Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/30016/996 - 29/12/2011

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011.

Απαντώντας στο αριθ. 32890/28-11-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και στο αριθ. 83911/28-11-2011 έγγραφο του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 σε μονίμους υπάλληλους του Δημόσιου οι οποίοι είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ) ή μόνο σε αυτό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που ασφαλίζονται στο Δημόσιο ή σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ειδικό καθεστώς Ι.Κ.Α.) και λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας υπάγονται παράλληλα στην ασφάλιση του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή του Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), εντάσσονται στο καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες από την παρ. 1γ του άρθρου 33 του ν.4024/2011 προϋποθέσεις, όσον αφορά την ασφάλισή τους στο Δημόσιο ή τον άλλο φορέα κύριας ασφάλισης (π.χ. ειδικό καθεστώς Ι.Κ.Α.), ανεξάρτητα εάν έχουν θεμελιώσει ή όχι συνταξιοδοτικό δικαίωμα στο ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ.

2. Οι μόνιμοι υπάλληλοι που ασφαλίζονται μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ ή το ΤΣΑΥ, σύμφωνα με την Φ.80000/οικ.28266/1823/23.11.2011 εγκύκλιό μας, αντιμετωπίζονται όπως οι υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. (άρθρο 34, παρ. 3 και 4, του ν.4024/2011), και συνεπώς τίθενται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, εφόσον μέχρι 31/12/2013 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 τουλάχιστον έτη ασφάλισης, και η ηλικία τους υπολείπεται κατά ανώτατο όριο 2 έτη για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ορίου ηλικίας.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, από το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑΥ, μετά και την ισχύ του ν.3863/2010 έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

α. Άνδρες

i) όσοι μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας

ii) όσοι μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και ηλικία 60 ετών

iii) όσοι συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους

β. Γυναίκες

i) όσες μέχρι 31/12/2010 έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας

ii) όσες μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 36 ετών ασφάλισης και ηλικία 58 ετών

iii) όσες μέχρι 31/12/2011 έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ ή 21½ έτη ασφάλισης στο ΤΣΑΥ συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους

iv) όσες συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους

Στους ανωτέρω χρόνους ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας – ασφάλισης στον οικείο φορέα, χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε άλλο φορέα και το Δημόσιο, καθώς και χρόνος που έχει αναγνωριστεί (π.χ. στρατιωτική υπηρεσία, πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης κ.λπ.)

Συνεπώς, προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να τεθούν σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας θα πρέπει μέχρι 31/12/2011 να συμπληρώνουν

α) 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών οι άνδρες και 56 ετών οι γυναίκες, ή

β) 33 έτη ασφάλισης και ηλικία 63 ετών οι άνδρες και 58 ετών οι γυναίκες, καθώς μέχρι 31/12/2013 πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και συγχρόνως θα λάβουν σύνταξη που αντιστοιχεί σε 35 τουλάχιστον έτη ασφάλισης.

3. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του εγγράφου έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, για τους οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 34 του ν.4024/2011, και συνεπώς εκτός των υπαλλήλων που μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών οι άνδρες και 56 ετών οι γυναίκες, θα τεθούν επιπροσθέτως σε εφεδρεία και οι υπάλληλοι που μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνουν 33 έτη ασφάλισης και ηλικία 63 ετών οι άνδρες και 58 οι γυναίκες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ