Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 84 - 14/11/2011

ΘΕΜΑ: Επιτάχυνση διαδικασίας απονομής συντάξεων. Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011.

 

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» ( Φ.Ε.Κ. 170/τ. Α/5.8.2011) και αφού λάβαμε υπόψη το με αρ. πρωτ. Φ.80000/οικ.20259/1371/6.9.2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή του:

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επιδιώκεται η συντόμευση του χρόνου έκδοσης των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης από τους φορείς ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και το ΝΑΤ.

Έτσι θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων αυτών να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης στις κατωτέρω αναφερόμενες αποκλειστικές προθεσμίες:

i) Εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης.

ii) Εντός έξι (6) μηνών σε περίπτωση αίτησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών από τον φορέα μας είναι να έχει ήδη εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 2676/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 15 του ν. 3846/2010.

Για τις περιπτώσεις αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν από την ημερομηνία που καθίσταται οριστική η γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.

Συνεπώς σε κάθε περίπτωση, για να ισχύσουν οι προθεσμίες αυτές θα πρέπει ο συνταξιοδοτικός φάκελος να είναι πλήρης.

Β. Έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος αδυνατούν να τηρήσουν τις ανωτέρω αποκλειστικές προθεσμίες, υποχρεούνται να προβαίνουν στην έκδοση πράξης προσωρινής σύνταξης μέσα στις παρακάτω προθεσμίες:

i) Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις θεμελίωσης αυτοτελούς δικαιώματος συνταξιοδότησης, εφόσον συνοδεύεται από:

α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σχετικά με τον πραγματοποιηθέντα χρόνο ασφάλισης, και

β) όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ii) Εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, εφόσον συνοδεύεται από:

α) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία:

α1) θα αναγράφονται οι χρόνοι ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε οργανισμό για τους οποίους έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές και

α2) θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση, που τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν δικαιωθεί σύνταξης από τους προηγούμενους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θα δικαιούται σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εφόσον πληρούνται τόσο οι προϋποθέσεις της αρμοδιότητας σε β΄ φάση του άρθρου 14 του Ν.1902/1990 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/2010 (δηλ. για αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2010: 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή τη διακοπή της απασχόλησης για συνταξιοδοτικά αιτήματα γήρατος και αναπηρίας και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα θανάτου.

Για αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 1/1/2011 και μετά: 1000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τις οποίες 300 την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ή την διακοπή της απασχόλησης για συνταξιοδοτικά αιτήματα γήρατος και 300 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για συνταξιοδοτικά αιτήματα αναπηρίας και θανάτου), όσο και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης, και

β) όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δεδομένης της υποχρέωσης των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος να προβούν στην έκδοση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης μέσα στις προαναφερόμενες προθεσμίες, σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που πριν τη λήξη προθεσμίας έκδοσης της απόφασης προσωρινής σύνταξης εκτιμηθεί ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση οριστικής απόφασης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, υποχρεούστε να προβαίνετε είτε στην έκδοση της προσωρινής σύνταξης, είτε σε αιτιολογημένη πράξη απόρριψης όταν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Σας επισημαίνουμε ότι, στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης, πλην όμως ο ασφαλισμένος έχει καταθέσει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της Υ.Δ. του ν. 1599/86 σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του, θα προβαίνετε στην έκδοση προσωρινής απόφασης σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας εγκυκλίου, λαμβανομένων υπόψη τόσο των δεδομένων που προκύπτουν από την υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου όσο και των στοιχείων που προκύπτουν από τον Ο.Π.Σ. και την Η.ΔΙ.Κ.Α. σχετικά με τον χρόνο ασφάλισης.

Υπολογισμός ποσού προσωρινής σύνταξης.

Το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του χρόνου ασφάλισης και των μεικτών αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, του τελευταίου μήνα απασχόλησής του, όπως αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

Το προκύπτον βάσει του ανωτέρω τρόπου υπολογισμού ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατά κατηγορία σύνταξης κατωτάτου ορίου.

Συμψηφισμός ποσού προσωρινής σύνταξης.

Μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του τελικού ποσού σύνταξης.

Σε περίπτωση που μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τα ποσά συντάξεων που εισπράχθηκαν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και μάλιστα εντόκως, υπό την προϋπόθεση ότι αποδειχθεί δόλος του ασφαλισμένου. Σε αρνητική περίπτωση, δηλαδή εάν ο ασφαλισμένος ενήργησε καλόπιστα τα ποσά αυτά επιστρέφονται άτοκα.

Γ. Μη έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 δεν εκδίδεται πράξη προσωρινής σύνταξης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ο ασφαλισμένος δηλώνει γραπτώς κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ότι δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έχει ενημερωθεί από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για τη δυνατότητα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης.

β. Όταν δεν πληρούνται οι κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (π.χ. όριο ηλικίας και απαιτούμενες κατά περίπτωση ημέρες ασφάλισης)

γ. Όταν εφαρμόζονται οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.

δ. Όταν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ε. Όταν ζητείται η σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/ης από τους γονείς του.

στ. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη.

ζ. Όταν δεν έχει διακοπεί η εργασία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

η. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Δ. Υπηρεσιακές ενέργειες

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι υπάρχει δυνατότητα έκδοσης προσωρινής απόφασης εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, ο οποίος πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του σε περίπτωση που επιθυμεί την έκδοση προσωρινής απόφασης, εάν δεν είναι δυνατή η έκδοση της οριστικής μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί την έκδοση προσωρινής σύνταξης.

Επίσης θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι σε περίπτωση κατάθεσης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ισχύουν οι προαναφερόμενες προθεσμίες για την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Εάν ο ασφαλισμένος δεν έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση περί μη χορήγησης προσωρινής σύνταξης, πριν τη λήξη της προθεσμίας για την έκδοση της προσωρινής απόφασης θα εξετάζεται εάν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης οριστικής απόφασης μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και σε αρνητική περίπτωση θα προβαίνετε στην έκδοση της προσωρινής σύνταξης.

Ευνόητο είναι ότι εάν η βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης ή η σχετική με τον χρόνο ασφάλισης υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου κατατεθεί μεταγενέστερα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, η προθεσμία των 45 ή των 75 ημερών για την έκδοση της προσωρινής σύνταξης θα υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας υποβολής της βεβαίωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης.

Ε. Ισχύς διατάξεων.

Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 5.8.2011.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από την 5.8.2011 και μετά θα αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Οι αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν από την ισχύ της διάταξης, θα αντιμετωπιστούν ως εξής:

Για τις περιπτώσεις που ο συνταξιοδοτικός φάκελος είναι πλήρης και έτοιμος για την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης ( ήτοι ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης, έκδοση οριστικής γνωμάτευσης για τις περιπτώσεις αναπηρίας), θα προβαίνετε στην έκδοση οριστικής απόφασης εντός των προαναφερόμενων στην παρ. Α΄ της παρούσας εγκυκλίου προθεσμιών, οι οποίες θα υπολογίζονται από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να εκδώσετε οριστική απόφαση στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, καθώς και στις περιπτώσεις που δεν είναι πλήρης ο συνταξιοδοτικός φάκελος και δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο υπεύθυνη δήλωση προσωρινής σύνταξης με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007, θα προβαίνετε σε έκδοση προσωρινής απόφασης εντός των προβλεπόμενων από τις νέες διατάξεις προθεσμιών, αφού προηγουμένως καλείται ο ασφαλισμένος προκειμένου να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον χρόνο ασφάλισής του.

Επισημαίνουμε ότι για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί πριν την 5/8/2011, εφόσον αφορούν συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που είχαν εξαιρεθεί από την χορήγηση προσωρινής σύνταξης με την διάταξη του Ν.3607/2007 ( π.χ. σύνταξη αναπηρίας , χορήγηση σύνταξης με τις κοινοτικές διατάξεις σε περίπτωση θεμελίωσης αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τον χρόνο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λ.π.) η έναρξη καταβολής της προσωρινής σύνταξης θα είναι η 5/8/2011.

ΣΤ. Παρακράτηση ποσού 20% επί των αναδρομικών ποσών προσωρινής σύνταξης.

Τέλος, προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις, όπου κατά την αναγγελία της προσωρινής σύνταξης στην μηχανογράφηση το ποσό των κρατήσεων θα είναι μεγαλύτερο από το μηνιαίο ποσό της προσωρινής σύνταξης, παρακαλείται η Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών του Ο.Π.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος, όπως κατά τον υπολογισμό των αναδρομικών για την πρώτη πληρωμή μέσω τράπεζας, πέρα από την κράτηση ασθενείας, παρακρατεί και ποσό 20% για τυχόν άλλες κρατήσεις (φόρο, εισφορά αλληλεγγύης κ.τ.λ.).

Ζ. Διαδοχική Ασφάλιση

α) Αρμόδιος φορέας για την καταβολή προσωρινής σύνταξης

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, όταν το συνταξιοδοτικό αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, το Ίδρυμα καθίσταται αρμόδιο για την καταβολή της προσωρινής σύνταξης όταν από την Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα προκύπτει, ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι τελευταίος φορέας και με το συνολικό χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης που δηλώνει ο αιτών, συντρέχουν οι ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας μας.

β) Ποσό της προσωρινής σύνταξης

Στις περιπτώσεις που το συνταξιοδοτικό αίτημα κρίνεται με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, το ποσό της προσωρινής σύνταξης δεν μπορεί να υπολείπεται του 80% του ποσού της σύνταξης που προκύπτει βάσει του συνολικού χρόνου της διαδοχικής ασφάλισης και των μεικτών αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, του τελευταίου μήνα απασχόλησής του, όπως αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 90% του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ανά κατηγορία σύνταξης.

γ) Συμψηφισμός ποσών προσωρινής σύνταξης μεταξύ των Οργανισμών

Όπως προαναφέρθηκε, μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης τα καταβληθέντα ποσά προσωρινής σύνταξης συμψηφίζονται με τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν βάσει του τελικού ποσού σύνταξης.

Στις περιπτώσεις που μετά την έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης, και κατά την πορεία εξέτασης του συνταξιοδοτικού αιτήματος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και την αλληλογραφία με τους άλλους φορείς προκύψει ότι πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας μας, πλην όμως δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της αρμοδιότητας σε α’ φάση του άρθρου 14 του Ν.1902/1990 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από 1/1/2011 με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3863/2010:

i. Θα εκδίδεται απορριπτική απόφαση λόγω αναρμοδιότητας (μη ύπαρξη 1500 Η.Ε. ή 500 Η.Ε. και 1000 Η.Ε. ή 300 Η.Ε.).

ii. Θα διαβιβάζεται το αίτημα στον προηγούμενο ασφαλιστικό οργανισμό με τις περισσότερες ημέρες εργασίας, προκειμένου να το κρίνει με τις διατάξεις της νομοθεσίας του.

iii. Θα ενημερώνεται ο προηγούμενος ασφαλιστικός οργανισμός ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει προβεί στην καταβολή της προσωρινής σύνταξης.

Επισημαίνεται ότι η προσωρινή σύνταξη θα συνεχίζει να καταβάλλεται μέχρι την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης από τον απονέμοντα οργανισμό.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι το Ίδρυμα ο απονέμων οργανισμός, τα ποσά της προσωρινής σύνταξης που καταβλήθηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν θα αναζητούνται από τον ασφαλισμένο, αλλά θα συμψηφίζονται με τα ποσά της οριστικής σύνταξης που θα καταβάλλει ο απονέμων οργανισμός.

Η διαδικασία έκδοσης προσωρινής απόφασης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και απόδοσης ποσών που καταβλήθηκαν σαν προσωρινή σύνταξη από το Ίδρυμα και αρμόδιος για την καταβολή της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης είναι άλλος ασφαλιστικός οργανισμός, θα είναι η ακόλουθη:

Συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν μέχρι 31/8/2011 με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης

► Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων χορηγεί Προσωρινή Σύνταξη γιατί το Ίδρυμα είναι τελευταίος Οργανισμός.

► Από αλληλογραφία προκύπτει ότι το Ίδρυμα δεν είναι αρμόδιο.

► Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων εκδίδει απορριπτική απόφαση και την διαβιβάζει στον προηγούμενο με τις περισσότερες ημέρες εργασίας Ασφαλιστικό Οργανισμό με την πληροφορία ότι έχει χορηθεί Προσωρινή Σύνταξη η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται.

► Ο προηγούμενος Aσφαλιστικός Οργανισμός με βάση την απορριπτική απόφαση του Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι αρμόδιος για την απονομή και την χορήγηση της αιτούμενης σύνταξης, με fax :

1. ενημερώνει το Υποκατάστημα που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση ότι εντός του μηνός…………..θα προβεί στην έκδοση της οριστικής σύνταξης και καταβολής του ποσού της σύνταξης από τον μήνα……, και

2. ζητά να του γνωστοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης (άρθρο 1 του Ν.3232/2004) και την καταβολή της Προσωρινής Σύνταξης.

► Το τμήμα Απονομής Συντάξεων του Υποκαταστήματος που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση σε συνεργασία τόσο με το τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του ασφαλισμένου όσο και με το ΟΠΣ προβαίνει σε:

1. έκδοση απόφασης διακοπής καταβολής της Προσωρινής Σύνταξης στην οποία βεβαιώνονται το χρονικό διάστημα, τα ποσά που καταβλήθηκαν σαν προσωρινή σύνταξη και ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης από τον απονέμοντα Οργανισμό.

2. κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης στο Τμήμα Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου προκειμένου να ελεγχθεί εάν πιστώθηκαν από τον απονέμοντα οργανισμό τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης που έλαβε ο συνταξιούχος και

3. διαβίβασή της μαζί με τον συνταξιοδοτικό φάκελο, στο Περιφερειακό Υποκατάστημα που υπάγεται.

► Στη συνέχεια οι υπηρεσίες απονομών συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος γνωστοποιούν στον απονέμοντα Οργανισμό μέσω fax :

1. τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 1 του Ν.3232/2004 για τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης, και

2. ότι καταβλήθηκε Προσωρινή Σύνταξη το χρονικό διάστημα, …… τα ποσά της οποίας ανέρχονται σε ……..ευρώ καθώς και τον αριθμό Λογαριασμού Τράπεζας στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης.

Συνταξιοδοτικά αιτήματα που υποβλήθηκαν από 1/9/2011 και μετά με τις διατάξεις της Διαδοχικής Ασφάλισης

► Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων χορηγεί Προσωρινή Σύνταξη γιατί το Ίδρυμα είναι τελευταίος Οργανισμός.

► Από αλληλογραφία προκύπτει ότι το Ίδρυμα δεν είναι αρμόδιο.

► Το Υποκατάστημα Απονομής Συντάξεων εκδίδει :

1. απορριπτική απόφαση λόγω αναρμοδιότητας.

2. απόφαση συμμετοχής στην οποία γνωστοποιούνται τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 1 του Ν.3232/2004 για τον υπολογισμό της τμηματικής μας σύνταξης.

Τις παραπάνω αποφάσεις διαβιβάζει στον προηγούμενο με τις περισσότερες ημέρες εργασίας Ασφαλιστικό Οργανισμό με την πληροφορία ότι έχει χορηθεί Προσωρινή Σύνταξη η οποία συνεχίζει να καταβάλλεται.

► Ο προηγούμενος Aσφαλιστικός Οργανισμός με βάση την απορριπτική απόφαση του Υποκαταστήματος Απονομής Συντάξεων εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας του και εφόσον διαπιστώσει ότι είναι αρμόδιος για την απονομή και την χορήγηση της αιτούμενης σύνταξης, με fax ενημερώνει το Υποκατάστημα που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση ότι εντός του μηνός…………..θα προβεί στην έκδοση της οριστικής σύνταξης και καταβολής του ποσού της σύνταξης από τον μήνα…….

► Το τμήμα Απονομής Συντάξεων του Υποκαταστήματος που έχει εκδώσει την απορριπτική απόφαση σε συνεργασία τόσο με το τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του ασφαλισμένου όσο και με το ΟΠΣ προβαίνει σε: έκδοση απόφασης διακοπής καταβολής της Προσωρινής Σύνταξης στην οποία θα βεβαιώνονται το χρονικό διάστημα, τα ποσά που καταβλήθηκαν σαν προσωρινή σύνταξη και ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου στον οποίο θα πιστωθούν τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης από τον απονέμοντα Οργανισμό, την οποία θα κοινοποιεί στο Τμήμα Λογιστηρίου του Υποκαταστήματος Πληρωμών Συντάξεων του συνταξιούχου προκειμένου να ελεγχθεί εάν πιστώθηκαν από τον απονέμοντα οργανισμό τα ποσά της Προσωρινής Σύνταξης που έλαβε ο συνταξιούχος και θα την γνωστοποιεί στον Απονέμοντα οργανισμό μέσω fax.

Η. Αιτήσεις που εξετάζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Κοινοτικών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης

Με τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο 28/10 (Τμήμα IV- Συντάξεις) σας ενημερώσαμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του νέου Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/09 επιβάλλεται η άμεση έκδοση απόφασης προσωρινού χαρακτήρα, ώστε να εξασφαλίζεται η όσο το δυνατό συντομότερη καταβολή ενός ποσού σύνταξης στον αιτούντα.

Επιπρόσθετα στην υπ’ αριθ. 7 αιτιολογική σκέψη θέσπισης του ανωτέρω Κανονισμού παροτρύνονται τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προθεσμίες έγκαιρης απάντησης στα αιτήματα των προσώπων που υπάγονται στους Κοινοτικούς κανονισμούς.

Με βάση τα ανωτέρω η διάταξη του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011 συμβαδίζει απόλυτα με τις απαιτήσεις και το πνεύμα του κοινοτικού νομοθέτη.

Στο πλαίσιο αυτό, τα ανωτέρω Α-Δ αναφερόμενα θα εφαρμόζονται ανάλογα στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης για σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου κατ’ εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών (ή των διμερών συμβάσεων) όταν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με βάση μόνο τους ελληνικούς χρόνους ασφάλισης .

Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τη δημοσίευση του νόμου, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα χορηγηθεί η εν λόγω προσωρινή σύνταξη, αφού κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προβλεπόμενες υπεύθυνες δηλώσεις.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ