Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 97 - 29/12/2011

ΘΕΜΑ: Έναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001 & 81/2003.

Η Διοίκηση του Ι.Κ Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αξιοποιώντας τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του, θέτει σε λειτουργία από 10/01/2012 διαδικασία on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, με παράλληλη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. Φ.11321/25754/1695/15.12.2011 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στα πλαίσια της νέας υπηρεσίας οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά:

-Μέσω των υπηρεσιών εσόδων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του Ιδρύματος.

-Μέσω διαδικτύου από:
• πιστοποιημένους φορείς (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Τραπεζικά Ιδρύματα, Συμβολαιογράφοι κ.λπ.) και
• απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.. 

Από 10/01/2012 η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) καταργείται και η χορήγησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., χρησιμοποιώντας τη νέα υπηρεσία που τίθεται σε εφαρμογή, σύμφωνα με τις οδηγίες των επισυναπτόμενων εγχειριδίων διαδικασιών, χωρίς να επιτρέπεται πλέον η χειρόγραφη έκδοσή τους, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στην σχετική παράγραφο της παρούσας (σελ. 10).

Α) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ TOY Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Μέσω των Υποκαταστημάτων/Παραρτημάτων του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας σε απογεγραμμένους εργοδότες και αναπόγραφες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες, εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και δημοσίων οικοδομοτεχνικών έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους (σχετ. Εγκ. Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. 45/2001 παρ. 3.3.), που θα προσέρχονται στις υπηρεσίες μας, θα χρησιμοποιούν το συνημμένο στην παρούσα αναμορφωμένο έντυπο αίτησης, το οποίο δεν θα πρωτοκολλείται στο Γενικό Πρωτόκολλο.

Η εκτύπωση των βεβαιώσεων γίνεται μόνο σε εκτυπωτές LASER και γι' αυτό οι χρήστες θα πρέπει να τους επιλέγουν πριν την εκτύπωση.

Εξαιρούνται οι βεβαιώσεις για είσπραξη λογαριασμού δημοσίων έργων, οι οποίες θα συνεχίσουν να εκτυπώνονται σε εκτυπωτές OKI.

Η έκδοση των βεβαιώσεων γίνεται μέσω του λογισμικού του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ.:

-αυτόματα από το σύστημα χωρίς καμία παρέμβαση του χρήστη,
-με προεκτυπωμένη την υπογραφή και σφραγίδα του εκάστοτε Διευθυντή της Δ/νσης Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.,
-χωρίς να απαιτείται πλέον η έγκριση και υπογραφή τους από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο Εσόδων, πλην των βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου.

Τα είδη Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδονται είναι, για κοινές επιχειρήσεις:

-βεβαίωση μη οφειλής - ασφαλιστικής ενημερότητας,
-βεβαίωση για θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων,
-βεβαίωση οφειλής,
-Υπηρεσιακό Σημείωμα για επιστροφή εισφορών/πληρωμή προμηθευτών Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ.,
-Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση.

για οικοδομοτεχνικά έργα:
-βεβαίωση για μεταβίβαση κτίσματος,
-βεβαίωση για συμμετοχή σε δημοπρασίες,
-βεβαίωση για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου,
-Υπηρεσιακό Σημείωμα για επιστροφή εισφορών/πληρωμή προμηθευτών Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ..

Ελέγχονται μηχανογραφικά οι ΑΜΕ/ΑΜΟΕ και ο ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου, καθώς και οι ΑΜΕ/ΑΜΟΕ (ιδιωτικών οικοδομικών ή ιδιωτικών τεχνικών έργων)/ΑΜΑ, στους οποίους συμμετέχει ο εν λόγω ΑΦΜ είτε ως φυσικό, είτε ως νομικό πρόσωπο, εφόσον ευθύνεται λόγω της ιδιότητάς του και για την περίοδο υπευθυνότητάς του.

Για την έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος για επιστροφή εισφορών/πληρωμή προμηθευτών Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., ελέγχονται όλοι οι ΑΜΕ/ΑΜΑ/ΑΜΟΕ ιδιωτικών οικοδομικών, ιδιωτικών τεχνικών και δημοσίων οικοδομοτεχνικών έργων του ΑΦΜ που αιτείται.

Για την έκδοση Υπηρεσιακού Σημειώματος για άλλη χρήση, ελέγχονται όλοι οι ΑΜΕ/ΑΜΑ/ΑΜΟΕ ιδιωτικών οικοδομικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων, του ΑΦΜ που αιτείται.

Τα αποτελέσματα του μηχανογραφικού ελέγχου του συστήματος κατά περίπτωση μπορεί να είναι: Εγκρίθηκε. Απορρίφθηκε. Απαιτούνται Ενέργειες.

Όταν απαιτούνται ενέργειες, δεν επιτρέπεται καταχώρηση νέου αιτήματος για τον ίδιο Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε. και Α.Φ.Μ. μέχρι την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων, που εντοπίστηκαν από το σύστημα.

Μετά την αποκατάστασή τους, η αίτηση επανεξετάζεται μόνο από το Υποκατάστημα που την έχει καταχωρίσει.
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες των Εγκυκλίων διαταγών 45/2001 και 81/2003.

1. ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

> Απογεγραμμένες επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες που έχουν απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (δηλ. διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη/Α.Μ.Ε.) θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

> Αναπόγραφες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες

Αναπόγραφες επιχειρήσεις ή επιτηδευματίες που δε διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Εργοδότη/Α.Μ.Ε,
• φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις και επιτηδευματίες) και νομικά πρόσωπα (εταιρείες, Σωματεία κ.λ.π.), που δεν έχουν απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών,
• διοικούντες Νομικά Πρόσωπα (διευθύνοντες σύμβουλοι Α.Ε., διαχειριστές ΕΠΕ. κ.λπ.), εταίροι προσωπικών εταιρειών (εταίροι Ο.Ε., ομόρρυθμοι εταίροι Ε.Ε.) καθώς και κάθε πρόσωπο που ευθύνεται με την περιουσία του για την εξόφληση οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον δεν διατηρούν παράλληλα ατομική επιχείρηση ούτε είναι επιτηδευματίες,
υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας στο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας τους ή της κατοικίας τους, εφόσον δεν διαθέτουν επαγγελματική έδρα, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την Εγκ. 45/2001 (παρ. 7.1.5.).

Μέσω της εκτύπωσης «Κατάσταση χορηγηθεισών βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας» παρέχεται η δυνατότητα να αναζητηθούν οι αναπόγραφες επιχειρήσεις, στις οποίες χορηγήθηκαν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, ώστε να διενεργηθούν στη συνέχεια επιτόπιοι έλεγχοι.

Διάρκεια Ισχύος

Η εφαρμογή της νέας υπηρεσίας έκδοσης των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη διάρκεια ισχύος τους, η οποία παραμένει, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στις υπ' αριθμ. 45/2001 και 81/2003 εγκυκλίους διαταγές μας.

Ωστόσο, επειδή στην παρούσα φάση είναι δυσχερής, κατά τη διάρκεια της ροής δημιουργίας της ασφαλιστικής ενημερότητας, ο εντοπισμός του πλήθους των εργαζομένων των επιχειρήσεων μέσω των υποβληθεισών Α.Π.Δ., οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που θα χορηγούνται σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν οφείλουν, θα έχουν, στο πρώτο στάδιο λειτουργίας της νέας υπηρεσίας, εξάμηνη διάρκεια ισχύος (ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων).

Επισημαίνεται ότι, όταν η τελευταία ημέρα της διάρκειας ισχύος της βεβαίωσης, όπως αναγράφεται σ' αυτή, συμπίπτει με αργία δεν επεκτείνεται η ισχύς της την επόμενη εργάσιμη για το Δημόσιο ημέρα.

Επισημάνσεις:

Απαιτητή μισθολογική περίοδος

Η διενέργεια ελέγχων μέσω του συστήματος, για να εντοπισθεί εάν ο ενδιαφερόμενος εργοδότης είναι ασφαλιστικά ενήμερος, εκτείνεται μέχρι και την τελευταία μισθολογική περίοδο, για την οποία παρήλθαν οι προθεσμίες υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ. και καταβολής των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών.

Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις

Για τις «συνυπεύθυνες» επιχειρήσεις (εγκ. 17/1996) είχε ζητηθεί, με το υπ' αριθμ. 57/93/11-11-2003 Γεν. Έγγραφο μας, η αποστολή στοιχείων για ενημέρωση της υπηρεσίας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας. Για όσες περιπτώσεις είχαν αποσταλεί στοιχεία και αφορούσαν ταυτοποιημένους Α.Μ.Ε. στο Μητρώο Εργοδοτών, η σχετική πληροφορία μετέπεσε αυτόματα από το προηγούμενο σύστημα στο νέο σύστημα χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.

Ωστόσο, κρίνεται αναγκαίο να ελεγχθεί από τα οικεία Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ Α Μ. εάν οι Α Μ Ε. που έχουν μεταπέσει αντιστοιχούν σε αυτούς που είχαν σταλεί στην υπηρεσία ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση που εντοπίζεται αναντιστοιχία μπορεί να γίνει μεταβολή των Α Μ Ε. και καταχώρηση των ορθών, αρκεί οι Α.Μ.Ε. αυτοί να είναι οι δεκαψήφιοι, όπως αποδόθηκαν μέσω του συστήματος.

Από τη λήψη της παρούσας, παύουν να ισχύουν οι οδηγίες του υπ' αριθμ. 57/93/11-11-2003 Γεν. Εγγράφου μας, η δε διαδικασία ενημέρωσης του συστήματος για τις επιχειρήσεις που κρίνονται «συνυπεύθυνες», θα γίνεται από τα αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., αποκλειστικά μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη», χωρίς να απαιτείται η αποστολή οποιουδήποτε εγγράφου στην Υπηρεσία μας (βλ εγχειρίδιο διαδικασιών).

Μέσω της ίδιας οθόνης θα πρέπει να ενημερωθεί το σύστημα και για εκείνες τις περιπτώσεις «συνυπεύθυνων» επιχειρήσεων, για τις οποίες, αν και είχαν σταλεί σχετικά έγγραφα από τα αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., βάσει των οδηγιών του προαναφερόμενου Γεν. Εγγράφου μας, η αντίστοιχη πληροφορία δεν καταχωρήθηκε, επειδή δεν ταυτοποιήθηκε.

Διακοπή της διαδικασίας αποστολής στοιχείων στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

Από την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας καταργείται η διαδικασία αποστολής (μέσω FAX) των στοιχείων που αφορούν τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ..

Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από την παρούσα η χορήγηση χειρόγραφων βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, θα πρέπει για αυτές να καταχωρούνται άμεσα στο σύστημα οι αριθμοί πρωτοκόλλου τους, οι ημερομηνίες χορήγησής τους, καθώς και η αιτιολογία τους, μέσω της σχετικής πληροφοριακής κίνησης τύπου 927.

Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης/αναζήτησης Υπηρεσιακών Σημειωμάτων

Δεν απαιτούνται πλέον Υπηρεσιακά Σημειώματα:
-από Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τυχόν συμμετοχή του αιτούντα σε κοινή επιχείρηση ή οικοδομοτεχνικό έργο.
-από τα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή τις Ταμειακές Υπηρεσίες.

2. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

-Για βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτων, η αίτηση υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα I.K.A. E.T.A.M. που βρίσκεται το μεταβιβαζόμενο κτίσμα.
-Για βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες, η αίτηση υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα I.K.A. E.T.A.M. που είναι απογεγραμμένο το έργο.
-Για βεβαιώσεις είσπραξης λογαριασμών δημοσίων έργων η αίτηση υποβάλλεται στο Υποκατάστημα ή Παράρτημα I.K.A. Ε.Τ.A.M. που είναι απογεγραμμένο το έργο.

Οι βεβαιώσεις για είσπραξη λογαριασμού δημοσίων έργων δεν χορηγούνται μέσω διαδικτύου.

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για μη απογεγραμμένα ιδιωτικά έργα

Μέσω του συστήματος, δύναται να χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για πώληση, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτων σε έργα τα οποία δεν εμφανίζονται στο Μητρώο Εργοδοτών Οικοδομικών Έργων του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον από τον ιδιοκτήτη προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κυριότητα (συμβολαιογραφικοί τίτλοι κυριότητας κ.λπ.).

Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για μη απογεγραμμένα δημόσια έργα

Για δημόσια έργα τα οποία στον προϋπολογισμό μελέτης δεν έχουν οικοδομικές εργασίες και όλες οι εργασίες εκτελούνται από προσωπικό στεγασμένης επιχείρησης, τα οποία δεν απογράφονται από τα αρμόδια τμήματα οικοδομοτεχνικών έργων των Υποκαταστημάτων, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Γ99/1/49/21-3-2002.

Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται βεβαίωση με την χειρόγραφη διαδικασία και το «Υπηρεσιακό σημείωμα για άλλη χρήση» για τυχόν οφειλές της έδρας του αναδόχου θα λαμβάνεται από το τμήμα εσόδων κοινών επιχειρήσεων του υποκαταστήματος υποβολής της αίτησης, μέσω του συστήματος.

Κατάργηση προσκόμισης - αναζήτησης Υπηρεσιακών Σημειωμάτων   

Δεν απαιτούνται πλέον Υπηρεσιακά Σημειώματα:
-της έδρας του αναδόχου,
-από τα αρμόδια Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ή τις Ταμειακές Υπηρεσίες,
-από τα υποκαταστήματα όπου εκτελούνται εργασίες για δημόσια έργα με ενιαίο προϋπολογισμό και έχουν απογραφεί στην έδρα του αναδόχου.

Διάρκεια Ισχύος

Η εφαρμογή της νέας υπηρεσίας έκδοσης των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας δεν επιφέρει καμία αλλαγή στη διάρκεια ισχύος τους, η οποία παραμένει, κατά περίπτωση, όπως αναφέρεται στις υπ' αριθμ. 45/2001 και 81/2003 εγκυκλίους διαταγές μας.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

(ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)

Υπηρεσιακά Σημειώματα Επιστροφής Εισφορών/Πληρωμής Προμηθευτών, συμβεβλημένων επιχειρήσεων κ.λπ..   

Υπηρεσιακά Σημειώματα εκδίδονται μέσω του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α- Ε.Τ.Α.Μ. για τις περιπτώσεις:
-επιστροφής εισφορών, από το Υποκατάστημα ή Παράρτημα το οποίο εκτελεί τη συγκεκριμένη απόφαση επιστροφής εισφορών για τον αντίστοιχο Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε./Α.Μ.Α. και Α.Φ.Μ.
-εξόφλησης απαιτήσεων προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων, μισθωμάτων κ.λ.π. από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας.

Από την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας δεν θα χορηγούνται χειρόγραφα Υπηρεσιακά Σημειώματα από τις υπηρεσίες εσόδων για την πληρωμή προμηθευτών, συμβεβλημένων επιχειρήσεων, μισθωμάτων κ.λ.π. με τη χειρόγραφη διαδικασία, αλλά η σχετική πληροφορία θα είναι πλέον διαθέσιμη στις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Οικονομικού, Φαρμακευτικής) μέσω του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και θα παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσής της από τους υπαλλήλους τους, που θα διαθέτουν το σχετικό «ρόλο». Οι εν λόγω υπηρεσίες θα ακολουθούν τις οδηγίες, όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο διαδικασιών κοινών επιχειρήσεων.

Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση

Αυτό το Υπηρεσιακό Σημείωμα θα εκδίδεται:

1. Από το τμήμα εσόδων κοινών επιχειρήσεων για απογεγραμμένους εργοδότες ή αναπόγραφους επιτηδευματίες, του Υποκαταστήματος/Παραρτήματος, στο οποίο έχει υποβληθεί αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για είσπραξη λογαριασμού δημόσιου έργου, η οποία θα χορηγηθεί χειρόγραφα και πρέπει να ελεγχθεί η έδρα του αναδόχου.

2. Για την πληροφόρηση κατά τη διαδικασία ελέγχου του συνόλου των τυχόν οφειλών του συγκεκριμένου ΑΦΜ.

Περιπτώσεις χορήγησης βεβαιώσεων με χειρόγραφη διαδικασία

Χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας με χειρόγραφη διαδικασία θα επιτρέπεται, προσωρινά, μόνο στις εξής περιπτώσεις :

Κοινές επιχειρήσεις
Οι βεβαιώσεις για:
• Δήμους, Επιχειρήσεις των Ο.Τ Α. και Νομικά Πρόσωπα των Ο.Τ Α. που προήλθαν, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), από συνένωση άλλων Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεων ή Νομικών Προσώπων των Ο.Τ. Α. αντίστοιχα.
• Επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (εγκύκλιο 80/11).
• Επιτηδευματίες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εμπειροτέχνες εργολάβους (Εγκ. 45/2001 παρ. 11.11.2 και 11.11.3).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η βεβαίωση χορηγείται χειρόγραφα, τότε θα αναζητείται, προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών μας και εφόσον είναι αναγκαίο, το «Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση».

Οικοδομοτεχνικά Έργα

Οι βεβαιώσεις για:
• μη απογεγραμμένα δημόσια έργα (είσπραξη λογαριασμών- δημοπρασίες)
• είσπραξη λογαριασμών απογεγραμμένων δημοσίων έργων εάν :
1. Είχαν υποβληθεί Ανακεφαλαιωτικές Καταστάσεις Εντολών Ασφάλισης .
2. Έχουν συνταχθεί χειρόγραφες Ε.Ε.Ο.Ε και καταχωρηθεί χειρόγραφες πράξεις επιβολής εισφορών.
3. Έχουν εκδοθεί μέσω του συστήματος Αποφάσεις Ακύρωσης Μετατροπής Ασφάλισης (Α.Κ.Μ.Ε.Τ.).
4. Έχει καταχωρηθεί τελευταίο έτος ελέγχου δηλωθέντων - καταβληθέντων.
5. Έχουν συνταχθεί χειρόγραφες ΠΕΕ δηλωθέντων - καταβληθέντων.
6. Έχουν εκδοθεί μέσω του συστήματος μηχανογραφημένες ΠΕΕ (σειρά Μ), οι οποίες εξοφλήθηκαν με συμψηφισμό πιστωτικών υπολοίπων που προήλθαν από Έλεγχο Δηλωθέντων Καταβληθέντων.
7. Έχει εκδοθεί χειρόγραφη απόφαση επιστροφής ή συμψηφισμού εισφορών.
8. Όλες οι βεβαιώσεις των έργων αυτών που μέχρι την έναρξη εφαρμογής της παρούσας έχουν χορηγηθεί χειρόγραφα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν η βεβαίωση για το δημόσιο έργο χορηγείται χειρόγραφα, τότε θα αναζητείται, μέσω του τμήματος εσόδων κοινών επιχειρήσεων του οικείου Υποκαταστήματος, το «Υπηρεσιακό Σημείωμα για άλλη χρήση».

Απεικόνιση καταβολών ασφαλιστικών εισφορών

Με δεδομένο ότι, η ενημέρωση του Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ A.M. για τις καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών, που πραγματοποιούνται πλέον αποκλειστικά στις Τράπεζες, γίνεται με χρονική υστέρηση τριών εργάσιμων ημερών, η έκδοση των βεβαιώσεων θα γίνεται μόλις η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στο σύστημα. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές, θα γίνεται χρήση της δεκαήμερης προθεσμίας για την χορήγηση της ασφαλιστικής ενημερότητας (εγκ. 45/2001 κεφ. 4).
Καταβολή, κατ' εξαίρεση, ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκαταστήματα /Παραρτήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.   

Εάν κατά την επεξεργασία αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, εντοπισθούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί με τη σύνταξη Πράξη Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (εγκύκλιο 45/2011) και εφόσον ο ενδιαφερόμενος εργοδότης το επιθυμεί, να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά (με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη) στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., ώστε η σχετική πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων και την έκδοση της ζητούμενης βεβαίωσης (σχετ. Γ99/1/204/29.12.2011 Γεν. Έγγραφο μας).

Ενημέρωση/διόρθωση Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων

Σε όσες περιπτώσεις, κατά τη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, εντοπίζονται λάθη ή ελλείψεις στο Μητρώο Εργοδοτών θα πρέπει άμεσα να διενεργούνται οι απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης των προβλημάτων αυτών, με προτεραιότητα στην καταχώρηση κενών ή μηδενικών ΑΦΜ, ιδιοτήτων υπευθύνων, νομικών μορφών

Επικύρωση/Θεώρηση των βεβαιώσεων

Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εκδίδονται σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί περισσότερα αντίγραφα μπορεί να προβεί στην αναπαραγωγή απεριόριστου αριθμού φωτοαντιγράφων, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή τους, δεδομένου ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς τους.

Ισχύουν αποκλειστικά για τη συναλλαγή που ζητήθηκαν, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους και δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διόρθωσή τους.

Για τυχόν χρήση των βεβαιώσεων στο εξωτερικό θα τηρούνται, ως προς την επικύρωσή τους, οι οδηγίες του υπ' αριθμ. Ε99/6/21.10.2011 Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Αρχειοθέτηση Βεβαιώσεων

> Κοινών Επιχειρήσεων
Ένα από τα αντίγραφα των βεβαιώσεων που εκδίδονται μέσω του συστήματος επισυνάπτεται στην αίτηση και αρχειοθετείται (κατά ημερολογιακή σειρά).
Το εν λόγω αρχείο πρέπει να διατηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου σε ασφαλή χώρο του Τμήματος Εσόδων επί πενταετία.

> Οικοδομοτεχνικών Έργων
Για τις περιπτώσεις βεβαιώσεων για είσπραξη λογαριασμών δημοσίων έργων, στην αίτηση επισυνάπτεται αντίγραφο της βεβαίωσης που εκδόθηκε καθώς και όλα τα δικαιολογητικά (λογαριασμοί κ.λπ.) και αφού ενημερωθεί και η χειρόγραφη πινακίδα, αρχειοθετούνται στο φάκελο εργοδότη και δεν καταστρέφονται.
Για κάθε άλλη περίπτωση έκδοσης βεβαιώσεων από τμήμα ή γραφείο οικοδομοτεχνικών έργων (βεβαιώσεις για μεταβίβαση ακινήτων, βεβαιώσεις για συμμετοχή σε δημοπρασία, βεβαιώσεις σε μη απογεγραμμένους εργοδότες κ.λπ), αντίγραφα αυτών επισυνάπτονται στις αιτήσεις και αρχειοθετούνται (κατά ημερολογιακή σειρά) με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος και διατηρούνται επί πενταετία.

Έλεγχος Εγκυρότητας

Η εγκυρότητα των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας υπηρεσίας, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος (http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές_Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Β) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με τη νέα υπηρεσία παρέχεται δυνατότητα σε πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου και απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ., να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, από το δικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. (http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες), ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη:
-σε όσους φορείς ή πρόσωπα (Δημόσιες Υπηρεσίες, Κ.Ε.Π., Τράπεζες, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφους κ.λ.π.) έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στο μέλλον, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους απογεγραμμένους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων & οικοδομοτεχνικών έργων, όσο και τους αναπόγραφους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Οι μη απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών έργων θα εξυπηρετούνται μόνο στα κατά τόπους αρμόδια Υποκαταστήματα/ Παραρτήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
-σε απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εργοδότες (κοινών επιχειρήσεων & οικοδομοτεχνικών έργων), που διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υποβολή Α.Π.Δ.

Μέσω διαδικτύου θα εκδίδονται: για μεν τις κοινές επιχειρήσεις:
-Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με βάση την/τις αιτία/ες που επιλέχθηκε/αν.
Βεβαιώσεις οφειλής, μόνο από πιστοποιημένους φορείς.

για δε τα οικοδομοτεχνικά έργα:
-Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για πώληση, γονική παροχή, δωρεά οικοδομής ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας αυτής.
-Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

Πιστοποίηση φορέων
Για την πιστοποίηση των φορέων θα τηρούνται οι οδηγίες του υπ' αριθμ. 095/104/11.11.2011 Γεν. Εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής, ενώ για τους απογεγραμμένους εργοδότες δεν απαιτείται διαδικασία πιστοποίησης, αφού αρκεί η εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υποβολή Α.Π.Δ..

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
Τα Κ.Ε.Π. θα χρησιμοποιούν τη νέα υπηρεσία, όπως και οι λοιποί πιστοποιημένοι φορείς, οι δε βεβαιώσεις που θα εκδίδονται από αυτά θα χρησιμοποιούνται, όπως και οι χορηγούμενες στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα I.K.A.-Ε.Τ.Α.Μ..

Αποτελέσματα ελέγχων

Σε όσες περιπτώσεις, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις θα εκδίδεται η αιτούμενη βεβαίωση.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εκδίδεται «Ενημερωτικό Σημείωμα», με το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος του και ταυτόχρονα θα παραπέμπεται στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα I.K.A. -Ε.Τ.Α.Μ..

Το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει να καταχωρήσει για τον συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο νέο αίτημα και να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών.

Επικύρωση/Θεώρηση των βεβαιώσεων

Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται μέσω διαδικτύου από τους πιστοποιημένους φορείς (υπηρεσίες ή πρόσωπα) ισχύουν αποκλειστικά για τη συναλλαγή που ζητήθηκαν, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διόρθωσή τους, η αναπαραγωγή τους σε φωτοαντίγραφα ή η θεώρησή τους από οποιονδήποτε.

Οι εργοδότες που λαμβάνουν μέσω διαδικτύου βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν περισσότερα του ενός αντίγραφα, χωρίς να απαιτείται θεώρησή τους, δεδομένου ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς τους.

Για τυχόν χρήση των βεβαιώσεων στο εξωτερικό θα τηρούνται, ως προς την επικύρωσή τους, οι οδηγίες του υπ' αριθμ. Ε99/6/21.10.2011 Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Έλεγχος εγκυρότητας

Η εγκυρότητα των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας υπηρεσίας, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος (http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές_Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Ενέργειες υπηρεσιών εσόδων για ενημέρωση φορέων

Οι κατά τόπους υπηρεσίες μας, πρέπει, να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των φορέων της περιοχής τους, που διενεργούν συναλλαγές χρησιμοποιώντας βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ., ώστε αυτοί να πιστοποιηθούν στη νέα υπηρεσία και να μην απαιτείται η προσέλευση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών κ.λπ. στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ Α.Μ. ή στα Κ.Ε.Π. για την έκδοση των βεβαιώσεων.

Λόγω της ιδιαίτερης και πολύπλευρης σημασίας της νέας υπηρεσίας θα πρέπει, με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων:

• Πέραν της σχετικής ενημέρωσης του προσωπικού ένα αντίγραφο της παρούσας να παραδοθεί σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών εσόδων καθώς και κάθε άλλης εμπλεκόμενης υπηρεσίας (Οικονομικού, Φαρμακευτικής κ.λπ.).
• Να εξασφαλιστεί η ορθή τήρηση του συνόλου των σχετικών οδηγιών και
• Να επισημανθεί στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Εσόδων η αναγκαιότητα της άμεσης αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων, που εντοπίζονται από το σύστημα και οι οποίες δεν επιτρέπουν την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξάρτητα αν το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε στο Υποκατάστημα τους ή σε άλλο, από το οποίο έχει σταλεί σχετική ειδοποίηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ