Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 85 - 21/11/2011

ΘΕΜΑ: Μειώσεις συντάξεων ΕΤΕΑΜ από 1/11/2011.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1 ως 5 & 7 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», που σχετίζονται με τα αναγραφόμενα στο θέμα της παρούσας και σας παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται μείωση από 1/11/2011 και εφεξής των καταβαλλόμενων συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ. Ως καταβαλλόμενες δε συντάξεις νοούνται τόσον οι μηνιαίες [ήτοι 12 κατ΄ έτος], όσον και τα χορηγούμενα επιδόματα και Δώρα Εορτών [ήτοι επίδομα αδείας και Δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, τα οποία ως γνωστόν χορηγούνται στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4476/1965 και του άρθρου 65 του Ν. 2084/1992 - σχετική και η με αρ. εγκύκλιο 53/10 της Διεύθυνσής μας].

Ειδικότερα ως προς την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 2 που αφορά τους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών [ΕΤΕΑΜ], η προβλεπόμενη μείωση ανερχόμενη σε ποσοστό 30% πραγματοποιείται στο τμήμα της μηνιαίας σύνταξης, που υπερβαίνει το ποσό των 150,00 ευρώ.

Σε περίπτωση δε που η χορηγούμενη από το ΕΤΕΑΜ σύνταξη υπόκειται στην οριζόμενη από τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, για την εφαρμογή των οποίων οδηγίες έχουν δοθεί με την αρ. εγκύκλιο 61/11 μας, η προβλεπόμενη μείωση πραγματοποιείται επί του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης ΕΤΕΑΜ, που απομένει μετά την ως άνω παρακράτηση.

Πάντως το συνολικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης ΕΤΕΑΜ, μετά την ανωτέρω μείωση, δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150,00 ευρώ.

Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4024/2011 [μειώσεις ποσού σύνταξης ΕΤΕΑΜ] και του άρθρου 44 παρ. 13 του Ν. 3986/2011 [ειδική εισφορά] εφαρμόζονται και στους συνταξιούχους ΕΤΕΑΜ (τ. ΤΕΑΠΕΤΕ) και στο ακαθάριστο ποσό σύνταξης που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.

Για πληρέστερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

Παράδειγμα 1ο: Συνταξιούχος του ΕΤΕΑΜ λαμβάνει συνολική μηνιαία σύνταξη 240,00 € - ποσό που δεν υπόκειται σε παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, μιας και δεν ξεπερνά το ποσό των 300,00 €. Το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 150,00 €, μειώνεται από 1/11/2011 κατά ποσοστό 30%. Δηλαδή η σύνταξή του από 1/11/2011 διαμορφώνεται ως εξής:
240,00 € - 150,00 € = 90,00 € χ 30% (ποσοστό μείωσης) = 27,00 €.
Άρα 90,00 € - 27,00 € = 63,00 €.
Τελική μηνιαία σύνταξη: 150,00 € + 63,00 € = 213,00 €.

Παράδειγμα 2ο: Συνταξιούχος του ΕΤΕΑΜ λαμβάνει συνολική μηνιαία σύνταξη 460,00 € - ποσό που από 1/9/2011 υπόκειται σε παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, ποσοστού 6%. Το τμήμα της σύνταξης που απομένει μετά την εν λόγω παρακράτηση και το οποίο υπερβαίνει τα 150,00 €, μειώνεται από 1/11/2011 κατά ποσοστό 30%. Δηλαδή η σύνταξή του από 1/11/2011 διαμορφώνεται ως εξής:
460,00 € χ 6% (ποσοστό παρακράτησης) = 27,60 €. Άρα 460,00 € - 27,60 €
= 432,40 € - 150,00 € = 282,40 € χ 30% (ποσοστό μείωσης) = 84,72 €.
Άρα 282,40 € - 84,72 € = 197,68 €.
Τελική μηνιαία σύνταξη: 150,00 € + 197,68 € = 347,68 €.

Περαιτέρω διευκρινίζουμε ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 7 του άρθρου 2 του νόμου που αναφέρονται στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του υπαχθέντος από 18/4/2006 στο ΕΤΕΑΜ Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ), [δηλαδή πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν από το ΤΕΑΠΕΤΕ πριν τη συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισης στα προβλεπόμενα όρια ηλικίας και των οποίων η σύνταξη περιλαμβάνει ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης], αποστέλλονται – για ενημέρωσή σας και μόνον δεδομένου ότι η πληρωμή των συντάξεων των εν λόγω συνταξιούχων εξακολουθεί και πραγματοποιείται μέσω της μηχανογράφησης του τ. ΤΕΑΠΕΤΕ (σχετικές οι με αρ. 53 και 55/2006 εγκύκλιοι της Διεύθυνσής μας) – με την επισήμανση ότι οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος δεν θα προβούν σε ενέργειες για την εφαρμογή τους, αλλά οι Υπηρεσίες του ΕΤΕΑΜ, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του εν λόγω άρθρου, τα εισπραττόμενα ποσά από τις προαναφερόμενες μειώσεις των συντάξεων των συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ αποτελούν πόρο - έσοδο του ΕΤΕΑΜ.

Τέλος επισημαίνουμε ότι:

α] δεδομένου ότι ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, σε περίπτωση καταβολής στο ίδιο πρόσωπο δύο συντάξεων από το ΕΤΕΑΜ [π.χ. μιας εξ ιδίου δικαιώματος και μιας από μεταβίβαση λόγω θανάτου] οι εν λόγω μειώσεις υπολογίζονται σε
κάθε σύνταξη χωριστά,

β] στις περιπτώσεις που στη σύνταξη λόγω θανάτου ΕΤΕΑΜ συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για την εν λόγω μείωση θα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβαστεί,

γ] από τις μειώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 στις συντάξεις του ΕΤΕΑΜ δεν εξαιρείται καμία κατηγορία συνταξιούχων αυτού,

δ] οι προαναφερόμενες μειώσεις αφορούν τόσο τους ήδη, όσο και τους μελλοντικούς [από 1/11/2011 και μετά] συνταξιούχους και

ε] ήδη η Η.ΔΙ.ΚΑ. – κατόπιν οδηγιών μας - έχει προβεί με την πληρωμή των συντάξεων του μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 στη μείωση [αναδρομικά από 1/11/2011] των συντάξεων, όσων συνταξιούχων του ΕΤΕΑΜ εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ