Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 9 - 6/2/2012

ΘΕΜΑ: α) Διευκρινίσεις για τον καθορισμό ποσού «ελάχιστης παροχής» για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής, β) οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

Σχετικά: α) εγκύκλιο 41/11, β) Σ07/ΓΕΝ/12/29-6-2011 και γ) εγκύκλιο 93/11 της Διεύθυνσής μας

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων/εγγράφων και στα πλαίσια κοινής αντιμετώπισης των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Διεθνών Συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

α) Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34, παρ. 1, εδάφιο 11 του Ν.3996/2011 καθορίστηκε το ύψος «ελάχιστης παροχής» και αποσυνδέθηκε η έννοιά της από τα κατά περίπτωση κατώτατα όρια συντάξεων για τους συνταξιούχους που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με συνυπολογισμό κοινοτικού χρόνου ασφάλισης και κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα. Επίσης «Ελάχιστη παροχή κατά την έννοια του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΚ) 883/04 θεωρείται το ποσό της βασικής σύνταξης του άρθρου 2 του Ν. 3863/2010, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά…» δηλαδή τα 360€ για το έτος 2010, μη αναπροσαρμοσμένο για το έτος 2011.

Επισημαίνεται λοιπόν ότι κατά την εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων δεν επέρχεται τροποποίηση στις οδηγίες που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού του ποσού σύνταξης στα πλαίσια εφαρμογής των Διμερών Συμφωνιών Κ.Α. (δηλαδή στον καθορισμό του θεωρητικού ποσού και του πραγματικού ποσού) αλλά μόνο στο ύψος του ποσού της ελάχιστης παροχής, μέχρι το οποίο καταβάλλεται τυχόν συμπληρωματική παροχή.

Επομένως στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με συνυπολογισμό χρόνου ξένου κράτους, με το οποίο μας συνδέει Διμερής Συμφωνία Κ.Α., εάν το ποσό της τμηματικής σύνταξης (συμπεριλαμβανομένων άλλων προσαυξήσεων) που προκύπτει αθροιζόμενο με τη σύνταξη που καταβάλλεται από το άλλο Κράτος υπολείπεται του ποσού της ελάχιστης παροχής (360€), θα χορηγείται συμπλήρωμα μέχρι του ποσού αυτού.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος ή σύνταξης λόγω μερικής ή συνήθους αναπηρίας, το ποσό της ελάχιστης παροχής μειώνεται αναλόγως και με βάση το μειωμένο αυτό ποσό, διαμορφώνεται το ύψος της συμπληρωματικής παροχής.

Στις περιπτώσεις δε που χορηγείται συμπληρωματική παροχή στα Δώρα εορτών, το ύψος της όσον αφορά στο Δώρο Χριστουγέννων, διαμορφώνεται πλέον με βάση τη νέα ελάχιστη παροχή.

β) Όσον αφορά δε στον υπολογισμό της προσαύξησης του Κατωτάτου Ορίου κατά την εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων και εναρμονιζόμενοι με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες – διευκρινίσεις:

Η μέχρι σήμερα προσαύξηση υπολογιζόταν με βάση το σύνολο του ελληνικού και χρόνου ασφάλισης ή διαμονής στο αντισυμβαλλόμενο κράτος, η δε ελάχιστη παροχή είχε ταυτιστεί με το προσαυξημένο με όλους τους χρόνους ασφάλισης Κ.Ο.

Η ανωτέρω ερμηνεία, η οποία, όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο 41/11 επιβάρυνε το ΙΚΑ με επιπλέον ποσά για χρόνους που δεν είχαν διανυθεί στην Ελλάδα τροποποιείται και εφεξής ισχύουν τα ακόλουθα:

i) Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες τίθενται σε εφαρμογή οι Διμερείς Συμβάσεις κλασικού τύπου και εφόσον ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι λιγότερος από 4.500 ημέρες ασφάλισης (μη θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην Ελλάδα), δεν υπολογίζεται προσαύξηση Κ.Ο.

Κατ΄ αυτόν τον τρόπο γίνεται ο καθορισμός του θεωρητικού οργανικού ποσού (βάσει αριθμού ημερομισθίων και ασφαλιστικής κλάσης) και εφόσον προκύψει ότι το ποσό αυτό υπολείπεται του κατωτάτου ορίου σύνταξης, τότε ο υπολογισμός της τμηματικής σύνταξης γίνεται ως εξής:

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένη γυναίκα 60 ετών (κάτοικος Ελλάδας) επιθυμεί τη συνταξιοδότησή της στην Ελλάδα επικαλούμενη και χρόνο ασφάλισης στις ΗΠΑ.
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 1000 ημέρες
Χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ: 9000 ημέρες
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ: 3η
Υπολογισμός τμηματικής παροχής:
Ασφαλιστική κλάση: 3η
Θεωρητικό ποσό: 337,38 €
Επειδή ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι < 4.500 ημερών ασφάλισης δε θα υπολογιστεί προσαύξηση Κ.Ο.
Πραγματικό ποσό: 486,84x1000:10000= 48,68 €

ii) Για τις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις κατοίκων Ελλάδας, στις οποίες ο ελληνικός χρόνος ασφάλισης είναι άνω των 4.500 ημερών ασφάλισης και ο ασφαλισμένος επιθυμεί τη συνταξιοδότησή του στην Ελλάδα επικαλούμενος διαφορετική διάταξη από την ελάχιστη των 4500 ημερών ασφάλισης ο υπολογισμός προσαύξησης Κ.Ο. θα προκύπτει από τον ελληνικό χρόνο ασφάλισης και όχι από το σύνολο ελληνικού και ξένου χρόνου ασφάλισης.

Κατώτατο όριο (486,84) x ελληνικός χρόνος ασφάλισης
Άθροισμα ελληνικού + ξένου χρόνου ασφάλισης/διαμονής

Παράδειγμα:
Άνδρας 62 ετών, κάτοικος Ελλάδας αιτείται σύνταξης γήρατος από ελληνικής πλευράς με
χρόνο ασφάλισης στις ΗΠΑ.
Χρόνος ασφάλισης ΙΚΑ: 9000 Η
Χρόνος ασφάλισης ΗΠΑ: 1200 Η
(Σύνολο: 10.200 ημέρες ασφάλισης)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ:12η
Υπολογισμός τμηματικής παροχής:
Ασφαλιστική κλάση: 12η
Θεωρητικό ποσό: 682,59 €
Προσαύξηση Κ.Ο.: 9000-4500=4500:300=15
1011,25x15%=151,68€
Προσαυξημένο Κ.Ο.: 486,84+151,68=638,52
Πραγματικό ποσό: 682,59 x 9000: 10200= 602,28

Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων συμπληρωματικής παροχής κατά την εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων, γίνεται ο ακόλουθος υπολογισμός:

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω λαμβάνει και σύνταξη από ΗΠΑ, η οποία (μετά τη μετατροπή του δολαρίου σε ευρώ) ανέρχεται π.χ. σε 20,00 € τότε θα γίνει και ο εξής υπολογισμός:
Ελληνική σύνταξη: 602,28 €
Σύνταξη από ΗΠΑ: 20,00 €
Άθροισμα: 602,28+20,00= 622,28€
Επειδή το ποσό υπολείπεται του προσαυξημένου Κ.Ο. 638,52, τότε θα του δοθεί και συμπλήρωμα, δηλαδή:
638,52-622,28= 16,24 €
Άρα το ποσό σύνταξης που θα λάβει θα είναι τελικά: 602,28+20,00+16,24=638,52€

Οι παρούσες οδηγίες έχουν άμεση εφαρμογή σε αιτήσεις που εκκρεμούν και σε αιτήσεις που θα υποβληθούν εφεξής, καθώς και σε περιπτώσεις που έχουν ήδη εκκαθαρισθεί και για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις. Στην τελευταία περίπτωση θα ανακαθορισθούν τα δικαιούμενα ποσά για τον εφεξής χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης. Τα ποσά που προκύπτουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα –πλην καλοπίστως εισπραχθέντα- δεν αναζητούνται (σχ. το γενικό έγγραφο Σ81/44/02.10.2006 της Δ/νσης Παροχών).

Κατά τα λοιπά και όσον αφορά τυχόν διαδικαστικά ή άλλα ανακύπτοντα κατά την εφαρμογή της παρούσας Εγκυκλίου θέματα ισχύουν τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 93/11 της Διεύθυνσής μας.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ