Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 147 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011)

ΘΕΜΑ: Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2012 των Κρεοπωλών των πόλεων Αθήνας, Πειραιάς, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
(Συνεδρίαση 40/21−12−2011)

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ21021/489/6/13.1.2003 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Το Π.Δ. 284/19.8.1992 (ΦΕΚ 145/τ.Α) για τη συγχώνευση του τ. ΕΤΑΚΕΚ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ.

4. Το άρθρο 4 του Ν.Δ. 4577/1966 (ΦΕΚ230/1966 τ. Α΄) καθώς και το σχετικό με αυτό άρθρο 3 περ. γ του καταστατικού του τ. ΕΤΑΚΕΚ (ΦΕΚ 71/55 τ. Β΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1393/1983 (ΦΕΚ126/1983 τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α1991).

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Εσόδων του ΕΤΕΑΜ με θέμα: «Κατάταξη σε ασφαλιστική κλάση για το έτος 2012 των Κρεοπωλών (ως φυσικών προσώπων) των πόλεων Αθήνας, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας και Αλεξανδρούπολης».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Για το έτος 2012 την παραμονή στην ίδια ασφαλιστική κλάση με το έτος 2011, δηλαδή την 25η, ως βάση υπολογισμού και καταβολής των εισφορών στο ΕΤΕΑΜ των Κρεοπωλών ως φυσικών προσώπων των πόλεων: Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης.

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ