Άρθρο 15
Προσδιορισμός φόρου επί παραλείψεως υποβολής δηλώσεως και ανακριβείας.

1. Εις περίπτωσιν παραλείψεως υποβολής της κατά το άρθ. 14 του παρόντος δηλώσεως ή υποβολής ανειλικρινούς τοιαύτης, ο προσδιορισμός του βαρύνοντος το πλοίον φόρου και εισφοράς ενεργείται δι'ητιολογημένης πράξεως του Οικονομικού εφόρου.

2. Η κατά την προηγούμενην παράγραφον πραξις του οικονομικού εφόρου κοινοποιείται εις τον υπόχρεων πλοιοκτήτην.

3. Επι τη βάσει της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου πράξεως του οικονομικού εφόρου ενεργείται βεβαίωσις του δι'αυτής επιβαλλομένου φόρου και εισφοράς, κυρίου και προσθέτου. Εν περίπτωσει ασκήσεως προσφυγής βεβαιούται αμέσως ποσοστόν 20% του αμφισβητουμένου φόρου (κυρίου και προσθέτου) εφαρμοζομένων κατ'αναλογίαν των αντιστοίχων διατάξεων του φόρου εισοδήματος.