Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/38 - 7/11/2011

ΘΕΜΑ: Τακτοποίηση των διαφορών που προέκυψαν κατά την εκκαθάριση, μετά την πληρωμή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2011.

Σχετικό: Το με αριθ. πρωτ. Σ00/36/24.10.2011 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω εγγράφου μας και δεδομένου ότι χρησιμοποιήθηκε αρχείο προηγούμενου μηνός, συγκεκριμένα 10ου/2011, για τη πληρωμή του 11ου/2011, προέκυψαν διαφορές, χρεωστικές ή πιστωτικές, οι οποίες θα πρέπει να τακτοποιηθούν.

Α. Συγκεκριμένα τα ποσά που οφείλει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα καταβάλλονταν με τη σύνταξη μηνός Νοεμβρίου 2011, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων εφάπαξ στις 22/11/2011, με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2011.

Β. Για τα ποσά που καταβλήθηκαν αχρεώστητα και πρέπει να αναζητηθούν θα ενεργήσετε ως ακολούθως:

1. Ποσά έως 250,00 ευρώ, θα αναζητηθούν εφάπαξ με τη πληρωμή της σύνταξης 12ου/2011.

2. Ποσά από 250,01 ευρώ και άνω, Θα παρακρατηθούν σε 4 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 250,00 ευρώ. 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να συνταχθούν καταστάσεις ανά Υποκ/μα, ώστε να μπορούν οι Υπηρεσίες Πληρωμών συντάξεων να πληροφορούν τους συντ/χους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΗΝΤΟΥΝΑ ΒΑΡΒΑΡΑ