Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οίκ.23067/1307 - 7/11/2011

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις σχετικά με τη λειτουργία των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ.

 

Σε συνέχεια της Φ80000/οίκ.20497/1670/31.8.2011 εγκυκλίου μας, εφιστάται η προσοχή σας στα παρακάτω θέματα:

Όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωση των διατάξεων της περ. γ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), οι Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ είναι αρμόδιες για τον καθορισμό ποσοστού αναπηρίας, όχι μόνο για απονομή σύνταξης, αλλά και για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις, τις οποίες δικαιούνται από την πολιτεία τα άτομα με αναπηρία.

Κατά συνέπεια, όλες οι περιπτώσεις που υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία και εκρίνοντο μέχρι 31/8/11 από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών, από 1/9/11 υπάγονται στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕΠΑ.

Δεδομένης δε της ρητής αναφοράς στις διατάξεις της περ. γ του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 6, της παραπάνω ημερομηνίας, είναι σαφές ότι τυχόν κρίσεις Υγειονομικών Επιτροπών που εδρεύουν στις Νομαρχίες μετά την 1/9/11 επί περιπτώσεων που περιγράφονται παραπάνω, καθίστανται για το λόγο αυτό και μόνο άκυρες και, συνεπώς, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι εν ενεργεία δημόσιοι υπάλληλοι που παραπέμποντο μέχρι 31/8/11 στις Β/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές του άρθρου 165 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26), προκειμένου αυτές να γνωματεύσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου ως άνω άρθρου και νόμου, καθώς και του άρθρου 100 αυτού, περί του ιάσιμου ή μη της ασθένειάς τους, θα παραπέμπονται πλέον στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.

Για τις περιπτώσεις, πάντως, που σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, η αρμοδιότητα κρίσης ανήκει στις ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Επιτροπές Απαλλαγών και τις τριμελείς εξ ιατρών επιτροπές, αυτή εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3865/2010 (ΦΕΚ Α΄120).

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τις παρεχόμενες από τις Υγειονομικές Επιτροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας, αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό των 46,14 ευρώ κατά περίπτωση, για μεν τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα, για δε την υπαγωγή στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται από τους πολίτες μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί προσφεύγουν στις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των ανωτέρω, π.χ. ατέλειες, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ