Αρ. πρωτ.: Φ80000/18376/1211 - 8/11/2011

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το ασφαλιστικό καθεστώς των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν από την ΤΡΑΜ Α.Ε και την ΕΘΕΛ Α.Ε (Ν.3920/2011).

 

Με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του ν.3920/2011 (ΦΕΚ Α 33) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η μετάταξη - μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού των εταιρειών ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΗΣΑΠ και ΤΡΑΜ σε δημόσιες επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ανεξαρτήτων αρχών), σε Οργανισμούς Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόμενους από δημόσια αρχή αυτοτελή ή ανεξάρτητη αρχή, Δήμους και Περιφέρειες (πρώτου ή δεύτερου βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης) με την ίδια εργασιακή σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 11α του ν.4002/2011 (ΦΕΚ Α, 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», - η οποία αντικατέστησε το αρ.9 παρ.7 υπεδάφιο γ του ν.3920/2011 -, το ως άνω μετατασσόμενο - μεταφερόμενο προσωπικό διατηρεί το προηγούμενο της μετάταξης - μεταφοράς του ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο υπαγόταν πριν την μετάταξη ή τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, εκτός εάν ο μετατασσόμενος με δήλωσή του επιλέξει, εντός προθεσμίας 3 μηνών από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.3920/2011 να μεταφερθεί στα αντίστοιχα ταμεία που υπάγεται το προσωπικό των φορέων υποδοχής.

Εννοείται ότι σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στα αντίστοιχα ταμεία που υπάγεται το προσωπικό των φορέων υποδοχής, η επιλογή αυτή είναι κάθετη, δηλαδή αφορά σε όλα τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης.

Εξυπακούεται ότι για το ανωτέρω προσωπικό που θα μεταταχθεί ή θα μεταφερθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σε φορείς των οποίων οι μόνιμοι υπάλληλοι υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις ουσιαστικά δεν υφίσταται θέμα επιλογής ασφαλιστικού καθεστώτος αφού υπάγονται υποχρεωτικά στο ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ στο οποίο υπάγονται και πριν την μεταφορά ή μετάταξή τους, δεδομένου ότι στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου υπάγονται μόνο οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου (άρθρο 1 παρ.1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π.Δ. 169/2007)

Επισημαίνεται ότι η έναρξη ισχύος της ανωτέρω διάταξης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο του ν.3920/2011 (3/3/2011) και παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή της.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ