Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 4 - 17/1/2012

ΘΕΜΑ: Συνυπολογισμός πλασματικών χρόνων ανεργίας- ασθένειας, κύησης & λοχείας και αναπηρίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. Γ99/1/12/25-1-2011 Γενικό Έγγραφο.

Με το ως άνω σχετικό κοινό Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων και Δ/νσης Παροχών, σας γνωστοποιήσαμε τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011, οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο 65/11, αντικαθίσταται από 1.1.2011 η παρ. 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και ο χρόνος επιδότησης λόγω τακτικής ανεργίας, καθώς και ο προβλεπόμενος από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, συνυπολογίζονται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης.

Εξάλλου σύμφωνα με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση των ελάχιστων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 6 του εν λόγω άρθρου, οι αναγνωριζόμενοι χρόνοι του άρθρου 40 καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη λόγω αναπηρίας συνυπολογίζονται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Ο συνολικός χρόνος, ο οποίος συνυπολογίζεται ή αναγνωρίζεται τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης δεν μπορεί να υπερβεί το καθοριζόμενο από την παράγραφο αυτή ανώτατο όριο.

Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε και δεδομένου ότι με το άρθρο 10 του ν. 3863/2010 δεν θίγονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου, οι πλασματικοί χρόνοι του άρθρου 40 του ν.3996/2011 λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

Για κάθε ένα από τους παραπάνω χρόνους σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα εξής:

ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Οι χρόνοι επιδότησης λόγω ασθένειας και ανεργίας, θα λαμβάνονται υπόψη μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και θα μπορούν να συνυπολογιστούν 300 ημέρες για κάθε αιτία, ανεξάρτητα από το χρόνο που έλαβε χώρα η ανεργία ή επήλθε η ασθένεια.

Σας επισημαίνουμε ότι τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010.

Αντίθετα, για όσους θεμελιώνουν ή κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010, καθώς και για όσους θεμελιώνουν από 1.1.2011 και μετά με βάση προϋποθέσεις που δεν τροποποιούνται από το άρθρο 10 του ν. 3863/2010, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αυτό ίσχυε μέχρι την αντικατάστασή του από το άρθρο 10 παρ. 18 του Ν.3863/2010.

Επομένως από το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων αποκλείονται τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και μετά με διατάξεις που δεν τροποποιούνται όπως π.χ. άνδρες ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με 4500 ημέρες ασφάλισης και ηλικία 65 ετών για πλήρη σύνταξη ή 60 ετών για μειωμένη, οικοδόμοι που συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους, ασφαλισμένοι από 1/1/1993 και μετά, εκτός των μητέρων ανηλίκων τέκνων που θα συνταξιοδοτηθούν μετά την 1/1/2013, δεδομένου ότι από την ημερομηνία αυτή τροποποιούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 17ε του Ν. 3863/2010.

Στις περιπτώσεις αυτές θα λαμβάνονται υπόψη μέχρι 200 ημέρες για κάθε αιτία εφόσον ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρ. 32/1993 εγκυκλίου.

Σας εφιστούμε την προσοχή ότι δυνατότητα εφαρμογής των ως άνω διατάξεων υπάρχει ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ασφαλισμένοι θα χρησιμοποιήσουν διάταξη που εθίγη, έστω κι αν έχουν συμπληρώσει το αυξημένο όριο ηλικίας που θέτουν οι νέες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι 31/12/2010 δεν έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις ακόμη και με συνυπολογισμό των χρόνων του άρθρου 40 του ν. 2084/1992.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένη πριν την 1.1.1993 που συμπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας της το έτος 2011 και έχει πραγματοποιήσει 4.200 ημέρες ασφάλισης, έχει δικαίωμα να συνυπολογίσει 300 ημέρες από επιδοτούμενη ανεργία προκειμένου να συμπληρώσει τις 4500 ημέρες, δεδομένου ότι μέχρι 31/12/2010 δεν συμπληρώνει τις απαιτούμενες 4500 ημέρες με συνυπολογισμό 200 ημερών από επιδοτούμενη ανεργία.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ

Ο χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό της σύνταξης.

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 παρ.1 του Ν. 1469/1984, ο χρόνος επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. λόγω κυοφορίας και λοχείας μετά την 3.8.1984 αναγνωρίζεται σαν χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακεφαλαιώνεται και λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

Για τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εξής με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από αυτήν την ημερομηνία και μετά, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, θα λαμβάνεται ο ανακεφαλαιωμένος χρόνος επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ. λόγω κύησης και λοχείας από 3.8.1984, αλλά θα λαμβάνεται και σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος –όπως και οι χρόνοι ανεργίας και ασθένειας- και ο χρόνος απουσίας των απασχολούμενων μητέρων από την εργασία τους, λόγω κύησης και λοχείας, που αφορά προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που η ασφαλισμένη δεν επιδοτήθηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. μετά την 3/8/84, πλην όμως απουσίασε από την εργασία της λόγω κύησης και λοχείας, ο χρόνος αυτός θα ληφθεί υπόψη σαν πλασματικός μόνο για θεμελίωση σε σύνταξη λόγω γήρατος.

Δεδομένου ότι ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., για τον προσδιορισμό του θα λαμβάνονται υπόψη τα ασφαλιστικά βιβλιάρια που αφορούν τα έτη γέννησης των τέκνων της ασφαλισμένης, από τα οποία θα προκύπτει το διάστημα απουσίας από την εργασία της καθώς και σχετική βεβαίωση από το τμήμα παροχών ασθενείας.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι με το ν. 1302/1982 η άδεια μητρότητας ορίστηκε σε 12 εβδομάδες, με το ν. 1849/1989 σε 15 εβδομάδες ( 52 ημέρες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 53 μετά τον τοκετό) και με το ν. 2874/2000 σε 17 εβδομάδες.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Όπως προκύπτει από τα ρητώς αναφερόμενα στις προαναφερόμενες διατάξεις, ο χρόνος κατά τον οποίο ο ασφαλισμένος έλαβε σύνταξη αναπηρίας μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο για τη συμπλήρωση του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου αριθμού ημερών ασφάλισης για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επαναλαμβάνοντας τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2335/1995, για την οποία δεν σας είχαν δοθεί οδηγίες.

Δεδομένου ότι, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος ανέρχεται σε 4.500 ημέρες, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για πλήρη συνταξιοδότηση με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας μας (άρθρο 28 παρ. 1α του Α.Ν. 1846/1951 όπως τροποποιήθηκε) και εφόσον ο ασφαλισμένος/η έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες στην πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 1.1.2011 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, ο χρόνος αναπηρίας θα συνυπολογίζεται για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκτός από τις 4.500 ημέρες και για τη συμπλήρωση των 10.000 κ.λ.π., υπό την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος/η έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες στην πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου, ο χρόνος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας θα λαμβάνεται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης και εφόσον ο ασφαλισμένος/η έχει πραγματοποιήσει 3.600 ημέρες στην πραγματική ή προαιρετική ασφάλιση.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ