Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/704 - 14/11/2011

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνων 2011 και καταβολής εισφορών μισθολογικών περιόδων 1ος – 9ος/2011, Δήμων, Περιφερειών, για την ασφάλιση Αιρετών Οργάνων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού, συμπαραστάτη του δημότη και περιφερειακού συμπαραστάτη του πολίτη.

 

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 44/11 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Λαμβάνοντας υπόψη προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την ασφάλιση των Αιρετών Οργάνων O.T.A. Α΄ και Β΄ βαθμού σας γνωρίζουμε τα εξής :

Προκειμένου οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, περί υποβολής των Α.Π.Δ. Α΄, Β΄, Γ΄ τριμήνων 2011 και καταβολής των αντίστοιχων εισφορών που αφορούν αποκλειστικά τους αιρετούς ασφαλισμένους, κρίνεται απαραίτητο για διευκόλυνσή τους, να δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Α.Π.Δ. έως 30/12/2011, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Συμπληρωματικές 04 Α.Π.Δ.), στο αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη.

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 1ος – 9ος /2011 και αφορούν τα ανωτέρω πρόσωπα, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/12/2011.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ