Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Α42/12 - 17/10/2011

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές κλάσεις μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2011.

 

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 10/11 Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με την κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2011, διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

Με το αριθ. Α41/1/25.7.2011 Γενικό Έγγραφό μας, σας κοινοποιήθηκαν τα νέα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων όπως διαμορφώθηκαν, με βάση το ποσοστό αύξησης κατά 1,6% και ισχύουν από 1/7/2011.

Επειδή το κατώτατο ημερομίσθιο (33,57 €) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) εμπίπτει στο όριο του ημερήσιου μισθού που αντιστοιχεί στη 10η ασφαλιστική κλάση, οι μισθωτοί που έχουν καταταχθεί, για το έτος 2011, στην 9η ασφαλιστική κλάση, θα ασφαλίζονται από 1/7/2011 με βάση το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 10ης ασφαλιστικής κλάσης στην οποία κατατάσσονται αυτόματα.

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 7ος/2011, 8ος/2011, 9ος/2011 και 10ος/2011, οι οποίες αφορούν τα ανωτέρω πρόσωπα, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/12/2011. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κατά τα γνωστά.

Στο συνημμένο πίνακα κατάταξης έχουν καταχωρηθεί τα τεκμαρτά ημερομίσθια που αντιστοιχούν σε κάθε ασφαλιστική κλάση, όπως έχουν διαμορφωθεί από 1/1/2011 και 1/7/2011.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ