Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/27 - 16/1/2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

ΘΕΜΑ: Άντληση στοιχείων ασφαλιστικής ιστορίας από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε το με αριθ. οικ.30933/5-12-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της χώρας που χρησιμοποιούν το Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης κατά τη διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, θα αντλούν εφεξής τα στοιχεία ασφαλιστικής ιστορίας των εν λόγω προσώπων μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Υπουργείου Εσωτερικών.

Συνεπώς από τη λήψη του παρόντος εγγράφου δεν θα χορηγούνται πλέον στους υπηκόους τρίτων χωρών Λογαριασμοί Ασφάλισης που εκδίδονται προκειμένου να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νομιμοποίησή τους.

Όσον αφορά τις μισθολογικές περιόδους για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής των αντίστοιχων Α.Π.Δ. και ως εκ τούτου δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των εργαζομένων, οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα διεκπεραιώνουν τα αιτήματά τους όταν τα ανωτέρω στοιχεία θα είναι διαδικτυακά διαθέσιμα.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε το Γενικό Έγγραφό μας αριθ. Γ99/1/111/19-7-2011 σύμφωνα με το οποίο από 19/7/2011 καταργήθηκε η διαδικασία θεώρησης των «Βεβαιώσεων Εργοδότη» από τις Υπηρεσίες Εσόδων των Μονάδων μας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ