Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 14 - 16/02/2012

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από τον κλάδο ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. των ασφαλισμένων του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ, του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και των μελών των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και συνέχιση της ασφάλισής τους στον κλάδο ασθένειας του ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 48 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ.170 Α΄) με θέμα «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», οι οποίες προστίθενται στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. της 17/18-12-1930 (Α΄395) και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Π.Δ. κυρώθηκε ο Κανονισμός Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Σιδηροδρομικών και Τροχιοδρομικών Επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα και ορίσθηκε ότι το μόνιμο προσωπικό, οι τεχνίτες και εργάτες των επιχειρήσεων αυτών καλύπτονται για ασθένεια από το εν λόγω Ταμείο, ενώ για σύνταξη ασφαλίζοντο στο Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.).

Ως γνωστόν, το Ταμείον Συντάξεων Προσωπικού της Ηλεκτρικής Εταιρείας Μεταφορών (Η.Ε.Μ.) συγχωνεύθηκε από 18/6/1959 στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και όλο το προσωπικό της εν λόγω εταιρείας υπήχθη στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αλλά για τον κλάδο ασθένειας παρέμεινε στην ασφάλιση του προαναφερθέντος Ταμείου Αλληλοβοήθειας.

Από τη χρονολογία συγχωνεύσεως (18/6/1959) όλοι οι συνταξιούχοι του εν λόγω ταμείου καθώς και οι συνταξιοδοτούμενοι από το προσωπικό της Η.Ε.Μ. (σήμερα Η.Λ.Π.Α.Π.) καθίστανται συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και δικαιούνται τις παροχές ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 31 του Α.Ν.1846/1951, όπως και οι λοιποί συνταξιούχοι αυτού, με παρακράτηση της εισφοράς 4% επί της μηνιαίας σύνταξης.

Στη συνέχεια με τις διατάξεις του εδαφίου Γ΄ της παρ.3 του άρθρου 70 του Ν.3655/2008 ο κλάδος ασθένειας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, ως Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ), στον οποίο μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ορίζεται ότι οι ασφαλισμένοι του Τομέα Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους μετά τη συνταξιοδότησή τους, παραμένουν στην ασφάλιση του εν λόγω Τομέα και εξαιρούνται από την ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ..

Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την προβλεπόμενη εισφορά για την ασφάλιση των συνταξιούχων και να αποδίδει αυτήν στο ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ.

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 5/8/2011.

Όμως, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. Φ.40021/οικ.20171/2469/24.8.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μας έγινε γνωστό, ότι στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται και οι περιπτώσεις ασφαλισμένων του Τομέα, που έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη πριν την 5/8/2011, αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη η συνταξιοδοτική τους απόφαση.

Προκειμένου να αποφευχθούν εσφαλμένες υπαγωγές στον κλάδο ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μετά την συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων και κατ’ επέκταση άσκοπες εκδόσεις των βιβλιαρίων ασθενείας, θα πρέπει, με το συνταξιοδοτικό αίτημα να συνυποβάλλεται βεβαίωση από το ΤΑΥΤΕΚΩ/Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ, στην οποία θα αναφέρεται: ότι παραμένει στην ασφάλισή του για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, βάσει των ανωτέρω διατάξεων (παρ.2α άρθ.48 του Ν.3996/2011).

Η κράτηση επί της μηνιαίας σύνταξης ανέρχεται σε 4% και θα γίνεται στον κωδικό 15, όπως πληροφορηθήκαμε από την Δ/νση Πληροφορικής.

Όσον αφορά την παρακρατούμενη εισφορά θα κατατίθεται στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό διαχείρισης ΙΒΑΝ GR 7004320140000210300100169.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ