Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/32277/2099 - 31/1/2012

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές των μισθοδοτούμενων με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/2011) υπαλλήλων που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου ούτε συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.

Σας γνωρίζουμε ότι, στο ΦΕΚ Α', 226/27.10.2011 δημοσιεύτηκε ο ν. 4024 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». Με το άρθρο 1 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται σημαντικά συνταξιοδοτικά θέματα για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι μισθοδοτούνται με το νέο μισθολόγιο (ν.4024/2011). Για την εφαρμογή των επιμέρους ρυθμίσεων παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 περ. α', γ' και στ' του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226, Α') προβλέπεται ότι, η σύνταξη των προσώπων που εντάσσονται στο μισθολόγιο του Δευτέρου Κεφαλαίου εξακολουθεί να υπολογίζεται μέχρι 31.12.2015 με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152, Α') και ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη αποτελούν οι συντάξιμες αποδοχές τους, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011.

Τα ανωτέρω, σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της παρ. 11 του ίδιου ως άνω άρθρου, εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, καθώς και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς.

Επισημαίνεται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και είτε υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου είτε συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Για τα εν λόγω πρόσωπα, ο υπολογισμός της σύνταξής τους μέχρι 31.12.2015 γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη της έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 4024/2011, ήτοι κατά την 31.10.2011. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (για κύρια σύνταξη) εξακολουθούν να υπολογίζονται επί των ανωτέρω συντάξιμων αποδοχών.

Επιπλέον, οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (ασφαλισμένου και εργοδότη) για επικουρική ασφάλιση και (ασφαλισμένου και εργοδότη όπου προβλέπεται) για πρόνοια των ανωτέρω προσώπων συνεχίζουν να υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων - συντάξιμων αποδοχών όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί την 31η/10/2011, με εξαίρεση αυτές οι οποίες καταβάλλονταν υπό την προϋπόθεση παροχής πρόσθετου έργου.

Είναι προφανές ότι, για τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα τα οποία θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι 31.12.2015 η επικουρική σύνταξη τους και το εφάπαξ βοήθημα τους, θα υπολογιστούν με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, έτσι όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31η/10/2011.

Β. Για τα πρόσωπα όμως που αμείβονται μεν με το νέο μισθολόγιο, αλλά καλύπτονται από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης (πλην του Δημοσίου και του δημοσιοϋπαλληλικού καθεστώτος), δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω όσον αφορά τις αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα κύριας ασφάλισης.

Έτσι, για τους υπαλλήλους που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπάγονται στις κοινές διατάξεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου οι οποίοι υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινό καθεστώς) είτε λόγω διορισμού τους στο Δημόσιο από 1.1.2011 και εφεξής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 του ν.3865/2010, είτε κατόπιν επιλογής της υπαγωγής τους στο εν λόγω ασφαλιστικό καθεστώς, σύμφωνα με την αριθμ. Φ80000/1536/104/4.4.2011 (ΦΕΚ 1050, Β') κοινή Υπουργική Απόφαση περί προαιρετικής υπαγωγή στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των μέχρι 31.12.2010 υπηρετούντων δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε άλλους φορείς κύριας ασφάλιση (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, κ.λπ.) οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (για τον κλάδο σύνταξης) υπολογίζονται επί των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4024/2011 και εφεξής, ήτοι από 1.11.2011 και εφεξής.

Όσον αφορά τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, των προαναφερομένων στην παράγραφο αυτή προσώπων για επικουρική ασφάλιση καθώς και για πρόνοια, αυτές υπολογίζονται επί των αποδοχών τους του νέου μισθολογίου, όπως αυτές διαμορφώνονται από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4024/2011 και εφεξής δηλ. από 1.11.2011. Σημειωτέον ότι, η βάση υπολογισμού επί της οποίας θα διενεργούνται οι ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα ανάλογα ποσοστά είναι σύμφωνα με όσα ορίζει το καταστατικό του κάθε φορέα.

Εξυπακούεται ότι, για τα πρόσωπα αυτά, ο υπολογισμός της κύριας και επικουρικής σύνταξης καθώς και του εφάπαξ βοηθήματος γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, όπως αυτές ορίζονται από τις καταστατικές διατάξεις των οικείων ασφαλιστικών φορέων.

Γ. Διευκρινίζεται ότι, η προβλεπόμενη από την παρ. 2β του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), αποτελεί ειδική εισφορά η οποία θεσμοθετήθηκε στα πλαίσια της οικονομικής ενδυνάμωσης του Ταμείου και δεν είναι ανταποδοτική. Κατά συνέπεια, ο υπολογισμός της θα συνεχίσει να πραγματοποιείται επί των τακτικών αποδοχών (του νέου μισθολογίου) και των καταβαλλόμενων πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων.

Τέλος, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους αρμόδιους εκκαθαριστές των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, επιπλέον να μας γνωστοποιήσετε τυχόν προβλήματα- δυσχέρειες διαπιστωθούν, ενώ είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή πληροφορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ