..

Ν.3943/2011
(ΦΕΚ Α' 66/31.3.2011)
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.

Υπό κατασκευή