Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ40/44 - 27/1/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 34 παρ. 3 &4 του ν. 4024/2011.

Σχετ: Το με αρ. πρωτ. Α12/902/11/2011 Γενικό Έγγραφο.

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου αναφορικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων σε εργαζόμενους που τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία, σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.28266/1823/23.11.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο παρέχονται διευκρινίσεις και παραδείγματα προκειμένου να διευκολυνθείτε στη συμπλήρωση αυτών των βεβαιώσεων.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι:

α) στις σχετικές βεβαιώσεις θα αναφέρετε εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις μόνο για πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι και την 31/12/2013 και όχι για μειωμένη και

β) ο χρόνος στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγορά, συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των 10.500 ημερών. Εάν ο ασφαλισμένος έχει αναγνωρίσει ή έχει υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου αυτού πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011, τότε συνυπολογίζεται υποχρεωτικά στον πραγματικά διανυθέντα χρόνο στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Εάν όχι, δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε να προβεί σ’ αυτή την αναγνώριση, καθότι πρόκειται για δικαίωμα που εναπόκειται στη βούληση του ίδιου του υπαλλήλου.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ