλλου προσώπου.

Πεδίο 4.3. Συμπληρώνεται εφόσον κάποιος από τους δικαιούχους παρουσιάζει: παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, διπληγία, τριπληγία, σκλήρυνση κατά πλάκας που έχει επιφέρει παραπληγία, μυασθένεια, μυοπάθεια, φωκομέλεια, ακρωτηριασμό άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , σύνδρομο κλάματος γαλής, οστεοψαθύρωση ή ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Πεδίο 4.4. Συμπληρώνεται εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου και ζητείται αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας του θανόντα προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα.

Απαιτούμενη προϋπόθεση για να ληφθεί υπόψη ο χρόνος αυτός είναι να υπάρχουν τέκνα που δικαιούνται σύνταξη ή εάν δεν υπάρχουν, η σύζυγος να έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.

Η συμπλήρωση του συγκεκριμένου πίνακα είναι υποχρεωτική σε όλα τα πεδία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

Ισχύουν τα ίδια με τον πίνακα 7 του εντύπου Σ1.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

Ισχύουν τα ίδια με τον πίνακα δικαιολογητικών του εντύπου Σ1.

Ευνόητο είναι ότι, μέχρι να σας παραδοθούν μαζικά τα νέα έντυπα (μετά την εκτύπωσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο), θα διαθέτετε στους ασφαλισμένους αυτά που σας αποστέλλουμε με την παρούσα, τα οποία μπορείτε να αντλείτε και να εκτυπώνετε από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος, στο πεδίο «Άντληση Εντύπων»

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ